Хімія. Повторне видання. 8 клас. Ярошенко

Хімія. Повторне видання. 8 клас. Ярошенко

Цього навчального року ви продовжите вивчення королеви природничих наук — хімії. Насамперед з’ясуєте будову атома й структуру періодичної системи хімічних елементів. Крім того, дізнаєтеся про кількісні відношення речовин у хімічних реакціях, механізми утворення хімічних зв’язків. Це досить непростий навчальний матеріал, але водночас такий необхідний для пізнання навколишнього світу, формування предметних компетентностей у хімії. Їх ви зможете реалізувати під час ознайомлення з основними класами неорганічних сполук, вивченням яких завершується курс хімії 8 класу.

Повторення найважливіших понять курсу хімії 7 класу

§ 1. Хімічний елемент, речовина. Хімічна формула

§ 2. Фізичні й хімічні явища. Рівняння хімічних реакцій

Тема 1. Будова атома. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

§ 3. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів

§ 4. Поняття про лужні хімічні елементи

§ 5. Поняття про галогени й інертні елементи

§ 6. Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне й нуклонне числа

§ 7. Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні

§ 8. Енергетичні підрівні. Поняття про радіус атома

§ 9. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів в атомах хімічних елементів № 1-20. Електронні формули атомів

§ 10. Графічні електронні формули атомів хімічних елементів

§ 11. Відкриття і сучасне формулювання періодичного закону

§ 12. Періодична система хімічних елементів, її структура

§ 13. Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома

§ 14. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній системі й будовою атома

§ 15. Значення періодичного закону

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини

§ 16. Природа хімічного зв’язку й електронегативність атомів хімічних елементів

§ 17. Ковалентний зв’язок, його види. Електронні формули молекул

§ 18. Йони. Йонний зв’язок, його утворення

§ 19. Кристалічні ґратки. Кристали. Практична робота 1

§ 20. Виконання завдань різної складності

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 21. Кількість речовини. Одиниця кількості речовини. Стала Авогадро

§ 22. Молярна маса. Обчислення за хімічною формулою маси даної кількості речовини та кількості речовини за відомою масою

§ 23. Молярний об’єм газів. Закон Авогадро. Обчислення з його використанням

§ 24. Відносна густина газів. Обчислення з використанням відносної густини газів

§ 25. Взаємозв'язок між фізичними величинами

§ 26. Виконання завдань різної складності

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 27. Поняття про оксиди. Номенклатура і фізичні властивості оксидів

§ 28. Поняття про кислоти

§ 29. Склад і номенклатура основ. Фізичні властивості основ

§ 30. Поняття про солі

§ 31. Взаємодія оксидів з водою, дія на індикатори утворених продуктів реакції

§ 32. Загальні хімічні властивості оксидів

§ 33. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакцій

§ 34. Здатність металів витискувати водень з кислот. Ряд активності металів

§ 35. Хімічні властивості кислот

§ 36. Хімічні властивості основ

§ 37. Амфотерні оксиди й гідроксиди та їхні хімічні властивості

§ 38. Хімічні властивості середніх солей

§ 39. Добування неорганічних речовин різних класів

§ 40. Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних сполук

§ 41. Значення хімічного експерименту як джерела знань. Практична робота 2

§ 42. Експериментальні задачі. Практична робота 3

§ 43. Залежність властивостей елементів і їхніх сполук віл електронної будови атомів

§ 44. Поширеність у природі й використання оксидів, кислот, основ

§ 45. Поширеність у природі й використання середніх солей

§ 46. Виконання комбінованих завдань

Додатки