Пізнаємо природу. 5 клас. Янкавець

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 13. Механічні явища. Рух. Залежність руху від різних чинників

Пригадаймо, поміркуймо

  • Що таке явище природи?
  • Наведіть приклади біологічних явищ.
  • Наведіть приклади хімічних явищ.

Давньогрецький учений Аристотель стверджував, що тіла рухаються лише тоді, коли на них діє якась сила. У попередніх параграфах ми познайомилися з різноманіттям явищ у природі.

До механічних явищ належить рух тіла, який вивчає розділ фізики — механіка. Також до них можна віднести падіння тіл на Землю (притягання тіл до Землі), рух літака, машин, людей, Землі навколо Сонця тощо (мал. 13.1).

Мал. 13.1. Приклади механічних явищ

До основних характеристик механічних явищ можна віднести переміщення тіла. Це пряма лінія (відрізок), що з’єднує початкове й кінцеве положення тіла (відрізок АВ на мал. 13.2).

Мал. 13.2. Приклад переміщення тіла з однієї точки в іншу

Переміщення характеризується, зокрема, швидкістю, траєкторією, часом тощо.

Траєкторія — це лінія, яку описує тіло в просторі (мал. 13.3 а або пунктирна лінія між точками А і В на мал. 13.2). Інакше кажучи, це лінії, по яких рухалися тіла.

Шлях — це довжина траєкторії, відстань, яку тіло подолало під час механічного руху (мал. 13.3 б).

Мал. 13.3. Траєкторія та шлях на прикладі польоту літака

Швидкість — це фізична величина, що показує, яку відстань долає фізичне тіло за певну одиницю часу.

Усі ці характеристики між собою математично пов’язані такою формулою:

де S — шлях, який проходить тіло (вимірюється в міліметрах (мм), сантиметрах (см), метрах (м), кілометрах (км)),

t — проміжок часу, за який тіло проходить певний шлях (вимірюється в секундах (с), хвилинах (хв), годинах (год)),

V — власне швидкість (вимірюється в м/с, км/год тощо).

Отже, механічний рух — це зміна положення тіла чи його частин у просторі з часом. Якщо тіло не змінює свого положення, воно називається нерухомим, перебуває у стані спокою. При зміні положення тіло стає рухомим.

Коли рухоме тіло описує пряму лінію, такий рух називають прямолінійним (мал. 13.3 а), а якщо тіло описує криву лінію, то рух називають криволінійним (мал. 13.3 б).

ЗНАЙ БІЛЬШЕ!

Першими фізичними величинами, які почала використовувати людина, були відстань і час. Різні народи вимірювали відстані різними одиницями: лікоть, ярд, фут, політ стріли. Згодом виникла необхідність у застосуванні якоїсь універсальної, зрозумілої для всіх одиниці виміру довжини. Такою одиницею став метр, і ця одиниця застосовується й зараз у більшості країн світу.

Для відліку часу спочатку люди відштовхувалися від змін дня й ночі, пір року тощо. Так виникли такі одиниці часу, як рік, місяць, тиждень, доба, а згодом година, хвилина, секунда.

Щоб усі фізики й фізикині світу мали можливість зрозуміло для всіх представляти результати своїх вимірювань, почали використовувати одні й ті ж самі одиниці. Так з'явилася Міжнародна система одиниць, або Система інтернаціональна (СІ).

Опорні точки. До механічних явищ належить рух тіла, який вивчає розділ фізики — механіка. До основних характеристик механічних явищ можна віднести переміщення тіла, що визначається, зокрема, швидкістю, траєкторією, часом тощо. Власне механічний рух — це зміна положення тіла чи його частин у просторі з часом.

Запитання для повторення

  • 1. Які явища належать до механічних? Наведіть приклади.
  • 2. Що таке переміщення тіла?
  • 3. Що таке швидкість? Шлях? Траєкторія?


Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.