Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Ярошенко

§ 27. Виконання завдань різної складності

Виконання, запропонованих у параграфі завдань, допоможе вам перевірити особисті результати формування хімічної компетентності з теми «нітрогеновмісні органічні сполуки».

Завдання 1.

Укажіть характеристичну групу амінів.

Завдання 2.

Установіть відповідність між органічною речовиною та класом сполук.

Органічна речовина

 • 1 бензен
 • 2 анілін
 • 3 глюкоза
 • 4 бутаналь

Клас сполук

 • А вуглеводи
 • Б арени
 • В аміни
 • Г альдегіди
 • Д спирти

Завдання 3.

Укажіть формулу органічної сполуки, що виявляє основні властивості.

 • А СН3СООН
 • Б С6Н5NH2
 • В С2Н5ОН
 • Г СН3CHO

Завдання 4.

Укажіть органічну сполуку, що виявляє амфотерні властивості.

 • А бензенамін
 • Б етанова кислота
 • В аміноетанова кислота
 • Г метилетаноат

Завдання 5.

Проаналізуйте твердження й оберіть правильний варіант відповіді.

Твердження 1. Феніламін — тверда, добре розчинна у воді речовина.

Твердження 2. У молекулах білків структурні ланки сполучаються пептидними групами.

 • А правильне лише твердження 1
 • Б правильне лише твердження 2
 • В правильні обидва твердження
 • Г неправильні обидва твердження

Завдання 6.

Проаналізуйте твердження й оберіть правильний варіант відповіді.

Твердження 1. Унаслідок денатурації в молекулах білків руйнуються всі структури, окрім первинної.

Твердження 2. Ароматичні аміни відрізняються від насичених наявністю бензенового кільця.

 • А правильне лише твердження 1
 • Б правильне лише твердження 2
 • В правильні обидва твердження
 • Г неправильні обидва твердження

Завдання 7.

Укажіть молекулярну формулу метилметанаміну.

 • А C6H7N
 • Б CH5N
 • В C6H7N
 • Г C2H7N

Завдання 8.

Укажіть нітрогеновмісну неорганічну речовину, що утворюється як результат спалювання метанаміну.

 • А амоніак
 • Б азот
 • В нітроген(ІІ) оксид
 • Г нітроген(IV) оксид

Завдання 9.

Укажіть речовини, продукт взаємодії яких належить до пептидів.

 • А метанамін, хлоридна кислота
 • Б аміноетанова кислота, 2-амінобутанова кислота
 • В нітробензен, водень
 • Г аміноетанова кислота, натрій гідроксид

Завдання 10.

Укажіть розчинну у воді органічну сполуку.

 • А аміноетанова кислота
 • Б бензен
 • В бензенамін
 • Г целюлоза

Завдання 11.

Обчисліть масу продукту взаємодії феніламіну масою 9,78 г, масова частка домішок в якому дорівнює 5 %, з достатньою кількістю брому.

Завдання 12.

У якій реакції маса утвореного органічного продукту буде більшою:

 • а) аміноетанова кислота прореагувала з розчином натрій гідроксиду масою 200 г з масовою часткою розчиненої речовини 20 %;
 • б) аміноетанова кислота кількістю речовини 0,4 моль прореагувала з достатньою кількістю хлоридної кислоти?