Історія України. 8 клас. Хлібовська

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. 8 клас. Хлібовська

Підручник з історії України для 8 класу містить навчальний матеріал, присвячений подіям, явищам і процесам української ранньо-модерної історії XVI-XVIII століть. Завдання для учнів/учениць, а також способи групування та подачі навчального матеріалу в підручнику передбачають можливість індивідуального підходу до організації навчального процесу на уроці. До кожного розділу розроблено практичну роботу за однією з тем, зазначених у програмі. Методичний апарат підручника враховує можливість поетапного закріплення опрацьованого матеріалу, дозволяє сформувати вміння аналізувати різноманітні джерела, висловлювати судження і спрямований на полегшення взаємодії вчителя/вчительки та учнів/учениць на уроці.

Розділ 1. Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI - перша половина XVII століття)

§ 1. Політичне становище українських земель у першій половині XVI столітті

§ 2. Люблінська унія 1569 року

§ 3. Соціальна структура суспільства в XVI столітті

§ 4. Економічне життя українських земель у XVI столітті

§ 5. Церковне життя в XVI столітті

§ 6. Берестейська церковна унія 1596 року

§ 7. Православна церква в першій половині XVII століття

§ 8. Освіта, книговидання в українських землях XVI століттям

§ 9. Культура українських земель другої половини XVI - першої половини XVII століття

§ 10. Українські міста і розвиток мистецтва в XVI - першій половині XVII століття

§ 11. Повсякденне життя представників основних верств суспільства XVI - першої половини XVII століття

Узагальнення за розділом: «Українські землі у складі Речі Посполитої (XVI - перша половина XVII століття»)

Розділ 2. Становлення козацтва (XVI - перша половина XVII століття)

§ 12. Походження українського козацтва

§ 13. Запорозька Січ — козацька республіка

§ 14. Реєстрове козацтво

§ 15. Козацькі повстання (війни) наприкінці XVI століття

§ 16. Походи козаків першої чверті XVII століття

§ 17. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний

§ 18. Козацькі повстання 20-30-х років XVII століття

§ 19. Традиції, побут, військове мистецтво українського козацтва

Узагальнення за розділом: «Становлення козацтва (XVI - перша половина XVII століття)»

Розділ 3. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття

§ 20. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття. Богдан Хмельницький

§ 21. Воєнні дії в 1648-1649 роках. Зборівський договір 1649 року

§ 22. Українська козацька держава — Військо Запорозьке

§ 23. Події 1650-1653 років

§ 24. Воєнно-політичні події 1654-1657 років

§ 25. Богдан Хмельницький — Адам Кисіль: порівняльна характеристика

Узагальнення за розділом: «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII століття»

Розділ 4. Козацька Україна наприкінці 50-х років XVII — на початку XVIII століття

§ 26. Козацька Україна після Національно-визвольної війни

§ 27. Розкол Гетьманщини. Андрусівське перемир’я

§ 28. Гетьман Петро Дорошенко

§ 29. Припинення існування Правобережної Гетьманщини

§ 30. Слобідська Україна й Запорожжя (Військо Запорозьке Низове) в останній чверті XVII століття

§ 31. Гетьманщина в часи Івана Мазепи

§ 32. Гетьман Пилип Орлик. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні

§ 33. Культурне та духовне життя наприкінці 50-х років XVII - на початку XVIII століття

§ 34. Конституція Пилипа Орлика

Узагальнення за розділом: «Козацька Україна наприкінці 50-х років XVII - на початку XVIII століття»

Розділ 5. Українські землі у 20—90-х роках XVIII століття

§ 35. Наступ Російської імперії на автономію Гетьманщини

§ 36. Ліквідація Гетьманщини та козацького устрою на Лівобережжі й Слобожанщині

§ 37. Нова (Підпільненська) Січ

§ 38. Включення Кримського ханства та Північного Причорномор’я до складу Російської імперії

§ 39. Причини й особливості гайдамацького та опришківського рухів у XVIII столітті

§ 40. Поділи Речі Посполитої: зміни в становищі західноукраїнських земель та Правобережної України

§ 41. Розвиток освіти і науки у XVIII столітті

§ 42. Особливості української архітектури, образотворчого мистецтва й музики

§ 43. Козацькі літописи — цінне історичне джерело

Узагальнення за розділом: «Українські землі у 20-90-х роках XVIII століття»

Хронологічна таблиця

Короткий словник основних понять і термінів