Хімія. Рівень стандарту. 10 клас. Ярошенко

§ 21. Розв'язування експериментальних задач

Інформаційна довідка

Експериментальні задачі — задачі, що не потребують здійснення математичних обчислень, а розв'язуються за допомогою хімічного експерименту.

• У процесі розв'язування експериментальних задач виявляють і розпізнають речовини, встановлюють їхній якісний склад, добувають речовини.

• У неорганічній хімії хлорид-іони виявляють за допомогою катіонів Аргентуму(І), сульфат-аніони — катіонів Барію, карбонат-аніони — катіонів Гідрогену:

Ag++ Cl- = AgCl↓

Ba2+ + SO2-4 = BaSO4

2H+ + CO2-3 = H2O + CO2

• Наявність лугу в розчині виявляють індикаторами (лакмусом, метиловим оранжевим і фенолфталеїном), наявність кислоти — лакмусом, метиловим оранжевим. Забарвлення універсального індикатора в лужному й кислому середовищах збігається з відповідним забарвленням у них лакмусу.

Хімія — це життя: сторінка природодослідника

Практична робота 1

Розв'язування експериментальних задач

Виконання цієї практичної роботи сприятиме розвитку ваших умінь проводити хімічний експеримент, спостерігати за хімічними перетвореннями, застосовувати на практиці теоретичні знання.

Не забувайте про правила безпечної роботи в хімічному кабінеті й дотримуйтеся їх!

Застосуйте набуті знання про органічні та неорганічні речовини й розв'яжіть задачі.

Завдання 1. У трьох пробірках без етикеток містяться розчини гліцеролу, етанової та сульфатної кислот. Дослідним шляхом виявіть наявність цих речовин.

У звіті зазначте номер пробірки з конкретною речовиною, послідовність проведення дослідження, спостережувані зміни, складіть рівняння реакцій.

Завдання 2. Дослідним шляхом розпізнайте: а) глюкозу й сахарозу; б) гліцерол і глюкозу. У звіті зазначте номери пробірок та спостережувані зміни.

Завдання 3. Дослідним шляхом виявіть наявність домішок етанової кислоти в етанолі. У звіті зазначте спостережувані зміни.

Завдання 4. Дослідним шляхом доведіть, що етанова кислота є сильнішим електролітом, ніж карбонатна кислота.

У звіті зазначте хід проведення досліду, спостережувані зміни, рівняння реакцій у молекулярно-йонній формі.

Завдання 5. На основі знань про розчинність у воді мила й вищих карбонових кислот розпізнайте зовні схожі стружки мила та стеарину (суміш вищих карбонових кислот, здебільшого стеаринової, використовується у виготовленні стеаринових свічок). У звіті опишіть послідовність дослідження та результати спостереження.

Завдання 6. Експериментальним шляхом доведіть, що в бульбах картоплі є крохмаль. У звіті опишіть хід виконання досліду та результати спостереження.

Завдання 7. Експериментальним шляхом доведіть, що жири розчиняються в органічних розчинниках і не розчиняються у воді. У звіті опишіть хід виконання досліду та результати спостереження.

Зробіть загальний висновок про властивості оксигеновмісних органічних речовин, значення експерименту й спостереження як методів досліджень у хімії.