Підручник з Хімії. 10 клас. Величко - Нова програма

ТРЕНУВАЛЬНІ ВПРАВИ В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ

ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

1. Укажіть ознаки органічних речовин, відмінні від неорганічних.

А повністю окиснюються до вуглекислого газу й води

Б атоми в молекулі зазнають взаємного впливу

В поширені у природі

Г погано розчинні у воді

2. Установіть послідовність подій в історії хімії.

А синтез сечовини

Б відкриття ДНК

В створення віталістичної теорії

Г відкриття періодичного закону Д. І. Менделєєвим

3. Укажіть внесок О. М. Бутлерова в науку.

А створення органічної хімії

Б відкриття гомології

В розроблення теорії

Г синтез ізобутану

4. Укажіть, які зв’язки встановлює теорія хімічної будови.

А між складом і будовою речовин

Б між добуванням і застосуванням речовин

В між складом, будовою та властивостями речовин

Г між органічними та неорганічними речовинами

5. Укажіть твердження, що випливає з теорії хімічної будови.

А органічні речовини поширені у природі

Б атоми в молекулі зазнають взаємного впливу

В метан належить до органічних сполук

Г органічні речовини перетворюються на неорганічні

6. Укажіть твердження, які можна пояснити на основі теорії хімічної будови.

А ізомери мають різні властивості

Б гомологи мають подібні властивості

В вуглеводні — клас органічних сполук

Г між органічними та неорганічними сполуками існує взаємозв’язок

7. Установіть послідовність створення й розвитку теорії будови органічних речовин.

А запровадження поняття про просторову будову речовин

Б запровадження поняття про хімічну будову речовин

В розробка вчення про валентність

Г запровадження поняття про електронну будову речовин

8. Установіть відповідність між змістом правої і лівої колонок.

Поняття

А молекулярна формула

Б органічна хімія

В теорія

Г хімічна будова

З чим асоціюється поняття

1 система основних наукових ідей

2 послідовність сполучення атомів

3 якісний і кількісний склад речовини

4 колообіг речовин

5 І. Я. Берцеліус

АЛКАНИ. ЦИКЛОАЛКАНИ

1. Укажіть конфігурацію атома Карбону в збудженому стані.

А 1s22s22p2

Б 1s22s12p3

В 1s12s22p3

Г 1s12s12p4

2. Укажіть геометричну форму молекули метану.

А ромб

Б тетраедр

В ланцюг

Г куб

3. Укажіть загальну кількість електронів, що беруть участь в утворенні хімічних зв’язків між атомами Карбону в молекулі етану.

А 4

Б 3

В 2

Г 5

4. Укажіть загальну кількість електронів, що беруть участь в утворенні хімічних зв’язків між атомами Карбону в молекулі етену.

А 4

Б 3

В 2

Г 5

5. Укажіть загальне число електронів, що беруть участь в утворенні хімічних зв’язків між атомами Карбону в молекулі етину.

А 4

Б 3

В 2

Г 6

6. Укажіть спільні ознаки гомологів.

А методи добування

Б кількісний склад

В хімічна будова

Г хімічні властивості

7. Укажіть відмінні ознаки гомологів.

А якісний склад

Б кількісний склад

В хімічна будова

Г фізичні властивості

8. Укажіть формулу алкану.

А С6Н12

Б С5Н10

В С6Н14

Г С2Н2

9. Установіть послідовність розміщення сполук за зростанням відносних молекулярних мас.

А 2,3-диметилпентан

Б октан

В гексан

Г метилпропан

10. Укажіть ізомери серед наведених сполук.

А бутан

Б метилпропан

В метилбутан

Г 2,3-диметилбутан

11. Укажіть ізомери серед наведених сполук.

А 2,3-диметилпентан

Б пентан

В диметилбутан

Г 2,3,3-триметилбутан

12. Укажіть число ізомерів серед сполук, формули яких наведено:

СН3—СН2—СH(СН3)—СН2—СН3;

СН3—СН(СН3)—СH(СН3)—СН3;

СН3—СН2—СН2—СН2—СН2—СН3;

СН3—СН2—СН2—СН3.

А 2

Б 3

13. Укажіть енергетично найвигіднішу форму карбонового ланцюга алканів.

А лінійна

Б клешнеподібна

В зигзагоподібна

Г кільцева

14. Установіть послідовність складання структурної формули сполуки, яка називається 3-метилгептан.

А доповнити структуру атомами Н

Б пронумерувати атоми Карбону

В сполучити метильну групу з атомом С3

Г скласти карбоновий скелет гептану

15. Установіть послідовність складання назви сполуки СН3—СН(СН3)—СН(СН3)—СН3.

А визначити місця замісників і їхні назви

Б назвати найдовший ланцюг атомів Карбону

В вказати місця і назви замісників в абетковому порядку перед назвою вуглеводню

Г визначити найдовший ланцюг атомів Карбону й пронумерувати їх

16. Установіть відповідність між назвами та формулами речовин.

Назва сполуки

А 2-метилпентан

Б 2,2-диметилбутан

В 2-метилпропан

Г 3-метилпентан

Формула сполуки

1 СН3—СН2—СН(СН3)—СН2—СН3

2 СН3—С(СН3)2—СН2—СН3

3 СН3—СН(СН3)—СН2—СН2—СН3

4 СН3—СH(CН3)—СН3

5 СН3—СH(CН3)—СН(СН3)—СН3

17. Укажіть характеристику, що стосується алканів.

А молекулярна будова

Б розчинність у воді

В негорючість

Г мало поширені в природі

18. Установіть відповідність температури кипіння сполук їхньому складу.

Температура кипіння, оС

А 126

Б 69

В -0,5

Г 500

Д 162

Назва сполуки

1 гексан

2 метан

3 бутан

4 октан

19. Укажіть речовини, що утворюються в результаті нагрівання метану до 1000оС без доступу кисню.

А вуглець і водень

Б пропан і бутан

В вуглекислий газ і вода

Г бензин

20. Укажіть речовини, що утворюються в результаті неповного окиснення метану.

А карбон(IV) оксид і вода

Б вуглець і водень

В карбон(ІІ) оксид і вода

Г вуглець

21. Укажіть побічну речовину, яка утворюється в результаті реакції алкану з хлором.

А хлорна вода

Б гідроген хлорид

В водень

Г вуглекислий газ

22. Укажіть дію, яку треба виконати, щоб добути дві прості речовини з метану.

А спалити

Б нагріти без доступу кисню

В подіяти розчином калій перманганату

Г пропустити крізь воду

23. Укажіть реакції, в які вступає метан.

А горіння

Б відновлення

В заміщення

Г окиснення калій перманганатом

24. Укажіть характерні реакції алканів.

А із киснем за стандартних умов

Б із хлором під дією УФ-променів

В із водою при кип’ятінні

Г розщеплення за підвищеної температури

25. Установіть відповідність між стадіями ланцюгової реакції.

Назва стадії

А обривання ланцюга

Б утворення радикалів

В утворення кінцевого продукту

Г розвиток ланцюга

Схема

1 СН4 + Сl· —>

2 СН4 + Сl2 —>

3 СН3· + Сl· —>

4 Сl:Сl —>

5 ССl3· + Сl2

26. Установіть послідовність визначення Гідрогену в складі органічної сполуки.

А вбирання водяної пари купрум(ІІ) сульфатом

Б відновлення купрум(ІІ) оксиду

В нагрівання суміші органічної речовини з купрум(ІІ) оксидом

Г поява блакитного забарвлення купрум(ІІ) сульфату

27. Установіть послідовність визначення Карбону в складі органічної сполуки.

А пропускання газу крізь вапняну воду

Б утворення кальцій карбонату

В нагрівання суміші органічної речовини з купрум(ІІ) оксидом

Г відновлення купрум(ІІ) оксиду

28. Установіть послідовність визначення Хлору в складі органічної сполуки.

А прожарювання мідної дротини до знебарвлення полум’я

Б нанесення органічної речовини на мідну дротину

В спостереження за забарвленням полум’я

Г скручування кінця мідної дротини

29. Укажіть характеристики циклогексану.

А ізомер гексану

Б вступає в реакцію приєднання з хлором

В існує в різних конформаціях

Г вступає в реакцію заміщення з бромом

АЛКЕНИ. ДІЄНИ

1. Укажіть параметри молекули етену.

А 0,120 нм; 180о

Б 0,134 нм; 120о

В 0,154 нм; 180о

Г 0,154 нм; 120о

2. Укажіть загальне число σ-зв’язків у сполуці СН2=СН—СН3.

А 7

Б 6

В 8

Г 9

3. Укажіть можливі види ізомерії для сполуки СН3—СН=СН—СН3.

А цис-, транс-

Б карбонового скелета

В міжгрупова

Г положення кратного зв’язку

4. Укажіть формули ізомерів.

А СН3—СН=СН—СН3

Б СН2=СН—СН2—СН3

В СН3—СН2—СН2—СН3

Г СН3—(СН2)3—СН3

5. Укажіть ізомер сполуки СН3—СН=СH—СН2—СН3:

А СН2=СН—СН2—СН2—СН3;

Б СН3—СH(CН3)—СН2—СН3;

В СН3—С≡C—СН2—СН3;

Г СН3—СН2—СН2—СН2—СН3.

6. Установіть послідовність складання структурної формули сполуки, назва якої пент-2-ен.

А скласти карбоновий скелет із п’яти атомів

Б доповнити структуру атомами Н

В сполучити атоми С2 і С3 подвійним зв’язком

Г пронумерувати атоми Карбону

7. Установіть послідовність складання структурної формули сполуки, назва якої 1-хлоропент-2-ен.

А сполучити атоми С2 і С3 подвійним зв’язком, а атом С1 — з атомом Хлору

Б доповнити структуру атомами Н

В скласти карбоновий скелет із п’яти атомів

Г пронумерувати атоми Карбону

8. Укажіть реакцію, за допомогою якої можна виявити наявність кратного зв’язку в молекулі етену.

А повного окиснення

Б з калій перманганатом

В з водою

Г заміщення

9. Укажіть мономерну ланку в реакції полімеризації етену.

А СН2=СН2

Б —СН2—СН2

В —СН(СН3)—СН2

Г СН3—СН3

10. Установіть послідовність приєднання гідроген броміду до пропену за правилом Марковникова.

А утворення часткових зарядів на атомах Карбону

Б зміщення електронної густини π-зв’язку під впливом метильної групи

В приєднання Н+ і Br-

Г утворення 2-бромопропану

11. Установіть відповідність між сполуками та їхніми характеристиками.

Назва сполуки

А пропан

Б гепт-1-ен

В СН3—СН2ОН

Г циклобутан

Характеристика сполуки

1 ізомер бутену

2 7-й член гомологічного ряду

3 3-й член гомологічного ряду

4 6-й член гомологічного ряду

5 можна перетворити на етен

12. Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій.

Реагенти

А СН2=СН2 + Н2 —>

Б СН≡СН + 2Вг2 —>

В СН2=СН2 + О2 —>

Г СН4 + Вr2 —>

Продукти реакцій

1 СО22О

2 СН3—СН3

3 СНВr2—СНВr2

4 СН3—СН2Вr

5 СН3Вr + HBr

13. Укажіть твердження, що стосуються 1,2-дихлороетену.

А властива цис-, транс-ізомерія

Б утворюється з етину за реакцією, що має радикальний механізм

В утворюється з етину за реакцією, що має йонний механізм

Г утворюється з етину за правилом Марковникова

14. Укажіть речовини, які можна добути з етену.

А метан

Б вуглець

В 1,2-дибромоетан

Г етан

15. Укажіть назву сполуки за міжнародною номенклатурою

А 2-метилгекс-3-ен

Б 2,2-диметилпент-3-ен

В 5-метилгекс-4-ен

Г диметилпентен

АЛКІНИ

1. Укажіть параметри молекули етину.

А 0,154 нм; 120о

Б 0,134 нм; 120о

В 0,120 нм; 180о

Г 0,154 нм; 120о

2. Установіть послідовність збільшення валентних кутів у вуглеводнях.

А метан

Б етен

В етин

3. Укажіть зміни, що відбуваються з молекулою в результаті поступового гідрування етину.

А зменшується довжина С—С-зв’язку

Б збільшується довжина С—С-зв’язку

В зменшується валентний кут

Г збільшується валентний кут

4. Укажіть формулу алкіну.

А С7Н16

Б С5Н10

В С4Н6

Г С6Н12

5. Укажіть речовини, з якими алкіни реагують за кратним зв’язком.

А водень

Б залізо

В бром

Г метан

6. Укажіть твердження, що стосуються алкінів.

А атоми Карбону при потрійному зв’язку перебувають у стані sp-гібридизації

Б властива цис-, транс-ізомерія

В ізомерні циклопарафінам

Г властиві реакції приєднання

7. Укажіть продукт приєднання двох молекул НСl до етину.

А С2Н2Сl2

Б С2Н3Сl3

В С2Н4Сl2

Г С2Н2Сl4

8. Укажіть спосіб виявлення ненасиченого хaрактеру зв’язків у молекулі алкіну.

А дія кисню

Б дія брому

В нагрівання

Г освітлення ультрафіолетовими променями

9. Укажіть зміну, що відбувається в результаті пропускання етину крізь розчин калій перманганату.

А виділяється газ

Б розчин знебарвлюється

В випадає осад

Г розчин не забарвлюється

10. Установіть послідовність слів у характеристиці ненасичених вуглеводнів.

А приєднання

Б вступають у реакції

В з утворенням насиченої сполуки

Г етен і етин

11. Укажіть промисловий спосіб добування етину.

А виділення з природного газу

Б дегідрування етену

В перегонка нафти

Г розщеплення метану

12. Укажіть речовини, які можна добути з етину.

А етан

Б кальцій карбід

В гідроген хлорид

Г етен

13. Укажіть речовини, які можна добути з етину й етену.

А кальцій карбід

Б етан

В гідроген хлорид

Г вуглекислий газ

14. Установіть послідовність стадій синтезу хлоропохідної сполуки з алкану.

А етин

Б етен

В хлоретан

Г метан

15. Установіть відповідність між речовинами та їх застосуванням.

Речовина

А метан

Б етен

В циклогексан

Г етин

Галузь застосування

1 добування кальцій карбіду

2 паливо

3 розчинник

4 різання металу

5 добування розчинника 1,2-дихлороетану

АРЕНИ

1. Установіть послідовність збільшення масової частки Карбону в сполуках.

А метан

Б бензен

В етен

Г етан

2. Укажіть назву вуглеводню, який горить кіптявим полум’ям.

А етан

Б метан

В бензен

Г пропан

3. Установіть відповідність між формулами речовин і загальними назвами груп вуглеводнів.

Формула речовини

А СН3—С6Н5

Б СН2=СН—СН3

В СН3—СН(СН3)—СН2—СН2—СН3

Г C4H6

Група вуглеводнів

1 алкани

2 алкени

3 алкіни

4 арени

4. Укажіть твердження, що стосується бензену.

А довжина С—С-зв’язків становить 0,120 нм

Б стійкий проти окисників

В розчинний у воді

Г розчинює жир

5. Укажіть правильні твердження щодо бензену.

А р-Електрони атомів Карбону утворюють π-електронну систему

Б атоми Гідрогену можуть заміщуватися на нітрогрупу

В атоми Гідрогену можуть заміщуватися на атоми Натрію

Г Електрони атомів Гідрогену утворюють π-електронну систему

6. Укажіть твердження, що стосуються бензену.

А гомолог циклогексану

Б відносна густина пари за воднем становить 39

В атоми С1—С2 і С4—С5 зв’язані подвійними зв’язками

Г розчинник жиру

Д горить блакитним полум’ям

Е стійкий проти окисників

Є залежно від умов вступає в реакції заміщення або приєднання з хлором

7. Укажіть реакції, в які вступає бензен.

А заміщення

Б нейтралізації

В повного окиснення

Г полімеризації

8. Укажіть сполуку, що утворюється в результаті повного хлорування бензену за наявності заліза як каталізатора.

А хлоробензен

Б 1,2,3,4,5,6-гесахлороциклогексан

В 1,4-дихлоробензен

Г гексахлоробензен

9. Укажіть сполуку, що утворюється в результаті взаємодії бензену з хлором під дією ультрафіолетового випромінювання.

А 1,2,3,4,5,6-гесахлороциклогексан

Б гексахлоробензен

В хлоробензен

Г 1,4-дихлоробензен

10. Установіть послідовність речовин у ланцюзі перетворення неорганічних речовин на сировину для виробництва полімеру.

А етин

Б кальцій оксид

В кальцій карбід

Г етен

11. Укажіть, проти яких шкідників сільського господарства використовують гербіциди.

А гриби

Б бур’яни

В гризуни

Г комахи

12. Установіть послідовність стадій добування пестициду з природного газу.

А етин

Б метан

В гексахлоран

Г бензен

ПРИРОДНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ

1. Укажіть речовини, що входять до складу природного газу.

А метан

Б етен

В етин

Г етан

2. Укажіть умови безпечного використання природного газу в побуті.

А у закритих приміщеннях без доступу повітря

Б полум’я має бути жовтого кольору

В провітрюване приміщення

Г полум’я має бути блакитного кольору

3. Укажіть речовини, що переважають у складі нафти.

А бензен

Б вода

В рідкі алкани

Г неорганічні солі

4. Укажіть процес, на якому ґрунтується перегонка нафти.

А розклад речовин

Б розчинення речовин

В дистиляція речовин

Г хімічна взаємодія речовин

5. Установіть послідовність утворення фракцій під час перегонки нафти.

А гас

Б мазут

В бензин

Г гази

6. Укажіть причину непридатності вуглеводнів нормальної будови для використання у складі пального.

А розкладання за високої температури

Б низька стійкість проти детонації

В низька теплотворна здатність

Г корозія двигуна

7. Укажіть продукти коксування вугілля.

А бензин

Б дьоготь

В суміш газів

Г амоніакова вода

8. Укажіть причину утворення фотохімічного смогу.

А промислові, транспортні, побутові викиди газів

Б озонові «дірки»

В тютюновий дим

Г вуглекислий газ

9. Укажіть причину парникового ефекту.

А підвищення вмісту вуглекислого газу в повітрі

Б озонові «дірки»

В пізні заморозки

Г кислотні дощі

10. Укажіть небезпечні наслідки неповного окиснення органічних сполук.

А забруднення атмосфери вихлопними газами двигунів

Б утворення токсичних продуктів у результаті обробки питної води хлором

В розростання водоростей у водоймах

Г руйнування озонового шару

11. Установіть відповідність між назвами речовин і сировиною для їх добування.

Назва речовини

А пропан-бутанова суміш

Б етин

В етен

Г циклопентан

Сировина

1 природний газ

2 метан

3 бензен

4 нафта

5 гексан

12. Установіть відповідність між назвами хімічних процесів за участю алканів та характеристиками цих процесів.

Процес

А піроліз

Б хлорування

В часткове окиснення

Г крекінг

Характеристика процесу

1 утворення проміжних оксигеновмісних сполук

2 кип’ятіння

3 розкладання під впливом високої температури

4 розщеплення алканів нафти

5 заміщення на Хлор

СПИРТИ ТА ФЕНОЛ

1. Укажіть загальну формулу насичених одноатомних спиртів.

А СnН2n+1О

Б СnН2n+1ОН

В С2Н5ОН

Г СnН2n-2О

2. Укажіть формули ізомерів.

3. Укажіть число ізомерів серед сполук, формули яких наведено:

СН3—СН2—СH(ОH)—СН2—СН3;

СН3—СН(ОН)—СН2—СН3;

СН3—СH(ОH)—СН2—СН2—СН3;

НО—СН2—СН2—ОН.

А 3

Б 2

4. Установіть відповідність між назвами й формулами речовин.

Назва речовини А пропанол

Б 2-метилпропан

В метоксиетан

Г бутан-2-ол

Формула речовини

1 С2Н5ОН

2 С3Н7ОН

3 СН3—СH(СН3)—СН3

4 СН3—СН(ОН)—СН2—СН3

5 СН3—О—С2Н5

5. Позначте побічний продукт реакції добування етену з етанолу.

А водень

Б вода

В кисень

Г побічних продуктів немає

6. Укажіть твердження, що стосуються метанолу й етанолу.

А повністю окиснюються з утворенням карбон(IV) оксиду і води

Б використовують як ліки

В розкладаються на вуглець і водень

Г їхні молекули полярні

7. Укажіть сполуки, з яких можна добути хлороетан.

А етанол

Б метанол

В етин

Г етан

8. Укажіть причину використання етанолу в складі пального.

А зменшення небезпеки «парникового ефекту»

Б здешевлення пального

В спрощення технології добування пального

Г зменшення токсичності вихлопних газів

9. Укажіть стару назву метанолу.

А винний спирт

Б деревний спирт

В оцет

Г царська вода

10. Укажіть галузі застосування етанолу.

А фармація

Б виробництво гліцерину

В виготовлення парфумів

Г виробництво пального

11. Укажіть продукт міжмолекулярної дегідратації метанолу.

А етоксиетан

Б метоксипропан

В пропоксипропан

Г метоксиметан

12. Укажіть молекулярну формулу гліцеролу.

А С3Н8О3

Б С2Н8О3

В С2Н5ОН

Г СН3СООН

13. Укажіть речовину, з якою реагують етанол і гліцерол.

А натрій гідроксид

Б натрій

В хлор

Г бром

14. Укажіть тип реакції, до якого належить реакція гліцеролу з гідроген хлоридом.

А окиснення

Б розкладу

В приєднання

Г заміщення

15. Установіть послідовнісь аналітичного визначення гліцеролу.

А утворення розчину синього кольору

Б взаємодія розчинів лугу й купрум(ІІ) сульфату

В утворення осаду синього кольору

Г додавання гліцеролу

16. Установіть послідовність розміщення сполук за зростанням відносних молекулярних мас.

А хлороетан

Б етен

В фенол

Г метанол

17. Укажіть сполуку, яка взаємодіє з фенолом з утворенням натрій феноляту.

А натрій етилат

Б натрій етаноат

В натрій оксид

Г натрій гідроксид

18. Укажіть результат упливу гідроксильної групи на бензенове ядро в молекулі фенолу.

А фенол реагує з бромом

Б фенол реагує з гідроген бромідом

В фенол реагує з натрій гідроксидом

Г фенол має запах

19. Укажіть результат упливу бензенового ядра на гідроксильну групу в молекулі фенолу.

А фенол реагує з гідроген бромідом

Б фенол реагує з натрієм

В фенол реагує з натрій гідроксидом

Г фенол має низьку температуру плавлення

20. Укажіть побічний продукт реакції бромування фенолу.

А вода

Б водень

В бром

Г гідроген бромід

21. Укажіть сполуку, з якою взаємодіють фенол і гліцерол.

А гідроген хлорид

Б водень

В натрій

Г калій перманганат

22. Установіть відповідність між речовинами та їх застосуванням.

Назва речовини

А етанол

Б гліцерол

В етоксиетан

Г фенол

Галузь застосування

1 як добавка до пального

2 у вигляді карболової кислоти

3 у шкіряному виробництві

4 як антифриз

5 засіб для місцевого знеболення

23. Укажіть медичну назву розчину фенолу.

А оцтова кислота

Б карболова кислота

В ляпіс

Г вугільна кислота

АЛЬДЕГІДИ. КЕТОНИ

1. Укажіть характеристики альдегідів.

А молекули містять подвійний зв’язок

Б молекули полярні

В між молекулами утворюються водневі зв’язки

Г тверді за нормальних умов

2. Укажіть реакцію, за допомогою якої можна виявити альдегід.

А із розжареною міддю

Б «срібного дзеркала»

В із ферум(III) хлоридом

Г із бромною водою

3. Укажіть характерну ознаку реакції окиснення спирту до альдегіду мідною окалиною.

А виділення металу

Б утворення розчину синього кольору

В утворення осаду білого кольору

Г поява диму

4. Укажіть реакцію, за допомогою якої можна перетворити альдегід на спирт.

А окиснення

Б відновлення

В гідроліз

Г гідратація

5. Укажіть реакцію, за допомогою якої можна перетворити етанол на етаналь.

А горіння

Б відновлення

В гідрогенізація

Г часткове окиснення

6. Укажіть правильні твердження щодо етаналю.

А добувають окисненням метанолу

Б добувають гідратацією етину

В окиснюється до карбонової кислоти

Г відновлюється до спирту

7. Укажіть реакції, у які вступає пропан-2-он.

А окиснення до етанової кислоти

Б полімеризація

В поліконденсація

Г відновлення до вторинного спирту

КАРБОНОВІ КИСЛОТИ

1. Укажіть ізомери серед наведених сполук.

А бутан і бутилен

Б метанол і етанол

В бутан і 2-метилпропан

Г етаналь і етанова кислота

2. Укажіть гомологи серед наведених сполук.

А оцтова й масляна кислоти

Б етаналь і етанова кислота

В метанол і етанол

Г етан і етанол

3. Установіть послідовність розміщення сполук за зростанням відносних молекулярних мас.

А гліцерол

Б тристеарин

В натрій етаноат

Г етилетаноат

4. Укажіть речовини, з якими реагує етанова кислота.

А етаналь

Б етанол

В натрій

Г натрій карбонат

5. Укажіть причину дії розчину етанової кислоти на індикатори.

А наявність у молекулі вуглеводневої групи

Б наявність у молекулі атомів Оксигену

В дисоціація з утворенням йонів Гідрогену

Г здатність окиснюватися

6. Установіть відповідність між назвами речовин і реакціями, що властиві цим речовинам.

Назва речовини

А етен

Б етанол

В етанова кислота

Г етаналь

Реакція

1 з етанолом

2 «срібного дзеркала»

3 дегідратація

4 гідрування до етану

5 гідроліз

7. Укажіть сполуку, що утворюється в результаті часткового окиснення пропаналю.

А метанова кислота\

Б етанова кислота

В пропанова кислота

Г пропанол

8. Укажіть речовину, яка взаємодіє з натрій етаноатом з утворенням етанової кислоти.

А сульфатна кислота

Б натрій гідроксид

В магній

Г етанол

9. Укажіть речовину, яка взаємодіє з етановою кислотою з утворенням вуглекислого газу.

А натрій карбонат

Б луг

В спирт

Г натрій

ЕСТЕРИ. ЖИРИ. МИЛО

1. Укажіть сполуки, які утворюються в результаті гідролізу естерів.

А спирти

Б карбонові кислоти

В альдегіди

Г жири

2. Позначте умови зміщення праворуч рівноваги реакції гідролізу естеру.

А хімічне зв’язування спирту

Б хімічне зв’язування кислоти

В видалення спирту із зони реакції

Г видалення естеру із зони реакції

3. Установіть послідовнісь стадій синтезу естеру з етену.

А окиснення

Б гідратація

В естерифікація

4. Укажіть, для якого виробництва використовують реакцію гідрування жирів.

А оливкової олії

Б вершкового масла

В маргарину

Г рафінованої соняшникової олії

5. Укажіть сполуку, яка утворюється в результаті лужного гідролізу тригліцериду.

А сіль

Б основа

В спирт

Г карбонова кислота

6. Установіть відповідність між хімічними продуктами і сировиною, з якої виготовляють ці продукти.

Назва хімічного продукту

А формалін

Б ароматизатор

В мило

Г біодизель

Назва сировини

1 фенол

2 естер

3 метаналь

4 ріпакова олія

5 тристеарин

ВУГЛЕВОДИ

1. Укажіть електроліт.

А глюкоза

Б етанова кислота

В етанол

Г метаналь

2. Укажіть сполуку, що утворюється в результаті спиртового бродіння глюкози.

А сіль

Б альдегід

В етанова кислота

Г вуглекислий газ

3. Укажіть функціональну групу, яку можна виявити за допомогою реакції з купрум(ІІ) гідроксидом.

А гідроксильна

Б карбоксильна

В альдегідна

Г аміногрупа

4. Укажіть продукти окиснення глюкози.

А сіль і вода

Б спирт і кислота

В альдегід і естер

Г вуглекислий газ, вода

5. Укажіть речовини, які можуть утворитись у результаті реакцій глюкози.

А фруктоза

Б спирт

В карбонова кислота

Г вода

6. Укажіть ізомери серед наведених сполук.

А глюкоза й сахароза

Б глюкоза й целюлоза

В етен і етин

Г глюкоза й фруктоза

7. Укажіть сполуку, з якої утворюється крохмаль у рослинах.

А вода

Б глюкоза

В етанова кислота

Г целюлоза

8. Укажіть назву проміжних продуктів гідролізу крохмалю.

А глюкоза й сахароза

Б декстрини

В етен і етин

Г глюкоза й фруктоза

9. Укажіть спільну ознаку крохмалю і целюлози.

А загальна формула

Б ступінь пролімеризації

В будова полімерних ланцюгів

Г мономерна ланка

10. Установіть відповідність між реагентами й продуктами реакцій.

Реагенти

А СН2=СН22О —>

Б С12Н22О112О —>

В С6Н12О62 —>

Г С2Н4+Вr2 —>

Продукти реакції

1 СО22О;

2 СН3—СН2ОН

3 С6Н12О66Н12О6

4 СН3—СН2Вr + НВr

5 СН2Вr—СН2Вr

11. Укажіть, що таке декстрини.

А проміжні продукти гідролізу целюлози

Б проміжні продукти гідролізу крохмалю

В продукти естерифікації

Г продукти гідрування жирів

12. Укажіть реакції, у які вступає крохмаль.

А «срібного дзеркала»

Б з йодом

В гідролізу

Г гідратації

13. Укажіть біополімери.

А клітковина

Б крохмаль

В глюкоза

Г жир

АМІНИ

1. Укажіть групи атомів у складі молекули аніліну.

А нітрогрупа

Б аміногрупа

В карбонільна група

Г фенільна група

2. Укажіть ізомери серед наведених сполук.

А первинний і вторинний аміни

Б анілін і метанамін

В алкани й алкени

Г карбонові кислоти й естери

3. Укажіть сполуки, які у водних розчинах взаємодіють з індикаторами.

А етанова кислота

Б анілін

В метанамін

Г етанол

4. Укажіть причину взаємодії аніліну з бромною водою (на відміну від бензену).

А аміногрупа в молекулі аніліну активує бензенове ядро

Б бензенове ядро активує аміногрупу

В анілін виявляє властивості основи

Г аміногрупа послаблює основні властивості аніліну

5. Укажіть результат упливу бензенового ядра на аміногрупу в молекулі аніліну.

А посилюються основні властивості порівняно з метанаміном

Б полегшується бромування аніліну порівняно з бензеном

В анілін виявляє властивості основи

Г послаблюються основні властивості порівняно з метанаміном

6. Установіть послідовність сполук за посиленням їхніх основних властивостей.

А дифеніламін

Б анілін

В метанамін

АМІНОКИСЛОТИ. БІЛКИ. НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ

1. Укажіть сполуки, які мають подвійну хімічну функцію.

А алкени

Б амінокислоти

В поліетилен

Г глюкоза

2. Укажіть формулу поширеної харчової добавки натрій глутамат.

А СН3СООNa

Б СН3СНNН2СООNа

В НСООСНNН2СH2СH2СООNa

Г НОСН2СНNН2СООNа

3. Укажіть сполуки, що утворюються в результаті взаємодії амінокислот між собою.

А естери

Б поліпептиди

В нуклеїнові кислоти

Г вуглеводи

4. Установіть послідовність утворення білкової частини гемоглобіну.

А утворення поліпептидної спіралі

Б сполучення амінокислотних залишків

В просторова орієнтація макромолекул

Г взаємна просторова орієнтація макромолекул

5. Укажіть спільну властивість білків, жирів, вуглеводів.

А денатурація

Б полімеризація

В гідроліз

Г гідрування

6. Укажіть, що означає денатурація.

А розщеплення сахарози

Б руйнування білка

В те саме, що гідроліз

Г утворення поліпептидів

7. Установіть відповідність між сполуками та їхніми функціональними групами.

Сполука

А амінокислота

Б амін

В глюкоза

Г поліпептид

Функціональна група

1 ОН і CHО

2 NH2 і ОН

3 NH2

4 СОNН

5 СООН і NH2

8. Укажіть речовини, які можна виробляти за допомогою мікроорганізмів, вирощених у поживному середовищі на основі нафти.

А жири

Б білки

В лікарські засоби

Г моносахариди

9. Укажіть склад біогазу (суміш газів, що утворюється в результаті гниття або спеціальної переробки органічних решток).

А СН4, Н2О, SО2, SО3

Б С2Н6, С2Н4, С2Н2, СО2

В СО, СО2, С2Н2, Н2О

Г СН4, СО2, Н2, О2, Н2S

СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ СПОЛУКИ

1. Укажіть властивості поліетилену.

А горючість

Б електропровідність

В термопластичність

Г висока твердість

2. Позначте мономерну ланку в реакції полімеризації пропену.

А СН3—СН2—СН3

Б СН2=СН—СН3

В —СН2—СН(СН3)—

Г —СН2—СН=СН2

3. Позначте властивості поліхлорвінілу.

А антипригарний

Б розчинний у воді

В стійкий проти хімічно агресивних рідин

Г здатний до самогасіння

4. Установіть відповідність між речовинами, які добавляють до пластмас, та призначенням цих речовин.

Назва добавки

А пластифікатор

Б крейда

В пігмент

Г антиоксидант

Призначення добавки

1 забарвлення

2 надання еластичності

3 наповнювач

4 електроізолятор

5 надання світлостійкості

5. Укажіть, до якої групи волокон належить віскоза.

А штучні

Б синтетичні

В натуральні

Г поліестерні

6. Установіть відповідність назв хімічних продуктів та їхніх характеристик.

Назва продукту

А капрон

Б целюлоза

В віскоза

Г кальцій карбід

Характеристика продукту

1 синтетичний

2 штучний

3 натуральний

4 термопластичний

5 неорганічний

7. Установіть послідовність процесів добування бутадієнового каучуку з крохмалю.

А полімеризація

Б дегідратація і дегідрування

В спиртове бродіння

Г гідроліз

8. Установіть подібність будови натуральних продуктів і штучних або синтетичних.

Натуральний продукт

А шовк

Б целюлоза

В каучук

Г парафін

Штучний або синтетичний продукт

1 віскоза

2 полібутадієн

3 поліетилен

4 лавсан

5 капрон

РОЗМАЇТТЯ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН, ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ НИМИ

1. Установіть послідовність речовин у напрямку ускладнення їхніх хімічних функцій.

А пропанова кислота

Б пропанол

В пропан

Г пропен

2. Укажіть речовини, здатні утворювати полімерні молекули.

А насичені вуглеводні

Б амінокислоти

В дієнові вуглеводні

Г естери

3. Укажіть речовини, яким властивий гідроліз.

А жири

Б спирти

В вуглеводні

Г білки

4. Установіть відповідність між побутовими назвами речовин та їхнім хімічним складом.

Побутова назва

А гума

Б мило

В жир

Г аспірин

Хімічний склад

1 вулканізований каучук

2 тристеарин

3 натрій стеариноат

4 ацетилсаліцилова кислота

5 натрій етаноат

5. Установіть відповідність між продуктами й сировиною для їх добування.

Назва продукту

А біоетанол

Б біодизель

В барвники

Г сажа

Назва сировини

1 целюлоза

2 анілін

3 ріпак

4 природний газ

5 нафта

6. Установіть відповідність між органічними продуктами й речовинами, з яких виготовляють ці продукти.

Назва продукту

А аспірин

Б маргарин

В уротропін

Г оцет

Д антифриз

Е карболова кислота

Є анілін

Назва речовини

1 етанова кислота

2 саліцилова кислота

3 метаналь

4 фенол

5 олія

6 етиленгліколь

7 бензен

7. Установіть послідовність рівнів організації матерії від нижчого до вищого.

А супрамолекулярний

Б молекулярний

В атомний

Г полімерний

Д субатомний

8. Установіть відповідність між прізвищем ученого та його внеском у науку.

Прізвище вченого

А О. М. Бутлеров

Б І. Я. Берцеліус

В Е. Франкланд

Г І. Я. Горбачевський

Науковий внесок ученого

1 запровадив поняття органічна хімія

2 запровадив поняття про хімічну будову речовин

3 синтезував сечовину

4 синтезував сечову кислоту

5 створив учення про валентність