Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Задорожний - Нова програма

Практикум

Тема 1. Біорізноманіття

Лабораторна робота 1

Тема. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу

Мета: удосконалити вміння визначати таксономічне положення організмів у системі органічного світу.

Обладнання й матеріали: зображення тварин та рослин, визначники рослин і тварин.

Хід роботи

1. Розгляньте малюнки й фотографії тварин, визначте їхнє таксономічне положення (вид, рід, родину, ряд, клас, тип та субдомен). Оформіть відповідь у вигляді таблиці.

2. Розгляньте малюнки й фотографії рослин, визначте їхнє таксономічне положення (вид, рід, родину, порядок, клас, відділ та субдомен). Оформіть відповідь у вигляді таблиці.

3. Сформулюйте висновок, у якому вкажіть, що потрібно враховувати під час визначення таксономічного положення виду.

Тема 2. Обмін речовин і перетворення енергії

Практична робота 1

Тема. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини

Мета: закріпити знання про особливості обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини, побудувати схему їхнього обміну.

Обладнання й матеріали: додаткові матеріали щодо обміну вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини.

Хід роботи

1. Укажіть, де відбуваються та яке мають значення наведені процеси обміну вуглеводів, ліпідів і білків. Витрачається чи запасається енергія під час кожного з процесів? Оформіть відповідь у вигляді таблиці:

Процес

Де відбувається

Значення для обміну речовин

Перетворення енергії (витрачається чи запасається)

Процеси: 1 — надходження органічних молекул в організм; 2 — розщеплення великих молекул вуглеводів, ліпідів і білків на малі молекули; 3 — всисання малих молекул, 4 — транспортування молекул вуглеводів, ліпідів, білків та продуктів їх розщеплення лімфою та кров’ю; 5 — синтез специфічних для організму молекул вуглеводів, ліпідів і білків; 6 — утворення структур клітини з молекул вуглеводів, ліпідів і білків; 7 — окиснення вуглеводів, ліпідів і білків; 8 — взаємоперетворення вуглеводів, ліпідів і білків у метаболічних процесах клітини; 9 — запасання вуглеводів, ліпідів і білків у клітинах організму; 10 — виведення з організму продуктів окиснення вуглеводів, ліпідів і білків.

2. Складіть схему обміну речовин. Для цього намалюйте шість блоків та назвіть їх. Між блоками залиште вільне місце.

Назви блоків: Травна система, Видільна система, Транспортна система, Дихальна система, Клітини різних органів тіла, Зовнішнє середовище (їжа, O2, продукти обміну, СO2).

3. Впишіть номери процесів під назвами систем органів, у яких вони відбуваються, і з’єднайте блоки стрілками, що показують напрямок переміщення речовин.

4. Сформулюйте висновок, у якому поясніть, чому обмін вуглеводів, ліпідів та білків в організмі людини є взаємопов’язаним.

Тема 3. Спадковість і мінливість

Лабораторна робота 2

Тема. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості

Мета: ознайомитися з модифікаційною мінливістю у живих організмів на прикладі біологічних об'єктів, навчитися будувати варіаційний ряд та варіаційну криву.

Обладнання й матеріали: колекції біологічних об'єктів (листків, хвоїнок, колосків, квітів, комах, плодів тощо), лінійка, лупа, ваги, підручник, робочий зошит.

Хід роботи

1. Розгляньте колекцію біологічних об’єктів, відберіть поспіль (спеціально не добираючи) 15-20 із них.

2. Виберіть ознаку, яку ви будете досліджувати (довжину, ширину, масу, кількість зерен в колоску тощо).

3. Виміряйте величину обраної ознаки для всіх об’єктів, запишіть отримані значення.

4. Побудуйте варіаційний ряд, розташувавши всі виміряні величини у порядку від найменшої до найбільшої.

5. Побудуйте варіаційну криву, відклавши по горизонталі виміряні величини, а по вертикалі - їхню кількість.

6. Зробіть висновок, у якому проаналізуйте отримані дані і вкажіть, з якими характерними особливостями модифікаційної мінливості ви ознайомилися.

Практична робота 2

Тема. Розв'язування типових генетичних задач

Мета: удосконалити навички складання схем схрещування й розв'язування елементарних генетичних задач.

Обладнання й матеріали: таблиці із зображенням схем законів Г. Менделя, роздавальні картки із задачами, підручник, зошит.

Алгоритм складання схеми схрещування

1. Визначення генотипів батьків, виходячи з умов задачі.

2. Визначення гамет, які утворюють генотипи батьків. При цьому слід ураховувати, що кількість типів гамет, які утворює особина, визначають за формулою X = 2n, де X — кількість типів гамет, які утворює особина, а n — кількість гетерозиготних генів у генотипі цієї особини.

3. Побудова решітки Пеннета. При цьому слід ураховувати, що кількість стовпців і рядків у цій таблиці дорівнює кількості типів гамет, які утворюють материнська й батьківська особини.

4. Визначення генотипів і фенотипів нащадків, які утворяться в результаті схрещування, шляхом аналізу генотипів, що утворилися внаслідок сполучення гамет у відповідних комірках решітки Пеннета.

Хід роботи

1. Для кожної задачі складіть схему схрещування й запишіть розв’язання.

Задача 1 (на моногібриде схрещування)

У квасолі алель чорного забарвлення насінин (А) домінує над алелем білого забарвлення (а). Визначте генотипи й фенотипи нащадків у схрещуванні Аа x Аа.

Задача 2 (на дигібридне схрещування)

У рослини один ген визначає висоту рослини (домінантний алель А — висока рослина, рецесивний алель а — карликова рослина), а другий ген — забарвлення плодів (домінантний алель В — червоні плоди, рецесивний алель b — жовті плоди). В обох випадках домінування повне. Схрестили рослини з генотипами АаBb і ааBb. Визначте генотипи й фенотипи нащадків першого покоління.

Задача 3 (на схрещування, зчеплене зі статтю)

У дрозофіл ген В, який визначає колір тіла, розташований в Х-хромосомі. Його домінантний алель (В) зумовлює сіре забарвлення тіла, а рецесивний алель (b) — жовте забарвлення тіла. Схрестили самку, яка має жовтий колір тіла, із самцем, тіло якого має сіре забарвлення. Які генотипи й фенотипи матимуть нащадки від цього схрещування?

2. Зробіть висновок, указавши особливості складання схем схрещування для кожного з типів задач.

Тема 4. Репродукція та розвиток

Лабораторна робота 3

Тема. Вивчення будови статевих клітин людини

Мета: на прикладі сперматозоїдів та яйцеклітин людини вивчити особливості будови статевих клітин.

Обладнання й матеріали: мікроскоп, постійні мікропрепарати або фотографії сперматозоїдів та яйцеклітин людини, підручник, робочий зошит.

Хід роботи

1. Розгляньте під мікроскопом постійний препарат сперматозоїдів (за відсутності препаратів розгляньте малюнок або фотографію).

2. Намалюйте схему будови сперматозоїда та позначте його основні частини.

3. Розгляньте під мікроскопом постійний препарат яйцеклітини (за відсутності препаратів розгляньте малюнок або фотографію).

4. Намалюйте схему будови яйцеклітини та позначте її основні частини.

5. Зробіть висновок, у якому вкажіть, чим зумовлені відмінності у будові чоловічих і жіночих статевих клітин.

Лабораторна робота 4

Тема. Вивчення етапів ембріогенезу

Мета: вивчити на практиці характерні особливості етапів ембріогенезу, встановити взаємозв'язки онтогенезу й філогенезу, сформувати уміння встановлювати спорідненість хребетних тварин.

Обладнання й матеріали: мікропрепарати ранніх стадій розвитку жаби й ланцетника, мікроскоп, таблиця «Ранні стадії ембріогенезу ланцетника».

Хід роботи

1. Повторіть будову мікроскопа та правила роботи з ним.

2. Підготуйте мікроскоп до роботи. Розгляньте мікропрепарат дроблення яйця жаби. Порівняйте побачене з малюнком. Підпишіть назви клітин.

3. Вивчіть на мікропрепаратах, муляжах, схематичних малюнках стадії ембріогенезу ланцетника. Підпишіть малюнки і зробіть позначення.

4. Заповніть таблицю, у якій укажіть стадії ембріонального розвитку, їхні основні особливості та зміни, які відбуваються з клітинами зародка на цих стадіях.

5. Укажіть відмінності дроблення від звичайного поділу клітин, ураховуючи, що обидва процеси відбуваються шляхом мітозу.

6. Як можна довести вплив одних частин зародка на інші?

7. Зробіть висновок, відповівши на запитання: які процеси відбуваються на стадії дроблення і яке біологічне значення вони мають?