Історія України. Профільний рівень. 11 клас. Власов

Словник термінів і понять

Адміністративно-командна система - система управління суспільством, яка базується на адміністративних методах, бюрократичному централізмі.

Акція «Вісла» (28 квітня - 29 липня 1947 р.) - військово-політична операція польської комуністичної влади, що стала інструментом етнічної чистки та полягала в депортації українського населення з південно-східних регіонів Польщі (Лемківщина, Холмщина, Надсяння й Підляшшя) до її північно-західних земель.

Багатопартійна система - партійна система в державі, яка характеризується наявністю двох або більше партій, що ведуть боротьбу за політичну владу.

Буржуазний націоналіст - ідеологічно зумовлений термін, яким ідеологи комуністичного режиму позначали тих, хто виступав за розвиток національної культури, мови, збереження звичаїв, історичних традицій власного народу.

Бюджет - сукупність прибутків і видатків держави, підприємства, сім'ї тощо за певний період.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - узагальнений показник, який відображає сукупну вартість вироблених товарів і послуг кожної країни.

«Відлига» - неофіційна назва хронологічного періоду історії СРСР, що починався після смерті Й. Сталіна і тривав до середини 60-х рр. 20 ст. Його характерними рисами були відхід від терористичної сталінської системи управління, спроби її лібералізації, гуманізація політичного та громадського життя. Термін «відлига» пов'язаний з назвою повісті письменника Іллі Еренбурга «Відлига». Він відображає суть епохи: відлига посеред тоталітарної зими.

Військово-промисловий комплекс (ВПК) - сукупність підприємств і організацій тієї чи іншої країни, які виготовляють озброєння і військову техніку для потреб збройних сил своєї держави та на експорт.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ГА ООН) - представницький орган ООН, який визначає її політику. До її складу входять усі держави-члени ООН.

Геноцид - дії з наміром навмисного створення для членів будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи населення життєвих умов, розрахованих на повне або часткове її знищення (стаття ІІ Конвенції ООН «Про запобігання злочину геноциду і покарання за нього» від 9 грудня 1948 р.).

«Гібридна війна» - війна, яку агресор веде без прямого застосування власних військ і навіть може заперечувати ворожі наміри щодо країни-жертви. У такій війні застосовуються приховані операції (диверсії, акти терору, кібервтручання, інформаційний терор) з метою посіяти в суспільстві страх і хаос. Агресор надає організаційну, фінансову і збройну підтримку найманцям, засилає на територію країни-жертви «відпускників» з метою обслуговування складної зброї в руках у найманців. Важливим самостійним елементом «гібридної війни» є встановлення контролю за свідомістю людей з допомогою засобів масової інформації.

ГКЧП - абревіатура, якою позначається Державний комітет з надзвичайного стану (рос.: Государственный комитет по чрезвычайному положению), що постав у Москві 19 серпня 1991 р. з метою запобігти розпаду СРСР шляхом антиконституційного путчу.

Гласність - послаблення цензури, усунення багатьох інформаційних бар'єрів, що існували в СРСР до запровадження політики «перебудови». З часом гласність переросла в свободу слова - одну з фундаментальних свобод, які гарантує людині демократичне суспільство. Громадянське суспільство - суспільство, що складається з громадян, які володіють колективним суверенітетом. Його не існує в монархіях або республіках, піддані чи громадяни яких позбавлені колективного суверенітету. У Російській імперії піддані царя здобули колективний суверенітет після повалення самодержавства, але втратили його після захоплення влади більшовиками. Громадяни СРСР стали реально суверенними після конституційної реформи 1988 р. В Україні громадянське суспільство почало розвиватися з появою«неформальних» організацій (Народний рух України та ін.). Цей процес тривалий і досі не завершений. Громадянське суспільство формує державу на вільних виборах.

Демократичний централізм - основоположний принцип побудови і діяльності комуністичних партій, який характеризувався обов'язковим виконанням рішень вищих за ієрархією органів нижчими. Призводив до цілковитої залежності нижчих партійних ланок від вищих і зосередження всієї влади в руках вождів.

Депортація - примусове виселення з місць постійного проживання окремих осіб чи цілих народів за наказом органів влади із застосуванням сили.

Десталінізація - процес ліквідації найбільш одіозних форм функціонування політичного режиму, започаткований після смерті Й. Сталіна.

Дисидент - «той, хто незгідний із офіційною ідеологією, не погоджується із діями офіційної влади... В нашому понятті дисиденти - це були ті люди, які в тій чи іншій мірі виступили проти марксистсько-ленінської ідеології, проти внутрішньої чи зовнішньої політики Радянського Союзу - тобто ті люди, які стали на захист прав людини, прав нації» (український поет та дисидент Ігор Калинець).

«Ждановщина» - ідеологічна кампанія з переслідування та дискредитації діячів культури і науки в СРСР, інспірована секретарем ЦК ВКП(б) А. Ждановим від 1946 р.

«Застій» (період) - назва передостаннього періоду в існуванні радянської економічної та політичної системи (від середини 1960-х до середини 1980-х рр.). Для періоду «застою» характерне зниження основних економічних показників, що призвело до втрати економічнихпозицій СРСР на міжнародній арені та загострення соціально-економічних проблем усередині держави (уповільнення темпів зростання реальних доходів населення; зниження рівня охорони здоров'я; загострення екологічних проблем).

Злочини проти людства (англійське визначення - Crimes against humanity), або злочини проти миру та безпеки людства, як вони визначені в Римському статуті Міжнародного кримінального суду, - це частина широкомасштабної або систематичної практики вчинення умисних тяжких злочинів проти суспільства (інакше - нелюдські акти поведінки), таких як убивства, поневолення, депортація або насильницьке переміщення населення, незаконне ув'язнення чи інше жорстоке позбавлення фізичної свободи, тортури, зґвалтування, сексуальні злочини (сексуальне рабство, примус до проституції, примусова вагітність, примусова стерилізація чи будь-які інші форми сексуального насильства), переслідування будь-якої ідентифікуючої групи чи спільноти за політичними, расовими, національними, етнічними, культурними, релігійними, гендерними чи іншими мотивами, що визнані недопустимими відповідно до міжнародного права. Зокрема, злочини проти людства загрожують не лише конкретній особі, а й довкіллю та всій людській спільноті, тому що порушують правила співіснування.

Етнічна чистка - усунення насильницькими методами з визначених територій представників «небажаних» етнічних груп.

Європейська інтеграція - процес зближення й поглиблення взаємодії економічної, політичної, правової, військової та інших галузей життєдіяльності низки країн Європи.

Європейський Союз (ЄС) - міжнародне політико-економічне об'єднання європейських держав. Кордони Європейського Союзу на початок 2019 р. охоплюють 28 країн.

Єдиний економічний простір (ЄЕП) - проект створення спільного - для Білорусі, Казахстану, РФ та України - ринку товарів, послуг, капіталів і робочої сили.

Інфляція - процес знецінення паперових грошей, падіння їх купівельної спроможності. Історична пам'ять - один з елементів самоідентифікації людини, тобто ототожнення з іншими представниками її групи (мовно-культурної, релігійної, територіальної). Формується на підставі наукових і науково-популярних знань, сімейних традицій і спогадів, конструктивного або депресивного впливу засобів масової інформації. Вищою формою історичної пам'яті є національна пам'ять.

Коаліція - об'єднання держав, партій, політичних діячів для досягнення спільної мети.

Консерватор - прихильник усталеного, традиційного.

Корупція - підкуп посадових осіб та їхня продажність.

Космополітизм - система поглядів, що передбачає розширення поняття «Батьківщина» на весь світ. Сьогодні космополітами називають, зокрема, тих, хто вважає себе громадянами світу.

Культ особи - безмірне звеличення особи, сліпе поклоніння, а іноді й обожнювання людини, яка обіймає найвищу посаду в політичній чи релігійній ієрархії, надмірне перебільшення заслуг, функцій і ролі лідера. Його насаджують за допомогою певних процедур і церемоній, а також завдяки пропаганді.

Легітимізація - визнання або підтвердження законності (легітимності) якого-небудь права чи повноваження, у тому числі права політичної влади на прийняття політичних рішень та здійснення політичних вчинків і дій.

«Лисенківщина» - специфічний період у сільськогосподарській та біологічній науці й практиці, пов'язаний з діями президента ВАСГНІЛ Т. Лисенка.

Лібералізація (в добу «відлиги») - політичний курс на пом'якшення політичного режиму, який проявлявся у припиненні масових репресій, частковій реабілітації жертв сталінських репресій, послабленні ідеологічного контролю, закликах (часом декларативних) до відновлення «соціалістичної законності» тощо.

Мажоритарна виборча система - система виборів до представницьких органів, за якою обраним вважається кандидат, який одержав більшість голосів по виборчому округу. Науково-технічна революція - процес докорінних якісних змін у техніці й технології виробництва, перетворення науки на безпосередню виробничу силу.

Нігілізм - заперечення загальноприйнятих моральних цінностей: ідеалів, культури тощо. «Нове мислення» - політичний курс на припинення «холодної війни» і відмову від гонки озброєнь, обґрунтування пріоритету загальнолюдських цінностей над класовими у внутрішній і зовнішній політиці, відмова від провідної в марксизмі-ленінізмі тези про класову боротьбу як рушійну силу історичного процесу.

Нонконформізм (незгода) у широкому значенні - активне неприйняття загальноприйнятого ладу, норм, цінностей, традицій або законів. Протилежність: конформізм - настанова на те, щоб бути «як усі».

Олігархія - спосіб правління, який полягає у пануванні невеликої групи людей, а також сама група людей, яка володіє необмеженою владою; у переносному значенні - група осіб, яка заволоділа в певний спосіб економічними ресурсами країни.

Організація Об'єднаних Націй (ООН) - найвпливовіша у світі міждержавна організація з підтримання миру й безпеки, розвитку міжнародного співробітництва. Створена 1945 р. з ініціативи провідних держав антигітлерівської коаліції - СРСР, США, Китаю, Великої Британії, Франції. Днем заснування організації, який щорічно відзначають у світі як День ООН, є 24 жовтня 1945 р. Відтоді набув чинності конституційний документ організації - Статут ООН, підписаний 26 червня 1945 р. на Сан-Франциській конференції. ООН заснувала 51 держава, серед них і УРСР.

«Перебудова» - політичний курс реформаторської частини радянського керівництва, який реалізувався в СРСР у 1985-1991 рр. Його суть полягала у спробі шляхом «революції згори» здійснити системну модернізацію суспільства.

Плюралізм - багатоманітність, розмаїття рівноправних конкуруючих течій, сил у політиці, ідеології, релігії тощо.

Політична реабілітація - винесення виправдовувального вироку під час перегляду справи за відсутністю складу злочину або за недоведенням участі в скоєнні злочину. Постіндустріальне суспільство - один з етапів розвитку людства. Розрізняють аграрне суспільство, на частку якого припадає більша частина історії людства, індустріальне суспільство, яке почало розвиватися після перетворення мануфактури на фабрику, і постіндустріальне суспільство, до якого найбільш технічно розвинені країни почали входити після Другої світової війни. Економіка постіндустріального суспільства базується на поширенні і засвоєнні інформації про знання та інновації. Звідси походить синонімічний термін: інформаційне суспільство.

Посткомуністичні країни - держави, що були створені внаслідок падіння тоталітарних комуністичних режимів у країнах Центральної і Південно-Східної Європи, розпаду СРСР та встановлення демократичної форми правління.

Приватизація - процес передачі об'єктів державної та інших форм публічної власності у приватну власність фізичних або юридичних осіб. Приватизація є одним із головних напрямів переходу від командної до ринкової економіки в посткомуністичних країнах.

Рада економічної взаємодопомоги (РЕВ) - міжнародна економічна організація країн «народної демократії», створена в Москві в січні 1949 р. Країнами-засновницями стали СРСР, Болгарія, Польща, Румунія, Угорщина, Чехословаччина.

Радянізація - силове насадження норм суспільно-політичного, економічного, культурного життя, характерних для тоталітарного ладу в Радянському Союзі.

Реабілітація - поновлення доброго імені, репутації несправедливо заплямованої або безпідставно звинуваченої людини.

Репатріація - повернення в країну осіб, які внаслідок різних причин опинилися на території інших держав. У 1945 р. кількість репатріантів перевищила 2 млн осіб. Більшість становили українці й білоруси, вивезені в період окупації на роботу до Німеччини.

Ринок - обмін товарами і послугами за цінами, що автоматично склалися на основі попиту й пропозиції в конкурентній боротьбі.

Розвинений соціалізм - смуга розвитку тривалістю в кілька десятиліть між побудованим у 1930-ті рр. соціалізмом і повним комунізмом, коли всі матеріальні й культурні блага розподілялися б між громадянами за потребами.

Самвидав (рос. самиздат) - виготовлені і поширені літературні, публіцистичні й інші тексти з метою висловлення протесту проти терору та всеосяжного контролю держави/компартії у сфері друкованого й іншого публічного слова. Безцензурну літературу, яку видавали на Заході і провозили нелегально в СРСР, називали тамвидавом.

Спецпоселення - місце примусового утримання окремих категорій населення та представників етносів, яких радянська влада вважала політично небезпечними або ворожими. Стагнація - відсутність розвитку, застій у виробництві.

Суверенітет - риса, притаманна державі, яка полягає в незалежності від інших держав та самостійності у врегулюванні внутрішніх проблем. Складниками суверенітету є контроль за територією, незалежність, вільний від зовнішнього втручання політичний, соціальний та економічний устрій тощо.

Томос - офіційний документ, який надають новій автокефальній Церкві, де визнається її право бути незалежною і самостійною в управлінні.

Урбанізація - процес зростання кількості населення міст і посилення їхньої ролі в економічному й культурному житті суспільства.

«Холодна війна» - політичне та ідеологічне протистояння двох ядерних держав - СРСР і США та їхніх союзників, яке виникло після Другої світової війни.