Підручник з Біології і екології (рівень стандарту). 10 клас. Задорожний - Нова програма

Біологічна наука в Україні

Видатні українські вчені

Буланкін Іван Миколайович (1901-1960)

Біохімік, доктор біологічних наук. Працював у Харківському університеті, довгі роки був його ректором. Основні роботи вченого присвячені біохімії білків. Досліджував будову й фізико-хімічні властивості білків для пояснення механізмів денатурації. Вивчав питання старіння колоїдів, фотосинтезу, обміну білків і нуклеїнових кислот. Автор понад 160 наукових публікацій.

Дудка Ірина Олександрівна (1934-2017)

Міколог, доктор біологічних наук, професор, завідувач відділу мікології інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного, член-кореспондент НАН України. Вивчала проблеми біології та таксономії водних грибів. Автор і співавтор понад 500 наукових праць, у тому числі понад 30 монографій. Тричі ставала лауреатом Державної премії України, лауреат премії ім. М. Г. Холодного НАН України.

Липський Володимир Іполитович (1863-1937)

Флорист, систематик рослин, ботаніко, географ, член Київського товариства природодослідників. Вивчав флору Бессарабії, Кавказу. Одним із перших описав флору Індонезії, Тунісу, Алжиру та Середньої Азії. Відкрив і описав чотири нові для науки роди й понад 220 видів рослин, зібрав величезні колекції для природничих музеїв, написав понад 100 наукових праць.

Клоков Михайло Васильович (1896-1981)

Ботанік, систематик, вивчав флору судинних рослин, професор, доктор біологічних наук. Поет і літературний критик (псевдонім Михайло Доленґо). Працював у Харківському університеті та Інституті ботаніки АН УРСР. Описав понад 500 нових видів рослин, із них понад 380 — із території України. Автор понад 140 наукових праць. Лауреат Державної премії України.

Медведев Сергій Іванович (1899-1979)

Ентомолог, доктор біологічних наук, професор Харківського університету. Автор закону сезонної та зональної зміни стацій. Описав понад 300 нових видів комах. Засновник харківської ентомологічної школи. Автор понад 200 наукових публікацій, у тому числі п'яти монографій у серії «Фауна СРСР». На честь С. І. Медведева було названо 29 видів комах.

Окснер Альфред Миколайович (1898-1973)

Ботанік, доктор біологічних наук, член-кореспондент НАН України. Описав близько 100 нових таксонів рослин, дослідник ліхенофлори України, засновник усесвітньо відомої української школи історичної географії криптогамних рослин.

Палладій Олександр Володимирович (1885-1972)

Біохімік, професор, академік АН УРСР та АН СРСР. Працював у галузі біохімії. Засновник української школи біохіміків. У 1946—1962 роках — президент АН УРСР. Першим розпочав вивчення біохімії нервової системи. Уперше в СРСР розпочав біохімічні дослідження вітамінів. Є засновником низки наукових напрямів, серед них — нейрохімія, біохімія харчування, порівняльна й еволюційна біохімія, біохімія спорту тощо.

Установи

Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

Заснований 1921 р. у м. Києві. Основні напрями діяльності: систематика, екологія, охорона та моніторинг фітобіоти та мікобіоти, дослідження особливостей організації рослин і грибів на організмовому, клітинному й молекулярному рівнях у різних умовах середовища. В інституті працює 2 академіки та 5 членів-кореспондентів НАН України, 28 докторів та 72 кандидати наук

Інститут зоологи ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Заснований 1930 р. у м. Києві. Основні напрями діяльності: вивчення фауни України, дослідження філогенії та систематики тваринного світу України, розробка наукових основ охорони та раціонального використання ресурсів тваринного світу, розробка основ захисту та підвищення продуктивності рослин і тварин. В інституті працює 1 академік та 3 члени-кореспонденти НАН України, 17 докторів та 73 кандидати наук.

Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

Заснований 1925 р. у м. Харкові. Переведений у м. Київ 1931 р. Основні напрями діяльності: дослідження білкових та надмолекулярних систем, з'ясування біохімічних механізмів регуляції метаболізму, розробка сучасних технологій у різних галузях медицини, промисловості й сільського господарства. В інституті працює 2 академіки та 4 члени-кореспонденти НАН України, понад 20 докторів та 80 кандидатів наук.