Біологія. Повторне видання. 9 клас. Задорожний

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Біологія. Повторне видання. 9 клас. Задорожний

Шановні дев’ятикласники і дев’ятикласниці, перед вами новий підручник з біології, з якого ви дізнаєтеся багато цікавого про біохімію, цитологію, генетику, екологію та еволюцію організмів.

Перш ніж розпочати навчання, ознайомтеся зі структурою підручника та основними принципами розташування матеріалу в ньому. Насамперед відкрийте зміст підручника. Зверніть увагу на те, що текст поділений на теми, які присвячені окремим галузям біології. У кінці підручника розміщено словник біологічних термінів, алгоритми виконання лабораторних досліджень, робіт і дослідницьких практикумів, а також додаток.

Вступ

§ 1. Біологія як наука. Рівні організації біологічних систем

Тема 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули

§ 2. Речовини живих організмів. Неорганічні сполуки

§ 3. Органічні молекули. Біополімери

§ 4. Білки. Структурна організація білків

§ 5. Функції білків. Ферменти

§ 6. Вуглеводи

§ 7. Ліпіди

§ 8. Нуклеїнові кислоти. АТФ

Узагальнюючі завдання до теми «Xімічний склад клітини та біологічні молекули»

Тема 2. Структура клітини

§ 9. Цитологія — наука про клітини. Методи дослідження клітин

§ 10. Структура клітини. Клітинні мембрани

§ 11. Цитоплазма, цитоскелет та немембранні органели

§ 12. Мембранні органели

§ 13. Різноманітність клітин

Узагальнюючі завдання до теми «Структура клітин»

Тема 3. Принципи функціонування клітини

§ 14. Обмін речовин та енергії

§ 15. Другий етап клітинного дихання

§ 16. Фотосинтез. Значення фотосинтезу й дихання

§ 17. Хемосинтез

§ 18. Синтетичні процеси у клітинах та організмах. Порушення обміну речовин

Узагальнюючі завдання до теми «Принципи функціонування клітини»

Тема 4. Збереження та реалізації спадкової інформації

§ 19. Гени та геноми

§ 20. Будова генів про- та еукаріотів

§ 21. Геноми. РНК. Реалізація спадкової інформації

§ 22. Реплікація, транскрипція та дозрівання РНК

§ 23. Трансляція

§ 24. Репарація ДНК

§ 25. Клітинний цикл. Мітоз

§ 26. Мейоз. Статеві клітини та запліднення

§ 27. Закономірності індивідуального розвитку

Узагальнюючі завдання до теми «Збереження та реалізація спадкової інформації»

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

§ 28. Генотип та фенотип. Алелі. Методи генетичних досліджень

§ 29. Закони Менделя

§ 30. Ознака як результат взаємодії генів

§ 31. Зчеплене успадкування і кросинговер

§ 32. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю

§ 33. Форми мінливості. Модифікаційна (фенотипова) та комбінативна мінливість

§ 34. Мутації

§ 35. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування

§ 36. Методи генетичних досліджень. Сучасні методи молекулярної генетики

Узагальнюючі завдання до теми «Закономірності успадкування ознак»

Тема 6. Еволюція органічного світу

§ 37. Розвиток еволюційних поглядів. Докази еволюції

§ 38. Популяції живих організмів та їхні основні характеристики. Популяція як одиниця еволюції

§ 39. Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін. Природний добір

§ 40. Вид. Критерії виду. Механізми видоутворення

§ 41. Адаптації — результат еволюційного процесу. Основні положення сучасної теорії еволюції

§ 42. Еволюція людини. Етапи еволюції людини

§ 43. Світоглядні та наукові погляди на походження життя

Узагальнюючі завдання до теми «Еволюція органічного світу»

Тема 7. Біорізноманіття

§ 44. Основи еволюційної філогенії та систематики

§ 45. Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти

§ 46. Огляд основних еукаріотичних таксонів

Узагальнюючі завдання до теми «Біорізноманіття»

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

§ 47. Екосистема. Різноманітність природних екосистем

§ 48. Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах

§ 49. Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори

§ 50. Стабільність екосистем та причини її порушення

§ 51. Біосфера як цілісна система

§ 52. Захист та збереження біосфери

Узагальнюючі завдання до теми «Надорганізмові біологічні системи»

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

§ 53. Одомашнення рослин та тварин

§ 54. Поняття про селекцію

§ 55. Традиційні та сучасні біотехнології

§ 56. Генетично модифіковані організми

§ 57. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині

Узагальнюючі завдання до теми «Біологія як основа біотехнології та медицини»

Узагальнення

§ 58. Основні загальні властивості живих систем

Практикум

Словник

Біологи й біологині України

Bидатні науковиці, які працюють (працювали) у галузі біології