Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Ярошенко

Узагальнення

• Наявність на зовнішньому енергетичному рівні атома повністю заповнених s- та р-орбіталей роблять атом хімічного елемента стабільним. Найбільш стабільними є інертні елементи, оскільки в їхніх атомах повністю заповнені s- та р-орбіталі.

• Утворення хімічних зв'язків супроводжується зміною будови електрон них оболонок атомів, що зв'язуються між собою; їх зовнішні енергетичні рівні набувають завершеної будови, однакової із зовнішнім енергетичним рівнем найближчого інертного елемента.

• Ковалентний зв'язок може утворюватися за донорно-акцепторним механізмом, як, наприклад, у катіона амонію NH+4. У цього катіона є чотири ковалентні зв'язки, і один з них утворений завдяки неподіленій парі електронів атома Нітрогену, що виступає донором електронів, які приймає катіон Гідрогену (акцептор електронів).

• Водневий зв'язок — це зв'язок між атомом Гідрогену, що зв'язаний із сильно електронегативним елементом (F, O, N) і має частково позитивний заряд, й іншим атомом хімічного елемента (Флуору F, Оксигену О або Нітрогену N) цієї або іншої молекули, що має частковий негативний заряд.

• Кристалічні ґратки речовини — це тривимірне зображення порядку розміщення йонів, атомів, молекул у кристалі. У кристалах положення структурних частинок чітко впорядковане і повторюється в просторі з певною періодичністю.

• Залежно від природи частинок, що містяться у вузлах кристалічних ґраток, а також від характеру сил між ними, розрізняють основні типи кристалічних ґраток — молекулярні, атомні, йонні, металічні.

• Речовини з атомними кристалічними ґратками (у вузлах ґратки містяться атоми) характеризуються високою твердістю, тугоплавкі й нерозчинні у воді.

• Речовини з молекулярними кристалічними ґратками легкоплавкі, мають низькі температури плавлення і кипіння. У вузлах молекулярних кристалічних ґраток перебувають молекули речовин із неполярним або полярним ковалентним зв'язками.

• У вузлах йонних кристалічних ґраток містяться протилежно заряджені йони. Речовини з таким типом кристалічної ґратки тверді, але крихкі, нелеткі, багато з них розчинні у воді, їх розчини і розплави електропровідні.

• В аморфних речовинах чітка просторова повторюваність структурних частинок відсутня.

• Властивості речовин залежать від їх складу, виду хімічного зв'язку та розміщення структурних частинок речовини у кристалі. Це зумовлює відмінності у властивостях твердих речовин, що перебувають у кристалічному й аморфному станах.