Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Ярошенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 4. Завдання різного рівня складності

1. Укажіть протонне число s-елемента.

А 6

Б 11

В 13

Г 16

2. Укажіть протонне число р-елемента.

А 20

Б 26

В 19

Г 17

3. Укажіть протонне число d-елемента.

А 10

Б 15

В 20

Г 26

4. Укажіть символ хімічного елемента, електронна конфігурація зовнішнього енергетичного рівня якого 2s22p5.

А Cr

Б N

В P

Г F

5. Укажіть назву хімічного елемента за його електронною формулою 1s22s22p63s23p5.

А Нітроген

Б Оксиген

В Сульфур

Г Хлор

Збуджений чи основний стан атома передає ця електронна формула?

6. Укажіть електронну формулу атома, що перебуває у збудженому стані.

А 1s22s22p63s1

Б 1s22s22p63s23p33d1

В 1s22s2

Г 1s22s22p63s23p6

7. Визначте характерну ознаку елемента, розташованого у 3 періоді й V групі періодичної системи.

А у збудженому стані має електронну конфігурацію 1s22s22p63s23p5

Б належить до d-елементів

В максимальний ступінь окиснення +5

Г заряд ядра атома +12

8. Укажіть назву хімічного елемента, у атома якого в основному стані найбільше неспарених електронів.

А Неон

Б Натрій

В Карбон

Г Нітроген

9. Укажіть електронну конфігурацію атома Карбону у збудженому стані.

А 1s22s22p2

Б 1s22s22p63s23p1

В 1s22s12p3

Г 1s22s22p5

10. Укажіть назву хімічного елемента, у атомі якого всі електрони в основному стані спарені.

А Неон

Б Хлор

В Карбон

Г Сульфур

11. Схожі властивості з Натрієм має хімічний елемент з електронною формулою атома...

А 1s22s22p2

Б 1s22s1

В 1s22s22p3

Г 1s22s22p6

12. Проаналізуйте твердження 1 і 2 й виберіть правильний варіант відповіді.

1. Кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні атомів елементів головних підгруп збігається з номером групи.

2. Кількість електронів в електронній оболонці атома збігається з атомним номером елемента.

А правильне лише твердження 1

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

13. Проаналізуйте твердження 1 і 2 й виберіть правильний варіант відповіді.

1. У переліку Карбон, Бром, Оксиген, Магній, Флуор, Літій, Хлор переважають елементи з однаковою електронною формулою зовнішнього енергетичного рівня атома в основному стані.

2. Електронні оболонки атомів Натрію, Фосфору, Сульфуру, Аргону мають однакову кількість енергетичних рівнів.

А правильне лише твердження 1

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

14. Проаналізуйте твердження 1 і 2 й виберіть правильний варіант відповіді.

1. В електронних конфігураціях атомів Калію і Феруму різна кількість енергетичних рівнів.

2. Атоми Калію і Феруму мають однакову кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні.

А правильне лише твердження 1

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

15. Проаналізуйте твердження 1 і 2 й виберіть правильний варіант відповіді.

1. Валентними електронами в атомі Феруму є d- і р-електрони.

2. Для Карбону і Силіцію можливими є ступені окиснення +2 і +4.

А правильне лише твердження 1

Б правильне лише твердження 2

В правильні обидва твердження

Г неправильні обидва твердження

16. Розташуйте назви хімічних елементів за збільшенням кількості неспарених електронів у їхніх атомах в основному стані.

А Бор

Б Фосфор

В Ферум

Г Оксиген

17. Розташуйте елементи за збільшенням кількості s-електронів в їхніх атомах.

А Натрій

Б Нітроген

В Кальцій

Г Сульфур

18. Укажіть спільні характеристики атомів Оксигену й Сульфуру.

А однакова кількість енергетичних рівнів

Б однакова кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

В однаковий вищий ступінь окиснення

Г належать до р-елементів

19. Розташуйте формули бінарних сполук Хлору за збільшенням його ступеня окиснення.

А Cl2O

Б Cl2O7

В Cl2O5

Г HCl

Чим ви можете пояснити таку різноманітність ступенів окиснення Хлору?

20. Установіть відповідність між загальною електронною формулою зовнішнього енергетичного рівня атомів хімічних елементів однієї головної підгрупи і номером групи.

Електронна формула

Група

1

ns2

А

I

2

ns2np2

Б

II

3

ns2np5

В

III

4

ns1

Г

IV

Д

VII

21. Складіть формулу оксигеновмісної кислоти, у якій Сульфур має максимальний ступінь окиснення.

22. Про який валентний стан Фосфору свідчать формули двох його кислот: НРО3 та Н3РО4?

23. Класифікуйте елементи на групи s-, р-, d-елементів: Магній, Алюміній, Ферум, Нітроген, Гідроген, Флуор.