Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Власов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Словник термінів і понять

Археографія - спеціальна історична дисципліна, яка вивчає і видає писемне історичне джерело.

Археологічна культура - комплекс археологічних пам’яток, які поширені на певній території в межах певного історичного часу та подібні між собою за низкою ознак.

Археологія - наука про минуле, яке досліджує рештки матеріальних пам’яток на підставі розкопок. Слово «археологія» походить від грецьких слів: архео - стародавній і логос - слово, учення.

Атеїзм - світогляд, який заперечує існування Бога.

Атлас - збірник географічних або історичних карт.

Демократія - політичний режим, коли влада в державі належить народу.

Держава - форма організації суспільства на певній території, визначеній кордонами, яке здійснює апарат управління.

Деспотія - державне правління або держава, правитель якої має необмежену владу.

Ера - система літочислення, коли початок літочислення ведеться від якоїсь історичної або легендарної події.

Етнографія (від грецького етнос - плем’я, народ; графо - пишу) - наука, яка досліджує культуру і побут народів, їхнє походження, побут і звичаї.

Етнос (від грецького етнос - плем’я, народ) - спільнота, яка усвідомлює свою єдність та відмінність від інших, і має спільну мову, культуру та звичаї.

Закон - правовий акт, який має найвищу юридичну силу і обов’язковий для дотримання.

Історична карта - зменшені зображення земної поверхні, її частин або окремих країн світу, на яких позначають ті або ті події минулого.

Історична пам’ять - отримані у спадок від попередніх поколінь або через освіту знання та уявлення про спільне історичне минуле, на підставі яких людина усвідомлює себе частинкою народу.

Історичне джерело - предмети життєдіяльності людини, письмові пам’ятки, архівні документи, які дійшли до нашого часу, за якими вчені досліджують минуле. З-поміж історичних джерел вирізняють речові, писемні, зображальні та усні.

Історичний час - хронологічна послідовність життя людини у минулому.

Історія - наука про минуле людства.

Календар - спосіб лічення днів у році.

Легенда карти - умовні знаки і пояснення до неї.

Літочислення - лічба років від певної події.

Міф, або міт (з грецької оповідь, розповідь) - стародавня народна оповідь про явища природи, легендарні історичні події. Фантастичні оповідання про богів, обожнених героїв, уявних істот.

Міфологія - сукупність міфів якого-небудь народу.

Монархія - державне правління, при якому найвища влада належить одній особі - монарху (королю, князеві, хану, цареві, імператору) і передається у спадок.

Мораль - сукупність правил поведінки в ставленні людей одне до одного.

Народ - спільнота, яка сформувалася в процесі історичного розвитку, проживає на певній території, має однакову мову, культуру.

Нація (з латинської natio - рід, плем’я) - спільнота, яка усвідомлює свою історичну і культурну єдність і має спільне політичне майбутнє у власній національній державі.

Раса - велика група людей, які мають спільне походження і спільні фізичні особливості (будова тіла, колір шкіри, очей, волосся), які вони набули в процесі історичного розвитку під впливом природних і соціальних умов.

Релігія (від латинського побожність) - віра в існування надприродних сил - богів, духів, душ, у їхнє панування над світом; те, що сприймають на віру, чому поклоняються.

Республіка - державне правління, коли найвища влада належить народу, а органи державної влади обирають на певний час.

Рік - одиниця літочислення, проміжок часу, близький до періоду обертання Землі навколо Сонця.

Спеціальні історичні дисципліни - наукові дисципліни, які допомагають історичній науці досліджувати та розуміти минуле. До найбільших дисциплін належать геральдика, генеалогія, нумізматика, топоніміка, сфрагістика, історична картографія, археографія, палеографія, боністика тощо.

Століття - сто років.

Табу - заборона.

Тисячоліття - тисяча років.

Фольклор - усна народна творчість (міфи, казки, перекази, легенди, пісні, загадки, прислів’я та приказки). Слово фольклор походить від англ. folk lore, що в перекладі означає «народна мудрість», «народні знання».

Хронологія - історична дисципліна, що вивчає способи обчислення часу.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст