Хімія. 8 клас. Ярошенко

§ 25. Молярна маса. Обчислення зі хімічною формулою маси даної кількості речовини та кількості речовини за відомою масою

Вивчення параграфа допоможе вам:

 • засвоїти поняття «молярна маса»;
 • з'ясувати, у яких одиницях вимірюється молярна маса;
 • здійснювати обчислення молярної маси за хімічною формулою речовини;
 • обчислювати за хімічною формулою масу даної кількості речовини;
 • обчислювати кількість речовини за відомою масою порції речовини.

МОЛЯРНА МАСА. Поняття молярної маси введено для визначення співвідношення кількості речовини (ν) і маси (m), що характеризують порцію речовини.

Молярна маса (М) — це відношення маси деякої порції речовини до кількості речовини в цій порції.

Знаючи масу порції речовини та кількість речовини в ній, за цією формулою обчислюють молярну масу речовини.

ЯК ОБЧИСЛЮЮТЬ МОЛЯРНУ МАСУ РЕЧОВИНИ.

Приклад 1. Обчислити молярну масу речовини, порція якої кількістю речовини 0,5 моль має масу 40 г.

Приклад 2. Якщо взяти порції різних речовин, маси яких дорівнюють їх відносним молекулярним масам, наприклад 12 г вуглецю (С), 18 г води (Н2О), 58,5 г натрій хлориду (NaCl), і масу кожної порції поділити на абсолютну масу структурної частинки речовини, то в усіх випадках частка від ділення становитиме 6,02 · 1023, тобто дорівнюватиме числу Авогадро.

Незважаючи на різну відносну молекулярну масу речовин Mr, у їх порціях масою, що дорівнює відносній молекулярній масі речовин, міститься число Авогадро структурних частинок. Це має важливе значення для проведення обчислень молярної маси речовини за її хімічною формулою.

Пригадайте із 7 класу, як обчислити відносну молекулярну масу речовини.

Щоб обчислити молярну масу речовини, спершу необхідно обчислити відносну молекулярну масу речовини за хімічною формулою. Після цього знайдене число слід перевести в одиниці молярної маси, тобто в г/моль.

Попрацюйте групами

Розгляньте приклади обчислення молярної маси речовин.

Приклад 3. Обчислення молярної маси вуглекислого газу CO2.

Отже, один моль вуглекислого газу СО2 — речовини молекулярної будови — має масу 44 г і містить число Авогадро молекул.

Приклад 4. Обчислення молярної маси купрум(ІІ) оксиду CuO.

Отже, один моль купрум(ІІ) оксиду CuO — речовини немолекулярної будови — має масу 80 г і також містить число Авогадро формульних одиниць речовини CuO.

Маса одного моля будь-якої речовини дорівнює її відносній молекулярній масі й містить число Авогадро формульних одиниць речовини.

ОБЧИСЛЕННЯ ЗА ХІМІЧНОЮ ФОРМУЛОЮ МАСИ ДАНОЇ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ. Ці обчислення здійснюють, виходячи з формули

Маса порції речовини дорівнює добутку молярної маси речовини на кількість речовини: m = М · v.

Приклад 5. Обчислити масу порції сульфур(VІ) оксиду кількістю речовини 4 моль.

ОБЧИСЛЕННЯ КІЛЬКОСТІ РЕЧОВИНИ ЗА ВІДОМОЮ МАСОЮ ПОРЦІЇ РЕЧОВИНИ. Якщо відомі маса порції речовини та молярна маса речовини, кількість речовини обчислюють за формулою:

Приклад 6. Обчислити кількість речовини в порції алюміній оксиду Al2O3 масою 20,4 г.

Хімія — це життя: сторінка природодослідника

Напевно, у кожного з вас удома є мірний посуд для сипких чи рідких речовин, а також прилади для зважування.

Завдання 1. Скориставшись мірним посудом та приладом для зважування, відміряйте порції кількох речовин, формули яких вам відомі (наприклад, кухонна сіль, питна сода, цукор, вода тощо), кількістю речовини 1 моль.

Завдання 2. Порівняйте маси порцій і з'ясуйте, 1 моль якої з речовин найлегший, а якої — найважчий; якої речовини візуально найбільше.

У висновку поясніть, чому, маючи однакове число формульних одиниць, відміряні вами порції речовин різняться за масою.

Сторінка ерудита

Дізнаємось, як можна встановлювати формулу бінарної речовини, користуючись величиною «кількість речовини».

Приклад 7. У порції бінарної речовини масою 5,82 г вміст Цинку становить 3,9 г, а Сульфуру — 1,92 г . Встановіть формулу речовини, якщо різниця між молярною масою кальцій карбонату СаСО3 і молярною масою шуканої речовини дорівнює 3 г/моль.

Стисло про основне

• Молярна маса М — це маса одного моля речовини. Чисельно вона дорівнює її відносній молекулярній масі.

• Молярну масу речовини обчислюють за формулою

• Похідні формули

та m = М · v дають змогу обчислювати молярну масу речовини та масу порції речовини за відомою кількістю речовини.

• Один моль речовини будь-якої будови містить число Авогадро її формульних одиниць.

Знаємо, розуміємо

1. Що називають молярною масою речовини?

2. Яка залежність існує між молярною масою й відносною молекулярною масою речовини?

3. За якою формулою можна обчислити молярну масу речовини, якщо відомі маса та кількість речовини в порції речовини?

Застосовуємо

75. Обчисліть молярну масу речовин за такими даними:

 • а) порція речовини має масу 22,4 г, що відповідає кількості речовини 0,4 моль;
 • б) порція речовини має масу 120 г, що відповідає кількості речовини 3 моль.

76. Обчисліть кількість речовини в порції леткої сполуки Карбону з Гідрогеном масою 8 г.

77. Установіть відповідність між формулами речовин і їх молярними масами.

 • 1 PH3
 • 2 SiH4
 • 3 O3
 • 4 НF
 • А 20
 • Б 32
 • В 34
 • Г 48
 • Д 81

78. Розташуйте за збільшенням кількості речовини зазначені порції речовин.

 • А вода масою 54 г
 • Б кисень масою 48 г
 • В азот масою 56 г
 • Г натрій масою 23 г

79. Якою має бути маса порції води, щоб у ній містилося стільки само молекул, скільки їх є в 1 грудці рафінованого цукру масою 5 г? (Молекула цукру складається з 12 атомів Карбону, 22 атомів Гідрогену й 11 атомів Оксигену.)

80. Середня добова потреба дорослої людини в кухонній солі становить близько 5 г, у цукрі — близько 50 г. Обчисліть, якій кількості речовини відповідає середня добова потреба людини в кожній із цих життєво необхідних для неї речовин.