Пізнаємо природу. 5 клас. Янкавець

§ 55. Організм людини — цілісна система, на яку впливає навколишнє середовище

Пригадаймо, поміркуймо

  • Що таке навколишнє середовище і чим воно відрізняється від природи?
  • Назвіть позитивні й негативні чинники впливу людини на природу.

Організм людини є складною біологічною системою, у якій розрізняють системи різних рівнів структурної організації: від атомів і молекул й аж до систем органів.

Організм людини, як і будь-яка біологічна система, є відкритою системою, оскільки відбувається неперервна взаємодія з довкіллям. Під час цих взаємодій здійснюється обмін із середовищем речовиною, енергією та інформацією.

Зв’язок людини і природи споконвічний і безперервний. Людина у своїй природно-біологічній якості тепер уже є її органічним елементом, який взаємодіє з іншими елементами і впливає на них.

Характер і масштаби впливу людини на природне середовище визначають подвійність її становища. Із одного боку, людина — біологічний об’єкт, який є частиною загальної системи колообігу речовин і тісно пов’язаний із природним середовищем величезною кількістю різноманітних зв’язків. Із іншого, — це представник високорозвинутої соціальної системи, яка висуває до природного середовища низку вимог, викликаних технічними та культурно-побутовими потребами. І, як наслідок, людина використовує значно більше природних ресурсів, ніж цього вимагають її біологічні потреби.

Людство як соціальна система функціонує значно ширше, ніж біологічна, і порушує збалансований у процесі еволюції біологічний колообіг (мал. 55.1). І вихід тут один: використання результатів науково-технічного прогресу не тільки для експлуатації природних ресурсів, а й для їхнього збереження та примноження.

Мал. 55.1. Людство — окремий тип соціальної системи

Хоча для вирішення цієї проблеми повинен залучатися комплекс заходів, які охоплюють технологічні, економічні, політичні, юридичні, моральні та соціальні речі, проте в основі її вирішення залишаються біологічні закони життя. Ідея, яка ґрунтується на розумінні того, що виживання людини можливе тільки при збереженні життя на Землі, знаходить дедалі більше послідовників і послідовниць. Відтак ми розглядаємо природне середовище з погляду безпеки не окремої людини, а проблеми існування всього живого на всій планеті загалом.

Опорні точки. Організм людини є складною біологічною системою. Організм людини, як і будь-яка біологічна система, є відкритою системою, оскільки відбувається неперервна взаємодія з довкіллям. Людині притаманні загальні властивості біологічних систем.

Запитання для повторення

  • 1. Як організм людини взаємодіє з навколишнім середовищем? Наведіть конкретні приклади.
  • 2. Чи може людина сприяти розвитку життя на Землі? У який спосіб? Розвиньте свою думку в есе на цю тему.