Підручник з Біології. 9 клас. Задорожний - Нова програма

Підручник з Біології. 9 клас. Задорожний - Нова програма

Шановні дев’ятикласники, перед вами новий підручник з біології, з якого ви дізнаєтеся багато цікавого про біохімію, цитологію, генетику, екологію та еволюцію організмів.

Вступ

1. Біологія як наука. Рівні організації біологічних систем

Тема 1. Хімічний склад клітини та біологічні молекули

2. Речовини живих організмів. Неорганічні сполуки

3. Органічні молекули. Біополімери

4. Білки. Структурна організація білків

5. Функції білків. Ферменти

6. Вуглеводи

7. Ліпіди

8. Нуклеїнові кислоти. АТФ

Узагальнюючі завдання до теми «Хімічний склад клітини та біологічні молекули»

Тема 2. Структура клітини

9. Цитологія — наука про клітини. Методи дослідження клітин

10. Структура клітини. Клітинні мембрани

11. Цитоплазма, цитоскелет та немембранні органели

12. Мембранні органели

13. Різноманітність клітин

Узагальнюючі завдання до теми «Структура клітин»

Тема 3. Принципи функціонування клітини

14. Обмін речовин та енергії

15. Другий етап клітинного дихання

16. Фотосинтез. Значення фотосинтезу й дихання

17. Хемосинтез

18. Синтетичні процеси у клітинах та організмах. Порушення обміну речовин

Узагальнюючі завдання до теми «Принципи функціонування клітини»

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації

19. Гени та геноми

20. Будова генів про- та еукаріотів

21. Геноми. РНК. Реалізація спадкової інформації

22. Реплікація, транскрипція та дозрівання РНК

23. Трансляція

24. Репарація ДНК

25. Клітинний цикл. Мітоз

26. Мейоз. Статеві клітини та запліднення

27. Закономірності індивідуального розвитку

Узагальнюючі завдання до теми «Збереження та реалізація спадкової інформації»

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

28. Генотип та фенотип. Алелі. Методи генетичних досліджень

29. Закони Менделя

30. Ознака як результат взаємодії генів

31. Зчеплене успадкування і кросинговер

32. Генетика статі й успадкування, зчеплене зі статтю

33. Форми мінливості. Модифікаційна (фенотипова) та комбінативна мінливість

34. Мутації

35. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування

36. Методи генетичних досліджень. Сучасні методи молекулярної генетики

Узагальнюючі завдання до теми «Закономірності успадкування ознак»

Тема 6. Еволюція органічного світу

37. Розвиток еволюційних поглядів. Докази еволюції

38. Популяції живих організмів та їхні основні характеристики. Популяція як одиниця еволюції

39. Еволюційні фактори. Механізми первинних еволюційних змін. Природний добір

40. Вид. Критерії виду. Механізми видоутворення

41. Адаптації — результат еволюційного процесу. Основні положення сучасної теорії еволюції

42. Еволюція людини. Етапи еволюції людини

43. Світоглядні та наукові погляди на походження життя

Узагальнюючі завдання до теми «Еволюція органічного світу»

Тема 7. Біорізноманіття

44. Основи еволюційної філогенії та систематики

45. Основні групи організмів: віруси, бактерії, археї, еукаріоти

46. Огляд основних еукаріотичних таксонів

Узагальнюючі завдання до теми «Біорізноманіття»

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

47. Екосистема. Різноманітність природних екосистем

48. Харчові зв’язки, потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах

49. Біотичні, абіотичні та антропогенні фактори

50. Стабільність екосистем та причини її порушення

51. Біосфера як цілісна система

52. Захист та збереження біосфери

Узагальнюючі завдання до теми «Надорганізмові біологічні системи»

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

53. Одомашнення рослин та тварин

54. Поняття про селекцію

55. Традиційні та сучасні біотехнології

56. Генетично модифіковані організми

57. Роль генетичної інженерії в сучасних біотехнологіях і медицині

Узагальнюючі завдання до теми «Біологія як основа біотехнології та медицини»

Узагальнення

58. Основні загальні властивості живих систем

Практикум

Словник

Учені-біологи України