Хімія. Рівень стандарту. 11 клас. Ярошенко

§ 14. Завдання різного рівня складності

1. Визначте пару речовин, між якими відбудеться необоротна реакція:

а) кальцій гідроксид і ортофосфатна кислота;

б) калій сульфат і нітратна кислота.

Складіть рівняння реакції.

2. Укажіть якомога більше класифікаційних ознак реакції горіння магнію.

3. До оборотних чи необоротних хімічних реакцій належить взаємодія натрій сульфіду з нітратною кислотою? Відповідь обґрунтуйте.

4. У якому напрямку зміститься рівновага оборотної реакції

SO2 (газ) + О2 (газ) ⇄ SO3 (газ) + Q,

якщо: а) підвищити температуру; б) збільшити тиск?

5. У якому напрямку зміститься рівновага екзотермічної оборотної реакції

NO + O2 ⇄ NO2,

якщо: а) підвищити температуру; б) збільшити тиск?

6. У якому напрямку зміститься рівновага ендотермічної оборотної реакції

CO + H2 CH4 + H2O (газ),

якщо: а) підвищити температуру; б) збільшити тиск?

7. Укажіть правильні твердження щодо реакції, яка відбувається за схемою: СО + О2 → СО2.

1. Оборотна реакція.

2. Необоротна реакція.

3. Реакція заміщення.

4. Реакція сполучення.

5. Окисно-відновна реакція.

А 1, 3, 5

Б 1, 4, 5

В 2, 3, 5

Г 2, 4, 5

8. Укажіть правильні твердження щодо реакції, що відбувається за схемою: НСl (газ) + О2 (газ) ⇄ Cl2 (газ) + Н2О (газ).

1. Зі збільшенням тиску хімічна рівновага зміститься в напрямку прямої реакції.

2. Зі збільшенням тиску хімічна рівновага зміститься в напрямку зворотної реакції.

3. Збільшення тиску не вплине на зміщення хімічної рівноваги цієї реакції.

4. Додавання гідроген хлориду змістить хімічну рівновагу в напрямку зворотної реакції.

5. Додавання хлору змістить хімічну рівновагу в напрямку зворотної реакції.

А 1, 2

Б 2, 3

В 1, 4

Г 1, 5

9. У якому напрямку зміститься рівновага оборотної реакції

N2O4 (газ) ⇄ 2NO2 (газ); ΔH = 58,0 кДж,

якщо: а) збільшити тиск; б) додати реагент прямої реакції; в) видалити реагент зворотної реакції; г) підвищити температуру?

10. Запропонуйте способи зміщення рівноваги оборотної реакції

3CuO (тв.) + 2NH3 (газ) ⇄ 3Cu (тв.) + N2 (газ) + 3H2O (газ)

у напрямку прямої реакції.

11. Гідроліз яких солей відбувається за катіоном, а яких — за аніоном:

а) плюмбум(ІІ) нітрат;

б) аргентум(І) нітрат;

в) калій нітрат;

г) калій сульфіт;

д) калій силікат?

Складіть відповідні рівняння реакцій.

12. Укажіть назву речовини, у водному розчині якої колір універсального індикаторного папірця зміниться на синій.

А натрій хлорид

Б натрій карбонат

В ферум(ІІ) хлорид

Г цинк сульфат

13. Якою є реакція середовища водного розчину ферум(ІІІ) хлориду? Відповідь обґрунтуйте.

14. Якою є реакція середовища водного розчину рідкого мила С15H31COOK? Відповідь обґрунтуйте.

15. Обчисліть масу кальцій карбонату, необхідну для добування термічним способом вуглекислого газу об'ємом 4,48 л (н. у.), якщо його відносний вихід становить 88 %.

16. Взаємодією заліза з хлоридною кислотою масою 200 г і масовою часткою гідроген хлориду 18,25 % добули водень об'ємом 10 л (н. у.). Обчисліть відносний вихід газоподібного продукту цієї реакції.

17. Киснем об'ємом 56 л (н. у.) окиснили сульфур(IV) оксид і добули сульфур(VІ) оксид кількістю речовини 4 моль. Обчисліть відносний вихід продукту реакції.

18. Обчисліть масу хрому, що утворюється внаслідок відновлення хром(ІІІ) оксиду масою 45,6 г алюмінієм, якщо відносний вихід хрому становить 94 %.

19. Унаслідок пропускання вуглекислого газу крізь розчин барій гідроксиду масою 285 г з масовою часткою розчиненої речовини 12 % добули 37,43 г барій карбонату. Обчисліть відносний вихід цієї солі.