Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Ярошенко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 22. Виконання завдань різної складності

Виконання, запропонованих у параграфі завдань, допоможе вам перевірити особисті результати формування хімічної компетентності з теми «Оксигеновмісні органічні сполуки».

Завдання 1.

Установіть відповідність між органічною речовиною і класом сполук.

Речовина

 • 1 пропілметаноат
 • 2 етаналь
 • 3 бутан-2-ол
 • 4 пропен

Клас сполук

 • А алкени
 • Б альдегіди
 • В естери
 • Г алкіни
 • Д спирти

Завдання 2.

Укажіть рядок, у якому зазначені назви речовин, обидві з яких вступають у реакцію «срібного дзеркала».

 • А метан, глюкоза
 • Б метаналь, етанол
 • В етаналь, глюкоза
 • Г метилетаноат, сахароза

Завдання 3.

Укажіть нерозчинні у воді речовини: гліцерол, етанол, стеаринова кислота, целюлоза, етанова кислота.

Завдання 4.

Взаємодію карбонових кислот зі спиртами називають реакцією...

 • А гідратації
 • Б гідролізу
 • В естерифікації
 • Г ізомеризації

Завдання 5.

Укажіть речовину, між молекулами якої відсутній водневий зв'язок.

 • А етанол
 • Б метанова кислота
 • В вода
 • Г етаналь

Завдання 6.

Характеристичною групою яких органічних сполук є гідроксильна група?

 • А спиртів і алканів
 • Б фенолів і спиртів
 • В естерів і вуглеводів
 • Г альдегідів і карбонових кислот

Завдання 7.

Укажіть рядок, у якому зазначені назви речовин, обидві з яких вступають у реакцію гідролізу.

 • А крохмаль, сахароза
 • Б метилпропаноат, метаналь
 • В етанова кислота, целюлоза
 • Г гліцерол, пропен

Завдання 8.

Назвіть речовини за систематичною номенклатурою, укажіть серед них ізомери.

Завдання 9.

Заповніть колонки таблиці відповідними формулами, скориставшись переліком речовин: 2-метилпропан-1-ол; 2-метилпропаналь; метилметаноат; метанова кислота; бутаналь; гліцерол; глюкоза; стеаринова кислота; сахароза; крохмаль; целюлоза; олеїнова кислота; 3,4-диметилпентан-2-ол.

Клас сполук

Формули речовин

Спирти

Альдегіди

Кислоти

Природні полімери

Вуглеводи

Естери

Завдання 10.

Скільки речовин відповідає молекулярній формулі С5Н11ОН? Складіть їх структурні формули і назвіть за систематичною номенклатурою.

Завдання 11.

Складіть формули можливих ізомерів, що мають молекулярну формулу С6Н12О2. Назвіть речовини за систематичною номенклатурою.

Завдання 12.

Жири — це...

 • А алкани
 • Б альдегіди
 • В естери
 • Г спирти

Завдання 13.

Які з назв складені не за систематичною номенклатурою:

 • а) триметилпропанова кислота;
 • б) триметилпропан-3-ол;
 • в) 2,3,3,4-тетраметилгексаналь?

Знайдіть і виправте помилки.

Завдання 14.

Глюкоза виявляє хімічні властивості, характерні для...

 • А альдегідів і кислот
 • Б насичених і ароматичних вуглеводнів
 • В альдегідів і насичених одноатомних спиртів
 • Г альдегідів і насичених багатоатомних спиртів

Завдання 15.

Речовиною а в ланцюжку перетворень: сахароза → А → етанол буде...

 • А крохмаль
 • Б глюкоза
 • В етанова кислота
 • Г етаналь

Завдання 16.

Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна із метану добути етилетаноат.

Завдання 17.

Складіть рівняння хімічних реакцій за схемою:

Етен → етанол → етаналь → етанова кислота → метилетаноат → етанова кислота → натрій етаноат.

Завдання 18.

Обчисліть кількість речовини органічного продукту реакції бутанолу масою 29,6 г з бромоводнем.

Завдання 19.

Унаслідок взаємодії насиченого одноатомного спирту масою 180 г з достатньою кількістю гідроген хлориду утворилась вода масою 54 г. Який спирт було взято для реакції?

Завдання 20.

Взаємодією етанолу з етановою кислотою масою 45 г добули естер масою 61,6 г. Обчисліть масу неактивних домішок у складі етанової кислоти.

Завдання 21.

Якою стала масова частка етанової кислоти в розчині масою 160 г з масовою часткою розчиненої речовини 25 % після розбавляння його водою об'ємом 40 мл.

Завдання 22.

Насичена одноосновна кислота масою 9,2 г прореагувала з магнієм масою 2,4 г. Виведіть формулу кислоти.

Завдання 23.

Взаємодією насиченої одноосновної кислоти масою 2,96 г з калій гідрогенкарбонатом добули газ об'ємом 896 мл (н. у.). З якою кислотою проводили реакцію?

Завдання 24.

Обчисліть об'єм розчину натрій гідроксиду з масовою часткою розчиненої речовини 40 % і густиною 1,43 г/мл, необхідного для повного гідролізу жиру масою 353,6 г, молекула якого містить три залишки олеїнової кислоти.

Завдання 25.

Фенол масою 28,2 г прореагував без залишку з розчином калій гідроксиду з масовою часткою розчинної речовини 20 %. Обчисліть масу розчину лугу.

Завдання 26.

Бром масою 6 г прореагував без залишку з водним розчином фенолу масою 23,5 г. Обчисліть масову частку фенолу в розчині.

Завдання 27.

Обчисліть об'єм продукту внутрішньомолекулярної дегідратації бутан-1-олу масою 14,8 г.

Завдання 28.

Між насиченою одноосновною карбоновою кислотою масою 6 г й етанолом масою 4,6 г відбулася реакція естерифікації. Виведіть формулу кислоти.

Завдання 29.

Спирт масою 12 г прореагував без залишку з гідроген бромідом масою 16,2 г. Виведіть формулу спирту.

Завдання 30.

Під час спиртового чи молочнокислого бродіння глюкози масою 90 г утвориться більше органічного продукту реакції?

Завдання 31.

У реакції насиченого одноатомного спирту масою 19,2 г з натрієм виділився водень, якого вистачило для гідрування пропену об'ємом 6,72 л (н. у.). Виведіть формулу спирту.