Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Задорожний - Нова програма

§ 27. Закономірності спадковості. Гібридологічний аналіз

Хто сформулював закони спадковості? Які позначення використовуються у складанні схеми схрещувань? Які алелі генів називають домінантними, а які — рецесивними?

Закономірності спадковості

Основні закономірності спадковості були сформульовані Грегором Менделем у середині XIX століття. Він представив їх у вигляді кількох законів. Крім того, він створив наукову основу сучасного гібридологічного аналізу.

Гібридологічний аналіз та основні типи схрещувань

Гібридологічний аналіз — це дослідження характеру успадкування ознак за допомогою системи схрещувань. Його основою е гібридизація, яка полягає в схрещуванні організмів, які різняться між собою за однією чи кількома спадковими ознаками, наприклад, за забарвленням насінин, формою крил, довжиною ніг тощо. Нащадків, одержаних від такого схрещування, називають гібридами.

Для здійснення дослідів із генетики й селекції вчені схрещують організми й досліджують батьківські організми та організми першого, другого й наступних поколінь. Залежно від кількості генів, які аналізуються, розрізняють моногібридне (один ген), дигібридне (два гени) і полігібридне (багато генів) схрещування.

Аналізуюче схрещування

У ході досліджень генетики часто здійснюють так звані аналізуючі схрещування. Аналізуюче схрещування — це схрещування особини з невідомим генотипом з особиною, гомозиготною за рецесивними алелями всіх досліджуваних генів (див. с. 113). Розглянемо його на конкретному прикладі. Таке схрещування дозволяє виявити гетерозиготні особини, тому що у разі схрещування з ними гомозиготної рецесивної форми, серед нащадків першого покоління буде спостерігатися розщеплення у співвідношення 1 : 1. А якщо досліджувана особина була домінантною гомозиготою, то розщеплення спостерігатися не буде (згідно з правилом одноманітності гібридів першого покоління).

Закони Г. Менделя (основні закономірності спадковості)

Отже, тепер ви знаєте

1. Які закони сформулював Грегор Мендель? 2. Наведіть формулювання законів Г. Менделя. 3. Що таке гібридологічний аналіз? 4. Які бувають типи схрещувань? 5*. Навіщо потрібне аналізуюче схрещування? Складіть схему прикладу аналізуючого схрещування, наведеного у параграфі

Запитання та завдання

6. Згадайте, що таке неповне домінування. Чи потрібно проводити аналізуюче схрещування у випадку неповного домінування? 7*. Наведіть приклад, коли успадкування ознаки не відбувається за законами Г. Менделя і поясніть причини цього. 8*. Складіть схему схрещування, яке було описано у прикладі аналізуючого схрещування.

Міні-довідник

Схеми схрещування

Основні позначення

Якщо генів кілька, то вони в запису розташовуються в алфавітному порядку. Домінантний алель завжди пишуть перед рецесивним алелем того ж гена.

Приклад запису схеми схрещування

Приклад аналізуючого схрещування

Якщо рослина, яку ми досліджуємо, має пурпурні пелюстки, то в неї може бути два різні генотипи, які забезпечують такий фенотип: РР і Рр.

Для того щоб визначити, який саме генотип вона має, необхідно схрестити її з рослиною, що має білі пелюстки, тобто генотип рр. Якщо в результаті такого схрещування отримають нащадків тільки з пурпурними пелюстками, то це означає, що рослина, яку досліджували, мала генотип РР, а якщо половина з них буде з білими пелюстками (генотип рр), а половина — з пурпурними, то досліджувана рослина мала генотип Рр.

Символи, що використовують для складання родоводів