Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Біології і екології (профільний рівень). 11 клас. Задорожний - Нова програма

Пропонований підручник відповідає чинній програмі з біології для 11-го класу (профільний рівень). Він складається з розділів, поділених на параграфи. Кожен параграф починається з короткого вступу із загальною інформацією, яка дозволить підготувати учня до сприйняття нового матеріалу, і закінчується висновками. У кінці параграфа є блок запитань для перевірки знань. Підручник також містить різноманітні рубрики, розробки лабораторних досліджень і практичних робіт, словник термінів.

Тема 6. Адаптації (орієнтовно 60 год.)

§ 1. Подразливість біологічних об’єктів

§ 2. Подразливість одноклітинних організмів та грибів

§ 3. Подразливість у рослин

§ 4. Подразливість у тварин

§ 5. Види рецепторів. Сприйняття сигналів

§ 6. Сенсорні системи тварин

§ 7. Рефлекси

§ 8. Подразнення і вища нервова діяльність

§ 9. Слова і символи як подразники

§ 10. Друга сигнальна система та еволюція

§ 11. Подразливість і пристосування до умов середовища

§ 12. Подразливість у взаємодіях живих організмів

§ 13. Рух у живій природі

§ 14. Рухи клітин

§ 15. Рухи м’язів

§ 16. Рухи рослин

§ 17. Рухи тварин

§ 18. Поширення організмів унаслідок окультурення й одомашнення

§ 19. Міграції тварин

§ 20. Саморегуляція біологічних систем

§ 21. Саморегуляція на молекулярному рівні

§ 22. Саморегуляція на клітинному рівні

§ 23. Саморегуляція на тканинному рівні

§ 24. Нервова й гуморальна саморегуляція на рівні організму

§ 25. Терморегуляція. Водно-сольовий гомеостаз. Детоксикація

§ 26. Імунітет як засіб збереження гомеостазу

§ 27. Поведінкові механізми збереження гомеостазу

§ 28. Регуляція в рослин

§ 29. Саморегуляція на рівні надорганізмових систем

§ 30. Адаптації та їхнє значення

§ 31. Механізми адаптацій

§ 32. Адаптації в прокаріотів

§ 33. Адаптації в протистів

§ 34. Адаптації в рослин

§ 35. Пристосування рослин до розмноження і поширення

§ 36. Захисні реакції в організмі рослин

§ 37. Значення ендокринної та нервової систем для адаптації в людей і тварин

§ 38. Адаптації людини й тварин до жари й холоду

§ 39. Адаптації людини й тварин до гіпоксії, тиску, концентрації солей

§ 40. Адаптації тварин до умов харчування

§ 41. Добові та сезонні адаптації тварин

§ 42. Підтримання гомеостазу в умовах крововтрати. Реакції на вплив токсичних речовин

§ 43. Регенерація

§ 44. Адаптації до фізичного навантаження

§ 45. Стрес та дистрес

§ 46. Вікова динаміка адаптаційних можливостей

§ 47. Компенсаторні можливості організму людини

§ 48. Морфологічні адаптації тварин. Адаптація як результат еволюції

§ 49. Формування коадаптацій у симбіотичних організмів

Основні положення теми «Адаптації»

Тема 7. Біологічні основи здорового способу життя (орієнтовно 30 год.)

§ 50. Здоровий спосіб життя та його складові

§ 51. Вплив зовнішніх факторів на здоров’я людини

§ 52. Безпека і статева культура

§ 53. Неінфекційні захворювання опорно-рухової системи

§ 54. Неінфекційні захворювання основних систем органів

§ 55. Неінфекційні захворювання нервової системи

§ 56. Імунна система та імунітет

§ 57. Онкологічні захворювання

§ 58. Спадкові захворювання

§ 59. Інфекційні та інвазійні захворювання

§ 60. Діагностика інфекційних та інвазійних захворювань

§ 61. Паразитичні членистоногі

§ 62. Вірусні захворювання

§ 63. Пріонні захворювання

§ 64. Боротьба з бактеріальними захворюваннями

§ 65. Боротьба з мікологічними захворюваннями

§ 66. Боротьба з протозойними захворюваннями

§ 67. Боротьба з гельмінтозами

Основні положення теми «Біологічні основи здорового способу життя»

Тема 8. Селекція та біотехнологія (20 год.)

§ 68. Сучасна селекція

§ 69. Штучний добір

§ 70. Методи селекції

§ 71. Схрещування та розведення

§ 72. Селекція рослин

§ 73. Селекція тварин

§ 74. Селекція мікроорганізмів

§ 75. Генетична і клітинна інженерія

§ 76. Генетично модифіковані організми

§ 77. Біотехнологія

Основні положення теми «Селекція та біотехнологія»

Тема 9. Екологія (орієнтовно 35 год.)

§ 78. Предмет і завдання екології

§ 79. Методи екологічних досліджень

§ 80. Екологічні фактори

§ 81. Основні закони факторіальної екології

§ 82. Адаптація до впливу екологічних факторів

§ 83. Екологічна ніша

§ 84. Заповнення екологічних ніш

§ 85. Популяції. Статичні параметри популяцій

§ 86. Динамічні параметри популяцій. Екологічні стратегії

§ 87. Екосистеми. Види екосистем

§ 88. Просторова структура біоценозів

§ 89. Видова структура біоценозів

§ 90. Часові зміни в екосистемах

§ 91. Трансформація речовини й енергії в екосистемах

§ 92. Структура та складові біосфери

§ 93. Біогеохімічні цикли

§ 94. Еволюція біосфери

§ 95. Сучасний етап розвитку біосфери

Основні положення теми «Екологія»

Тема 10. Сталий розвиток та збалансоване природокористування (20 год.)

§ 96. Антропогенний вплив на біосферу

§ 97. Якість довкілля та його забруднення

§ 98. Порушення якості атмосфери

§ 99. Порушення якості води

§ 100. Проблеми геологічного середовища

§ 101. Проблеми біологічного різноманіття

§ 102. Охорона природи

§ 103. Природокористування та природні ресурси

§ 104. Закони природокористування

§ 105. Екологізація природокористування

§ 106. Шляхи реалізації збалансованого розвитку

§ 107. Шляхи вирішення екологічних проблем

Основні положення теми «Сталий розвиток та збалансоване природокористування»

Селекція та гентика в Україні

Видатні жінки, які працюють (працювали) у галузі біології

Узагальнюючі завдання за темами для індивідуальної й групової роботи