Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Ярошенко

§ 32. Багатоманітність і зв'язки між класами органічних речовин

Вивчаючи органічні сполуки, ви переконалися, що їх набагато більше, ніж неорганічних, вони різні за складом, будовою та властивостями, але всі органічні речовини без винятку містять атоми Карбону. Отриманих знань цілком достатньо, щоб скласти узагальнену думку про причину багатоманітності органічних сполук.

ЗАВДЯКИ ЧОМУ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК ІСНУЄ ПОНАД 20 МЛН?

По-перше, у молекулах органічних сполук атоми Карбону здатні сполучатись між собою.

По-друге, між атомами Карбону утворюються різні ковалентні карбон-карбонові зв'язки (одинарні, подвійні, потрійні, ароматичні).

По-третє, карбонові ланцюги можуть бути лінійними, розгалуженими та циклічними.

По-четверте, поширеним явищем в органічній хімії є ізомерія. Пригадайте, що декан С10Н22 має 75 ізомерів! Усі вони різні речовини.

По-п'яте, органічні сполуки бувають різного якісного складу: вуглеводні, оксигеновмісні, нітрогеновмісні.

По-шосте, існують різні характеристичні групи, які теж зумовлюють багатоманітність органічних сполук. Наприклад, серед оксигеновмісних речовин метанол СН3ОН є спиртом, СН3СООН — етанова кислота, метилетаноат СН3СООСН3 — естер.

По-сьоме, в одній органічній речовині можуть бути кілька однакових чи різних характеристичних груп.

Попрацюйте групами

Проілюструйте багатоманітність органічних сполук власними прикладами молекулярних і структурних формул, дотримуючись послідовності згадування про них у тексті параграфа.

ЗВ'ЯЗКИ МІЖ КЛАСАМИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН. Як ви пам'ятаєте, вивчення органічних сполук відбувалося в послідовності від найпростіших (вуглеводнів) до найскладніших (високомолекулярних сполук), акцентувалась увага на поширенні в природі й добуванні речовин. Ви мали змогу неодноразово переконатися, що з одних органічних сполук утворюються інші. Це свідчить про наявність зв'язків між класами органічних речовин. Їх відображає схема на малюнку 57.

Мал. 57. Схема взаємозв'язків між органічними сполуками

Зазначені в схемі зв'язки проілюструємо прикладами рівнянь хімічних реакцій (рівняння, позначені зірочкою, наведені для ознайомлення).

Попрацюйте групами

1. Назвіть за систематичною номенклатурою органічні речовини, формули яких містяться в наведених вище рівняннях реакцій.

2. Проілюструйте зв'язки речовин, що відображені в схемі:

CnH2n+2 → CnH2n → CnH2n-2 → CnH2n-6,

конкретними прикладами формул і молекулярними рівняннями реакцій.

3. Складіть рівняння реакцій за схемою перетворень:

алкан → хлороалкан → спирт → альдегід → карбонова кислота → естер.

Застосовуємо

1. Проілюструйте молекулярними рівняннями реакцій зв'язки речовин у схемі:

альдегід → насичений одноатомний спирт → естер → насичений одноатомний спирт → альдегід.

Назвіть органічні речовини за систематичною номенклатурою.

2. Складіть рівняння реакцій, унаслідок яких можна здійснити перетворення метану на метилметаноат.

3. Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення крохмалю на бутадієновий каучук.