Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Вербицька - Нова програма

ТЕМА 7.4. ЯК ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ СПІВПРАЦЯ В ЄВРОПІ ТА СВІТІ

Досліджуємо діяльність провідних міжнародних організацій, зокрема ООН.

Розуміємо, яке місце посідає Україна в системі міжнародного співробітництва.

Діємо, долучаючись до кампанії, присвяченої досягненню Цілей сталого розвитку.

Модуль 1

Як діє система міжнародної співпраці

Міжнародна співпраця - процес взаємодії двох або декількох держав, у якому є неможливим застосування збройного насильства й домінують спільні пошуки реалізації спільних інтересів.

Міжнародні організації - об'єднання трьох або більше незалежних держав, їхніх урядів, інших міжурядових організацій, спрямоване на вирішення певних спільних питань чи організації проектів.

Світ сьогодні є єдиним організмом, функціонування якого потребує узгоджених дій урядів, представників громадськості, ділових кіл різних країн. Важко знайти країну, яка б не контактувала з іншими державами. Для координації діяльності світової спільноти, здійснення багатосторонньої дипломатії та міжнародної співпраці, владнання суперечок, подолання глобальних і регіональних проблем створено низку міжнародних організацій.

Міжнародна співпраця знижує ризик конфліктів, дає можливість обмінюватися досвідом та реалізовувати спільні проекти розвитку. Різноманітні міжнародні організації - об’єднання держав або національних громад, у тому числі неурядового характеру, сприяють досягненню спільних цілей у політиці, економіці, соціальній сфері, науці, культурі тощо.

Досліджуємо та обговорюємо

1. Об'єднайтеся у групи відповідно до певних сфер міжнародної співпраці (торгівля; митні правила; освіта; прикордонне врегулювання; військово-політична сфера; охорона природи; розвиток комунікаційних мереж; контроль над озброєнням).

2. У яких формах може відбуватися міжнародна співпраця у кожній зі сфер? (Наприклад, у сфері охорони природи це можуть бути екологічні експедиції, наукові дослідження, конференції, обміни студентами тощо.)

3. Наведіть приклади, як міжнародна співпраця впливає на життя вашої громади або у яких формах вона може виявлятися.

4. Чи сприяє міжнародна співпраця зростанню добробуту місцевого населення? Якщо так, то яким чином?

Модуль 2

Як Організація Об’єднаних Націй захищає права та сприяє миру

Унікальною організацією, яка об’єднала більшість країн світу в ім’я загального миру й соціального прогресу, є Організація Об’єднаних Націй (ООН). Упродовж майже 50 років після Другої світової війни вона є найбільш впливовою організацією глобального рівня, що виконує роль арбітра у міжнародних суперечках, сприяє послабленню напруги та зміцненню міждержавної стабільності. Україна, перебуваючи у складі СРСР, стала однією з країн-засновниць ООН. На сьогодні членами Організації є 193 держави. ООН має шість головних органів: Генеральну Асамблею, Раду Безпеки, Економічну і соціальну раду, Раду з опіки, Міжнародний суд і Секретаріат.

На Раду Безпеки, згідно зі Статутом, покладено головну відповідальність за підтримання міжнародного миру і безпеки. До Ради Безпеки ООН входять п’ять постійних членів - Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція - і десять членів, які обираються рішенням Генеральної Асамблеї на два роки за географічною ознакою. П’ять постійних членів Ради Безпеки мають право вето, яке дає змогу відкидати проект будь-яких змістовних резолюцій ООН, незалежно від рівня підтримки, якою користується цей проект.

На відміну від інших органів ООН, Рада Безпеки має право приймати рішення, які обов’язкові для виконання всіми членами ООН.

Веб-активність

1. Відвідайте офіційний сайт ООН, ознайомтеся докладніше з глобальними питаннями порядку денного ООН.

(www.un.org/en/sections/issues-depth/global-issues-fast-facts/index.html)

2. Які проблеми, виклики стоять перед людством?

3. Які з них, на вашу думку, є пріоритетними нині? Які є особливо важливими для нашої країни? Вашого регіону?

Модуль З

Збереження міжнародного миру й безпеки

У сучасних міжнародних відносинах є багато суперечностей та конфліктів, насамперед внутрішньодержавного характеру, які створюють велику загрозу міжнародному миру й безпеці. Це зумовлює розвиток такої форми світового співробітництва, як миротворча діяльність. Провідна роль у цій сфері належить Організації Об’єднаних Націй. Одним з інструментів для врегулювання конфліктів є застосування військової сили у формі міжнародних миротворчих місій. Наша держава надає важливе значення питанню зміцнення ООН як центру багатосторонніх зусиль у вирішенні складних і комплексних викликів. Україна виходить із необхідності належної реалізації підсумкових документів самітів ООН щодо питань сталого розвитку, подальшого реформування ООН, підвищення ефективності її діяльності, забезпечення реформи Ради Безпеки ООН, посилення ролі Генеральної Асамблеї ООН як найбільш представницького політичного органу світу.

Наша держава є однією з країн-лідерів у залученні до миротворчих операцій ООН.

Модуль 4

Програма сталого розвитку ООН

Цілі сталого розвитку - цільові показники майбутнього міжнародного розвитку, що були ухвалені на саміті Організації Об'єднаних Націй (відомі також як Глобальні цілі сталого розвитку). Цілі сталого розвитку ухвалено на період від 2015 до 2030 року, вони налічують 17 глобальних цілей, у межах яких 169 конкретних цільових показників.

Глобальні проблеми не знають кордонів, їх ефективне розв’язання вимагає постійної наполегливої роботи й співпраці всіх народів планети. Жодна держава, хоч би якою могутньою вона є, не в змозі самостійно вирішити ці проблеми. Усвідомлення загальної взаємозалежності й висунення на перший план завдань суспільства дасть змогу запобігти соціальним та економічним катастрофам.

Програма сталого розвитку ООН передбачає світовий розвиток, що відповідає потребам сучасності й потребує узгоджених зусиль для створення всеосяжного, сталого та стійкого майбутнього для людей та планети. Для досягнення сталого розвитку надзвичайно важливо гармонізувати три основні елементи: економічне зростання, соціальну інтеграцію та охорону довкілля.

Застосуйте набуті знання та досвід

1. На веб-ресурсі sdg.org.ua/ua ознайомтеся з можливостями практичної реалізації програми ООН «Цілі сталого розвитку». 2. Запишіть та обговоріть їх. Створіть плакат задля інформування місцевої громадськості про можливості залучення до кампанії, присвяченої досягненню Цілей сталого розвитку у місцевій громаді.