Хімія. 8 клас. Ярошенко

Хімія. 8 клас. Ярошенко

У цьому навчальному році ви продовжите вивчення королеви природничих наук — хімії. Насамперед з'ясуєте будову атома й структуру періодичної системи хімічних елементів Д. І. Менделєєва. Крім того, дізнаєтеся про кількісні відношення речовин у хімічних реакціях, механізми утворення хімічних зв'язків. Це досить непростий навчальний матеріал, але водночас такий необхідний для пізнання навколишнього світу, формування предметних компетентностей у хімії. Їх ви зможете реалізувати під час ознайомлення з основними класами неорганічних сполук, якими завершується курс хімії 8 класу.

Повторення найважливіших понять курсу хімії 7 класу

§ 1. Хімічний елемент, речовина. Хімічна формула

§ 2. Фізичні й хімічні явища. Рівняння хімічних реакцій

§ 3. Поняття про розчини. Масова частка розчиненої речовини в розчині

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома

§ 4. Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів

§ 5. Поняття про родину лужних хімічних елементів

§ 6. Поняття про галогени й інертні елементи

§ 7. Періодичний закон. Д. І. Менделєєва

§ 8. Структура періодичної системи хімічних елементів

§ 9. Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне й нуклонне числа

§ 10. Нуклід. Ізотопи. Сучасне формулювання періодичного закону

§ 11. Стан електронів в атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні

§ 12. Поняття про енергетичні підрівні. Радіус атома

§ 13. Послідовність заповнення електронами енергетичних рівнів і підрівнів. Електронні формули атомів

§ 14. Графічні електронні формули атомів хімічних елементів

§ 15. Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома

§ 16. Характеристика хімічних елементів за їхнім місцем у періодичній системі й будовою атома

§ 17. Значення періодичного закону

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

§ 18. Природа хімічного зв’язку й електронегативність елементів

§ 19. Ковалентний зв’язок, його утворення й види

§ 20. Йони. Йонний зв’язок, його утворення

§ 21. Ступінь окиснення та його визначення за хімічною формулою

§ 22. Кристалічні ґратки

§ 23. Виконання завдань різної складності

Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами

§ 24. Кількість речовини. Одиниця кількості речовини. Число Авогадро

§ 25. Молярна маса. Обчислення зі хімічною формулою маси даної кількості речовини та кількості речовини за відомою масою

§ 26. Молярний об’єм газів. Закон Авогадро. Обчислення з його використанням

§ 27. Відносна густина газів. Обчислення з використанням відносної густини газів

§ 28. Взаємозв'язок між фізичними величинами

§ 29. Виконання завдань різної складності

Тема 4. Основні класи неорганічних сполук

§ 30. Поняття про оксиди. Номенклатура і фізичні властивості оксидів

§ 31. Склад і номенклатура основ. Фізичні властивості основ

§ 32. Поняття про кислоти

§ 33. Здатність металів витискувати водень із кислот. Витискувальний ряд металів

§ 34. Поняття про солі

§ 35. Взаємодія оксидів з водою, дія на індикатори утворених продуктів реакції

§ 36. Загальні хімічні властивості оксидів

§ 37. Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів і продуктів реакцій

§ 38. Хімічні властивості основ

§ 39. Амфотерні оксиди і гідроксиди та їхні хімічні властивості

§ 40. Хімічні властивості кислот

§ 41. Хімічні властивості середніх солей

§ 42. Загальні способи добування неорганічних речовин

§ 43. Генетичні зв’язки між простими речовинами й основними класами неорганічних сполук

§ 44. Значення хімічного експерименту як джерела знань. Практична робота 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук

§ 45. Експериментальні задачі. Практика робота 2. Розв’язування експериментальних задач

§ 46. Залежність властивостей елементів і їхніх сполук від електронної будови атомів

§ 47. Поширеність у природі й використання оксидів, кислот, основ

§ 48. Поширеність у природі, й використання середніх солей

§ 49. Виконання комбінованих завдань

Відповіді до розрахункових задач