Історія України. З поглибленим вивченням історії. 8 клас. Власов

Узагальнення до курсу. Історія України в контексті епохи раннього нового часу

Історію України ранньомодерної доби зазвичай пов’язують із козацтвом, проте не слід обмежуватися лише його вивченням. Хоча ми звикли називати це явище суто українським, але схожі за внутрішнім устроєм, господарською та військовою організацією утворення існували й в інших європейських країнах. Згодом кожна з подібних суспільних груп розвивалася власним шляхом, однак саме українському козацтву вдалося досягти настільки високого рівня розвитку й відновити українську державність. На середину XVII ст. козацтво перетворилося на суспільний прошарок, інтересам якого було підпорядковано політику Гетьманщини.

У середині XVII ст. унаслідок Національно-визвольної війни виникло нове державне утворення - Гетьманщина. Подальші події показали, що зберегти самостійність української козацької держави - не менш складне завдання, аніж вибороти її.

Поява Війська Запорозького порушувала існуючий баланс сил у Європі, що встановився після Тридцятилітньої війни підписанням Вестфальського миру (1648). Українське козацтво звитяжно воювало у цій війні на боці католицької Речі Посполитої, та це не призвело до зміни ставлення до православних усередині самої Польщі. Укладений мир вирішував проблему взаємин католицьких та протестантських країн у Центральній Європі, натомість у Східній Європі тривала боротьба за існування православ’я.

Національний виступ середини XVII ст., як і всі попередні козацькі повстання XVI-XVII ст., мав різноманітні причини, серед яких незмінними залишалися релігійні та соціальні вимоги. У Західній Європі релігійне протистояння спалахнуло між католиками та протестантами, а порозуміння втілилося у відомий принцип «чия влада, того й віра». В той самий час на теренах України не вщухали суперечки між католиками та православними, а спробою порозуміння стало утворення греко-католицької (уніатської) церкви. Європейські реформаційні рухи не оминули й українські землі, на яких постали православні братства. Вони впливали як на релігійне, так і на політичне життя, опікувалися культурою та освітою.

Середина XVII ст. стала періодом значних змін не лише на сході, а й на заході Європи. В той час, як гетьман Богдан Хмельницький робив перші кроки в розбудові української держави, в Англії було повалено монархію та проголошено республіку на чолі з Олівером Кромвелем. Проте зберегти революційні досягнення не вдалося ані українцям, ані англійцям. У 1660 р. відбулася реставрація монархії в Англії, а у 1663 р. Гетьманщину було розділено на Правобережну та Лівобережну.

Ранньомодерна доба в Європі стала періодом видозміни еліти, яка протягом кількох століть була основою політичних і культурних процесів. Не стояла осторонь таких процесів і Україна, де формування політичної еліти розпочалося з перетворення козацьких загонів на реєстрове регулярне військо. На думку науковців, тісний зв’язок української шляхти з козацтвом породив чітке уявлення про лицарський характер козацької служби. Формування характерного козацького світогляду лише закріпило цей образ у вітчизняному фольклорі і в працях іноземних авторів.

Козацтво почало відбивати загальні тенденції та закономірності розвитку українців як окремої етнічної спільноти. Опоетизований, втілений у фольклорній традиції образ козака як оборонця українського народу й православної віри став осердям національного відродження ХІХ ст., про яке ви дізнаєтеся вже у 9 класі. Ідею козацької вольності упродовж двох століть розвивала українська інтелігенція. Її втілено навіть у тексті Державного Гімну України.

Саме за ранньомодерної доби у Європі виникли ідеї важливих суспільних перетворень, заснованих на демократичних поглядах та концепціях прав і свобод людини. Українська державність багато в чому втілила в життя теоретичні погляди, створивши у Східній Європі «козацьку республіку». Яскравим підтвердженням цього стало укладання у 1710 р. «Пактів і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького...». Документ увібрав у себе досягнення та принципи багатьох поколінь європейських мислителів, його автори прагнули втілити на практиці концепцію договірної держави. Хоча реалізувати цей документ не вдалося через зовнішньополітичну ситуацію, в ньому було закладено ті самі прогресивні ідеї, які лягли в основу Конституції США (1787) та французької Декларації прав людини і громадянина (1789).

Складником культурних перетворень у Європі стало поширення на теренах України бароко. Цей мистецький стиль був не просто перейнятий вітчизняними митцями, але й набув власних неповторних рис. Поєднання загальноєвропейських барокових ознак із українськими традиціями, що сягають корінням іще Русі-України, сприяли появі козацького бароко.

Не оминули українські терени й економічні перетворення, що відбувалися в Європі. Економічні зрушення в Європі спонукали розвиток на українських землях фільваркової системи та посилення панщини. Відповіддю на посилення економічного й соціального гноблення стало масове покозачення селян, які засновували на необжитих теренах Дикого Поля приватні господарства. Це прискорило економічний розвиток степових і лісостепових територій України.

Вже перші десятиліття ХІХ ст. засвідчили, що український народ не втратив ідеї власної держави, відчуття національної гідності та причетності до тисячолітньої історії своєї землі. Глибокий патріотизм Івана Котляревського, пристрасні Шевченкові молитви - ось віхи, що не лише пробуджували душі й серця, а й віщували українське відродження. Але про це - наступного року.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Використовуючи матеріали підручника, складіть у зошиті таблицю «Ранньомодерна доба в Україні».

Визначні постаті

Визначні події

Визначні документи

Визначні перемоги

Визначні поразки

Визначні досягнення

2. Використовуючи інформацію з розміщеної на форзацах підручника хронологічної таблиці, поміркуйте, які події з історії України відбулися під впливом подій європейської/ світової історії. На перебіг яких сюжетів в історії інших країн могли вплинути події української історії?

3. Серед відомих вам постатей вітчизняної історії ранньомодерної доби оберіть одну/одного, які, на вашу думку, зробили найбільший внесок у розвиток європейської цивілізації. Свою відповідь обґрунтуйте.

4. За допомогою доступних вам джерел поцікавтесь, які події української історії цього періоду вивчають школярі та школярки інших країн. Чи підтримуєте ви такий вибір? Відповідь обґрунтуйте.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст