Пізнаємо природу. 5 клас. Яковлева

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Тема 5. Пізнаємо організм людини у його середовищі існування

Підтема: З чого складається організм людини та від чого залежить його життєдіяльність

§ 41. Організм людини як тіло живої природи. Клітина — найменша частинка організму людини. Частини тіла, органи та їхні функції

Людина може жити близько 100 років. Ми самі своєю нестриманістю,

безладністю, своїм безжалісним ставленням до власного організму

значно вкорочуємо своє життя.

І. П. Павлов, лауреат Нобелівської премії

1. Чому організм людини є тілом живої природи?

ПРИГАДАЙТЕ!

 • Які тіла належать до тіл живої природи?
 • Як називаються тіла живої природи?
 • Які ознаки властиві організмам?

Поміркуйте!

Чому на малюнку 41.1 діти зображені поряд з рослинами, тваринами, грибами?

Мал. 41.1. Тіла живої природи (організми)

Вода, кисень повітря, їжа, комфортна температура середовища, безпека — природні потреби організмів (тіл живої природи): рослин, тварин, грибів, бактерій, які існують на планеті Земля. Часто ці потреби називають життєво необхідними, базовими. Усі ці базові потреби необхідні й людині. Організм людини, як і інші організми (тіла живої природи), живиться і дихає, розвивається і росте, реагує на зміни навколишнього середовища, відтворює нащадків тощо. Отже, організм людини є тілом живої природи.

Однак, на відміну від інших організмів, людині властива свідомість, вона думає (мислить), працює, відповідає за свої вчинки, змінює свою поведінку тощо. Людина своїми діями може активно впливати на природу. Все це відрізняє людину від інших організмів.

2. Що є найменшою частинкою організму людини?

Найменшою (елементарною) частинкою організму людини є клітина. У цій мікроскопічних розмірів частинці відбуваються такі ж процеси життєдіяльності, які властиві всьому організму (мал. 41.2).

Мал. 41.2. Процеси життєдіяльності, які відбуваються в живих клітинах

ПРИГАДАЙТЕ!

Які основні компоненти клітин рослин, тварин, грибів вам уже відомі?

Розгляньте малюнок 41.3. Визначте основні компоненти клітини організму людини.

Мал. 41.3. Клітина організму людини

Виявляється, у клітині організму людини, як і в клітинах рослин, тварин і грибів, можна виділити три основні компоненти: клітинну мембрану, цитоплазму та ядро.

Зверніть увагу, що на малюнку в цитоплазмі є багато різних структур (органел). Ці структури, наче органи, забезпечують життєдіяльність клітини.

Цитоплазма у живій клітині весь час рухається. Рух цитоплазми забезпечує зв’язок цих структур (органел) між собою, а також переміщення речовин всередині клітини. Вам уже відомо, що рух - одна з ознак живого.

Поміркуйте!

Який загальний висновок ви можете зробити про будову клітин рослин, тварин, грибів і людини?

Клітини рослин, тварин, грибів і людини мають єдиний план будови, а саме: клітинну мембрану, цитоплазму і ядро.

Мал. 41.4. Різноманітність клітин (за формою)

Хоча всі клітини мають однаковий план будови, форма, розмір, тривалість життя їх різноманітні (мал. 41.4). Ці особливості клітин залежать від функції, яку вони виконують. Наприклад, клітини, які мають відростки (3), можуть проводити збудження.

Отже, клітина — це основна структурна (будівельна) одиниця організму людини, «цеглинка», з якої побудований її організм.

3. Якими частинами тіла, органами і системами органів утворений організм людини?

ПРИГАДАЙТЕ!

Які частини тіла вам відомі? Перелічіть їх, скориставшись малюнком 41.5.

Що таке орган?

Ви пам’ятаєте, що орган — це частина тіла, яка займає певне місце в організмі, має певну форму, будову та виконує одну або декілька функцій.

Органи утворені різними типами клітин. Приклади органів: рука, серце, печінка, нирки тощо. Деякі органи парні: дві руки, дві нирки. Частина з перелічених органів розташована в порожнинах тіла, тому їх називають внутрішніми органами (мал. 41.5).

Мал. 41.5. Основні частини та порожнини тіла людини

Так, у грудній порожнині розміщені серце, легені, у черевній — шлунок, печінка, кишківник. Грудна порожнина відмежована від черевної спеціальною м’язовою перетинкою, яка називається діафрагмою. Головний мозок розташований у порожнині черепа. Всі ці органи називаються внутрішніми. Внутрішню будову організму людини можна розглянути на малюнку 41.6.

Мал. 41.6. Внутрішня будова організму людини

Для виконання в організмі спільної роботи (функцій) органи об’єднуються в системи органів. Наприклад, серце, кров і кровоносні судини утворюють кровоносну систему.

Роботою всіх органів та організму в цілому керує мозок. Ви пишете, читаєте, розв’язуєте приклад або задачу, спостерігаєте, уявляєте свій похід до зоопарку і вам здається, що все це відбувається мимовільно. Насправді це не так. Вашими думками, рухами, почуттями керує мозок — один із найважливіших органів тіла. Це головний командний пункт організму. Він надійно захищений кістками черепа.

Виконайте завдання

Ознайомлення з внутрішньою будовою організму людини

За плакатами, предметними моделями, віртуальними колекціями ви навчитеся розрізняти порожнини тіла, розпізнавати за зовнішнім виглядом внутрішні органи, визначати, в якій порожнині тіла вони розміщені.

 • 1. Розгляньте предметну модель внутрішньої будови організму людини. Виявіть діафрагму. Визначте, які порожнини тіла вона розмежовує.
 • 2. Розгляньте запропоновані на моделях, плакатах, віртуальних колекціях внутрішні органи. Визначте їх назву, форму.
 • 3. Визначте, які із запропонованих органів розміщені в грудній порожнині.
 • 4. Визначте, які із запропонованих органів розміщені в черевній порожнині.
 • 5. Визначте, в якій порожнині тіла розміщений головний мозок.
 • 6. Обміркуйте можливість застосування отриманих знань на практиці.

Поміркуйте!

Органи в організмі працюють ізольовано чи узгоджено?

Отже, ваш організм, утворений молекулами, клітинами, органами, системами органів, функціонує як єдине ціле (мал. 41.7).

Мал. 41.7. Інфографіка травної системи

Порушення будови чи функції будь-якої з перелічених ланок призводить до порушення функціонування усього організму.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ!

 • Організм людини, як і організми інших живих організмів, є тілом, частиною живої природи. Найменшою частинкою організму людини, як і інших організмів, є клітина, у якій відбуваються всі процеси життєдіяльності, характерні для живого.
 • Клітини бувають різної форми, розмірів, але мають єдиний план будови.
 • Життєдіяльність організму людини забезпечують органи.
 • Органи об’єднуються в системи органів, які у здоровому організмі працюють узгоджено, чим забезпечують єдність всього організму.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

 • 1. Які процеси життєдіяльності властиві клітинам організму людини?
 • 2. Які з перелічених органів належать до внутрішніх органів: печінка, нирки, ніс, нога, мозок?
 • 3. Підтвердіть прикладами або спростуйте твердження: «Організм людини є тілом живої природи».

ЗАСТОСУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

У надрах ядра прихована найбільша у світі дорогоцінність — ДНК. У зрілих червоних клітинах крові (еритроцитах) людини відсутнє ядро. Висловіть припущення, чи можуть такі клітини довго функціонувати. Обґрунтуйте своє припущення.

ЗНАЙДІТЬ ІНФОРМАЦІЮ

Клітини однакових розмірів і форми утворюють в організмі один тип клітин. Використовуючи інтернет-джерела, дізнайтеся про те, скільки типів клітин виявлено в організмі людини?