Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Васильків - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ V. ЯКЩО ПРАВО — ЦЕ ПРОФЕСІЯ

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів:

Учень/учениця:

називає професії, пов’язані з юриспруденцією;

знає, хто такі судді, прокурори, слідчі, нотаріуси, адвокати, юрисконсульти, дільничні офіцери поліції, правозахисники;

наводить приклади видів діяльності нотаріуса та адвоката;

називає основні вимоги до осіб, які мають намір працювати за юридичним фахом чи в поліції;

описує процедуру розгляду цивільної/кримінальної справи в суді;

розв’язує правові ситуації з використанням знань про професію юриста;

оцінює життєві ситуації, за яких потрібна допомога юриста.

§ 29. ЮРИДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Згадайте... — чи доводилося вам або вашим рідним звертатися до юриста і з якого приводу.

Як ви розумієте... — вислів Генрі Шоу «Кожна людина повинна трохи знати закони; якщо вона знає їх достатньо, щоб не потрапляти до них у пастку, з неї виходить непоганий адвокат»?

Чи знаєте ви, що... — в Україні юристів готують у 268 вищих навчальних закладах, однак, порівнюючи концентрацію юристів на душу населення у Німеччині чи США, Україна в рази поступається цим державам, маючи приблизно одного юриста на 7 тис. мешканців. При цьому у названих державах цей показник — один юрист на 120 громадян?

«Юрист відрізняється від інших тим, що користується словами, як математичними формулами». Георгій Александров, державний діяч, філософ

29.1. Хто такі юристи?

На певному етапі розвитку держави і права виникла об’єктивна необхідність існування таких людей, які б досконало знали правові норми, могли б відповісти на запитання, пов’язані з реалізацією прав і обов’язків, справедливо вирішити суперечки і конфлікти. Спочатку цю діяльність виконували жерці, правителі, а згодом з’явилися фахівці у цій галузі — юристи.

Діяльність, яку здійснюють юристи, називають юридичною. Отже, юридична діяльність — це такий вид соціальної діяльності, який здійснюють юристи з використанням юридичних засобів, дотримуючись установлених законом вимог, із метою розв’язання різних юридичних проблем.

Додаткова інформація

Професія — рід трудової діяльності людини, що володіє комплексом теоретичних знань і практичних навичок, набутих у результаті спеціальної підготовки, досвіду роботи.

Юридична діяльність дуже схожа на лікарську: обидві ці сфери людської діяльності є найгуманнішими і наймилосерднішими. Робота юриста, як і робота лікаря, безпосередньо впливає на долі людей. Можна знайти й інші спільні риси: велика відповідальність і правдивість, милосердя і розуміння цінності життя, моральність і довіра людей, уміння отримати необхідну інформацію для надання якісної допомоги та інші. Юрист, як і лікар, не має права на помилку, адже вона занадто дорого може коштувати людині і суспільству загалом. Її ціною можуть бути — втрата волі, здоров’я і навіть життя.

Такі важливі характеристики професії юриста ставлять перед тими, хто обирає цей фах, високі вимоги. Так, юрист повинен мати ґрунтовні знання про право і державу, відповідну професійну підготовку, чітке розуміння своєї відповідальності за долі людей, загострене почуття справедливості, а також володіти низкою особистих якостей, таких як: порядність, чесність, безкорисливість, об’єктивність, виваженість кожної дії, постійне прагнення до самовдосконалення тощо.

Зверни увагу!

Юрист (від лат. Jus — право) — фахівець з юриспруденції, що має професійні правові знання у галузі юридичних наук, законодавства і практики його застосування.

Повсякденна робота юриста спрямована на охорону прав і законних інтересів громадян, безкомпромісну боротьбу з правопорушеннями, висококваліфіковане розв’язання різноманітних юридичних справ. Юрист може допомогти несправедливо скривдженій людині, захистити права потерпілого від злочину, допомогти людині, незаконно звільненій з роботи, поновити чи захистити оскаржувані майнові чи житлові права, забезпечити справедливе покарання злочинця, притягнути до відповідальності правопорушника.

Сфери застосування професійних знань юриста:

розслідування злочинів та інших правопорушень, детективна діяльність;

сфера правосуддя — суди, адвокатура, прокуратура;

забезпечення охорони порядку і безпеки (поліція, органи забезпечення безпеки, фіскальні органи, митні органи, органи юстиції);

нотаріальна діяльність;

юридичні консультації;

діяльність юридичних осіб — державні і недержавні організації, підприємства, установи, організації різних форм власності;

приватне чи індивідуальне підприємництво тощо.

Значна кількість юристів займається політичною, науковою і викладацькою та іншою діяльністю. Професійні можливості сучасного юриста дозволяють йому працювати у сферах народного господарства, державної влади, місцевого самоврядування і громадських організацій.

Отже, юристи затребувані практично у всіх сферах людського життя, тому ця професія має важливе значення у суспільстві й державі, є дуже престижною та авторитетною, і, як правило, добре оплачуваною.

29. 2. Характеристика окремих юридичних фахів

Складність юридичних проблем, що їх має розв’язувати юрист, багатогранність юридичної діяльності зумовлюють наявність різновидів юридичних фахів. Юрист — це загальне поняття, а працювати він може суддею, прокурором, адвокатом, нотаріусом, юрисконсультом, поліцейським, а також займатися навчальною та науковою юридичною діяльністю.

Додаткова інформація

Юридичний фах — певний вид професійно-трудової діяльності в межах професії юриста з чітко визначеними повноваженнями, що потребує конкретних правових знань, умінь і навичок необхідного рівня і напрямку професійно-правового мислення і діяльності.

Розгляньмо декотрі із юридичних професій.

Слідчий на стадії досудового розслідування безпосередньо здійснює кримінальне провадження. Від нього залежить, наскільки повно, швидко та неупереджено буде розслідувано кримінальне провадження, встановлено предмет доказування. Слідчий — це службова особа:

— Національної поліції України,

— органу безпеки,

— органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства,

— органу державного бюро розслідувань,

— органів Державної кримінально-виконавчої служби України.

Він уповноважений у межах компетенції, передбаченої Кримінальним процесуальним кодексом України (далі — КПК України), здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень. Слідчий, здійснюючи розслідування у кримінальному провадженні, є самостійним у своїй діяльності, втручання в яку інших осіб (крім керівника органу досудового розслідування, прокурора і судді), є незаконним і тягне за собою кримінальну відповідальність за ст. 343 КК України. Елементами процесуальної самостійності слідчого є його право починати досудове розслідування, приймати процесуальні рішення у кримінальному провадженні, оцінювати докази за своїм внутрішнім переконанням. Гарантією забезпечення процесуальної самостійності слідчого є встановлена кримінальним процесуальним законом процедура досудового розслідування; заборона втручання в діяльність слідчого осіб, які не мають на те повноважень; особливий порядок притягнення його до дисциплінарної відповідальності і звільнення з посади.

Нотаріус — юрист, спеціально уповноважений посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, і здійснювати інші нотаріальні дії, передбачені Законом України «Про нотаріат», із метою надання їм юридичної вірогідності.

Нотаріуси вчиняють такі нотаріальні дії:

1) посвідчують правочини (договори, заповіти, довіреності тощо);

2) вживають заходів щодо охорони спадкового майна;

3) видають свідоцтва про право на спадщину;

4) видають свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя;

5) видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів);

6) видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;

7) провадять опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме;

8) видають дублікати нотаріальних документів, що зберігаються у нотаріуса;

9) накладають заборону щодо відчуження нерухомого майна (майнових прав на нерухоме майно), що підлягає державній реєстрації;

10) засвідчують копії (фотокопії) документів і виписок із них;

11) засвідчують справжність підпису на документах;

12) засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;

13) посвідчують факт, що фізична чи юридична особа є виконавцем заповіту;

14) посвідчують факт, що фізична особа є живою;

15) посвідчують факт перебування фізичної особи в певному місці;

16) посвідчують час пред’явлення документів;

17) передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам;

18) приймають у депозит грошові суми та цінні папери;

19) вчиняють виконавчі написи;

20) приймають на зберігання документи.

Вчинення нотаріальних дій в Україні покладається на нотаріусів, які працюють у державних нотаріальних конторах, державних нотаріальних архівах (державні нотаріуси) або займаються приватною нотаріальною діяльністю (приватні нотаріуси).

Нотаріусом може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права не менш як шість років, із них помічником нотаріуса або консультантом державної нотаріальної контори — не менш як три роки, склав кваліфікаційний іспит і отримав свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю. Не може бути нотаріусом особа, яка має судимість, обмежена у дієздатності або визнана недієздатною за рішенням суду.

Юрисконсульт — (у перекладі з латини — радник, тобто фахівець, службовим обов’язком якого є давати поради, висновки з питань його спеціальності) — юрист, що є фахівцем із різних галузей права, основною функцією якого є правове забезпечення різноманітних форм та методів діяльності тієї організаційної структури, яка користується його правовими послугами. Виходячи з тих завдань, які вирішуються в межах господарської діяльності підприємства або установи, перед юрисконсультом постають конкретні задачі та цілі, що обумовлюють його спеціальний статус та обсяг посадових обов’язків.

Юрисконсульти працюють і в державному, і в недержавному секторі, і безліч виробничих завдань повсякденного характеру, які виникають в їхній роботі, іноді виводять їх із сфери правової в сферу адміністративної діяльності. На кожному підприємстві існують трудові правовідносини, підтримується трудова дисципліна, виникають ситуації правопорушень, конфліктів, вирішення яких поряд з іншим природно об’єднує юрисконсультів за їхньою функціональною належністю. Якщо ж говорити про специфіку консультативної роботи, то вона формується у зв’язку з профілем діяльності установи або підприємства та на підставі професійної спеціалізації робітника в межах юридичного відділу, групи або служби, якщо такі сформовані як структурні підрозділи.

29. 3. Діяльність поліцейського

Поліцейським є громадянин України, який склав Присягу поліцейського, проходить службу на відповідних посадах у поліції і якому присвоєно спеціальне звання поліції. Юрист може працювати поліцейським, однак обов’язковою є юридична освіта керівників територіальних органів поліції, а рядовим поліцейським може бути громадянин України, який здатний за своїми особистими якостями виконувати завдання поліції.

Основними завданнями поліції, відповідно до Закону України «Про Національну поліцію», є:

1) забезпечення публічної безпеки і порядку;

2) охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави;

3) протидія злочинності;

4) надання в межах, визначених законом, послуг із допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги.

У складі поліції функціонують:

1) кримінальна поліція;

2) патрульна поліція;

3) органи досудового розслідування;

4) поліція охорони;

5) спеціальна поліція;

6) поліція особливого призначення.

Поліцейські в Україні проходять спеціальну підготовку і під час здійснення своїх повноважень можуть навіть застосовувати будь-яку фізичну силу, а також спеціальні засоби (гумові палиці і кийки, наручники, електрошокові пристрої й, зокрема, зброю) та спеціальні прийоми боротьби з метою припинення протиправних дій правопорушників.

Поліцейські повинні реагувати на будь-які неправомірні діяння, тому свідкам чи учасникам правопорушення потрібно викликати їх за тел. 102. У разі безпосереднього звернення громадян до поліцейського чи коли він звертається до громадян, насамперед він зобов’язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальне звання та пред’явити на вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитися з інформацією в ньому, не випускаючи його з рук. Також поліція може приймати заяви й повідомлення про злочини та інші правопорушення як у письмовій формі, так і у формі електронного документа. Письмову заяву можна подати у найближче відділення поліції особисто або надіслати поштою, телеграфом чи іншим видом зв’язку.

Додаткова інформація

Слід мати на увазі, що за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину передбачена кримінальна відповідальність (ст. 383 Кримінального кодексу України), а завідомо неправдивий виклик поліції тягне за собою адміністративну відповідальність (ст. 183 Кодексу про адміністративні правопорушення).

Патрульна поліція — підрозділ Національної поліції України, що здійснює цілодобове патрулювання вулиць, а також першим реагує на виклики 102, з метою забезпечення публічного порядку і безпеки, захисту прав громадян, а також безпеки дорожнього руху.

Дільничні поліцейські — посадові особи органів внутрішніх справ, на яких покладено виконання профілактичної роботи — здійснення комплексу заходів, спрямованих на виявлення причин та умов, які призводять до скоєння правопорушень, їх усунення в межах своєї компетенції, проведення профілактично-роз’яснювальної роботи серед громадян. Нормативно статус дільничних поліцейських наразі не визначено, однак конкурсні відбори і спеціальні навчання дільничних розпочалися і тривають.

Практичне завдання

Поміркуйте і визначтеся, до кого із юристів ви могли б звернутися у таких випадках:

1. Ви стали свідком дорожньо-транспортної пригоди.

2. Вам потрібно зробити вірогідну копію свідоцтва про базову середню освіту для вступу у вищий навчальний заклад.

3. Сусід, що мешкає поверхом вище, забув закрутити кран і залив вашу оселю, чим завдав вам майнової шкоди, а добровільно відшкодовувати її не бажає.

4. Ви працюєте на підприємстві і маєте питання щодо компенсації невикористаної відпустки.

5. Ви уклали договір купівлі-продажу нерухомого майна, потрібно лише надати йому юридичної вірогідності.

Перевірте себе:

1. Дайте відповіді на запитання:

— Хто такий юрист?

— Хто такий слідчий?

— Хто такий нотаріус?

— Хто такий поліцейський?

— Хто такий юрисконсульт?

2. Розкажіть, у яких сферах можуть бути витребувані юридичні знання.

3. Поясніть, які юридичні професії ви вважаєте складними. Чому?

4. Поміркуйте про що ви хотіли б запитати представників юридичних професій, якби у вас була змога запросити їх на урок.

Завдання для домашньої роботи:

1. Узагальни вимоги до представників відомих тобі юридичних професій і запиши їх у зошиті.

2. Поміркуй, якими рисами характеру, вміннями та навичками повинен володіти юрист. Як сформувати їх у себе тому, хто хоче стати юристом?