Підручник з Основ правознавства. 9 клас. Васильків - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 14. ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Згадайте... — що таке магдебурзьке право;

— як здійснювалось управління в античних містах-державах, наприклад, Херсонесі, Ольвії.

Як ви розумієте... — значення слів «самоврядування», «громада», «віче», «староста»?

Чи знаєте ви, що... — указом Президента України від 25 листопада 2000 року встановлено, що День місцевого самоврядування святкують 7 грудня щороку?

«В своїй хаті й своя правда і сила, і воля!» Тарас Шевченко, поет, художник, мислитель

14.1. Місцеве самоврядування в Україні

Зверни увагу!

Місцеве самоврядування в Україні — це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», стаття 2, частина 1 (Редакція від 19.03.2017)

Місцеве самоврядування може забезпечувати ефективне регулювання і управління значною частиною публічних справ в інтересах місцевої громади та з урахуванням її потреб. Традиції місцевого самоврядування розвивалися впродовж віків, мали історичні та територіальні відмінності. Однак принципи і завдання місцевого самоврядування були спільними для багатьох країн. Це знайшло відображення у Європейській хартії місцевого самоврядування, прийнятій у м. Страсбург у жовтні 1985 року. Ця хартія набула чинності в Україні 1 січня 1998 року.

Основи діяльності місцевого самоврядування, закладені в Конституції України, було деталізовано у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997 р.), а згодом до нього вносили зміни з метою поглиблення децентралізації та посилення ролі органів місцевого самоврядування.

Територіальні громади сіл, селищ, міст можуть мати власну символіку (герб, прапор тощо), яка відображає їх історичні, культурні, соціально-економічні та інші місцеві особливості і традиції. З урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районними чи обласними радами може бути затверджено символіку відповідно району, області. На будинках, де працюють ради та їх виконавчі комітети, піднімають Державний Прапор України.

Екскурс у минуле

Формування магістрату у ХVI ст.

Самоврядування територіальної громади віддавна базувалося на звичаєвому праві та знаходило свій вияв на народних зборах — вічах — де обирали відповідальних за управління життям громади осіб. Із поширенням в українських землях маґдебурзького права звичаєві норми скасовували, а місто, що отримувало право самоуправління, виводилося з-під юрисдикції місцевої адміністрації феодалів, воєвод, намісників і створювало власний орган самоврядування — магістрат. Першим з українських міст, яке отримало маґдебурзьке право, був Сянок, якому самоврядування надав галицько-волинський князь Юрій ІІ Болеслав, згодом у 1356 р. його отримав Львів, у 1374 — Кам'янець-Подільський, 1432 — Луцьк, наприкінці ХV ст. — Київ, а у 1640 — Вінниця. Тоді маґдебурзьке право надавалося Великим князем литовським чи польським королем.

Згідно з грамотою Сигізмунда II 1544 р. у Києві до складу ради та лави обирали до шести осіб. Членів ради — радців — обирали жителі міста. Правом бути обраними користувалися мешканці міста — «добрі, розумні, осілі в місті, віком від 25 до 90 років, не дуже багаті і не дуже бідні, з доброю славою, законнонароджені, охороняючі справедливість та правду, такі, що не мають жадібності та злості, не лихварі, не двоєжонці тощо». Раду очолював бурмистр, повноваження якого почергово (строком один квартал) виконували радці.

Лава складалася з лавників, яких обирали довічно, і вони складали присягу, а очолював колегію лавників війт. Джерело: http://radnuk.info/pidrychnuku/konst/513-kravchenko/11488-4------.html

Система управління містом, що мало маґдебурзьке право

МАГІСТРАТ

РАДА

ЛАВА

Очолював бурмистр

Очолював війт

Здійснювала адміністративне управління і розглядала цивільні справи

Суд у кримінальних справах («сісти на лаву підсудних»)

Бурмистра що два роки переобирали з числа радників

Лавники і війт обиралися пожиттєво

14.2. Органи місцевого самоврядування

Практичне завдання

Прочитайте положення Основного закону щодо діяльності органів місцевого самоврядування та дайте відповіді на запитання:

1. Що таке місцеве самоврядування?

2. Що таке територіальна громада?

3. Як називаються органи місцевого самоврядування в Україні?

4. Як формується склад місцевих рад?

5. Чим відрізняється спосіб обрання сільського, селищного, міського голови від обрання голови районної або обласної ради?

6. Яким є строк повноважень місцевої ради?

7. Що є матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування?

8. Поміркуйте, навіщо в законі передбачено функціонування виконавчого органу місцевої ради?

9. Хто може надавати дозвіл на створення органів самоорганізації населення?

Право, виражене в тексті закону

Конституція України (28.06.1996, редакція від 30.09.2016, витяг)

Розділ XI МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.

Питання організації управління районами в містах належить до компетенції міських рад.

Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста, району, області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, депутати якої обрані на чергових виборах, становить п’ять років. Припинення повноважень сільської, селищної, міської, районної, обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів відповідної ради.

Територіальні громади на основі загального, рівного, прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського, селищного, міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях. Строк повноважень сільського, селищного, міського голови, обраного на чергових виборах, становить п’ять років.

Чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах.

Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і очолюють виконавчий апарат ради.

Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.

Стаття 143. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.

Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей і районів та контролюють їх виконання; затверджують районні і обласні бюджети, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм, та контролюють їх виконання; вирішують інші питання, віднесені законом до їхньої компетенції.

Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов’язковими до виконання на відповідній території.

Зверни увагу!

Територіальна громада — жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр.

Право комунальної власності — право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

Територіальні громади села, селища, міста є первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень. Територіальна громада має право проводити громадські слухання — зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування. Громадські слухання проводять не рідше одного разу на рік. Пропозиції, які вносять за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

Право територіальних громад на місцеве самоврядування згідно з Конституцією та законами України може бути обмежено лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану. Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради мають печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.

Сільська, селищна, міська, районна в місті (у разі її створення) рада може наділяти частиною своїх повноважень органи самоорганізації населення, передавати їм відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для здійснення цих повноважень, здійснювати контроль за їх виконанням.

Право, виражене в тексті закону

Закон України «Про органи самоорганізації населення» (2001, витяг)

Стаття 3. Поняття органу самоорганізації населення

1. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення.

2. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, комітети районів у містах, сільські, селищні комітети.

Ініціювати створення органу самоорганізації населення (ОСН) можуть збори (конференція) мешканців за місцем проживання, якщо в них брало участь не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу. Ініціативна група, обрана на зборах (конференції), подає до відповідної місцевої ради заяву про створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності і список учасників зборів (конференції) із зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, серії і номера паспорта громадянина України або паспортних документів іноземця та домашньої адреси кожного учасника зборів (конференції) жителів.

Дозвіл на створення ОСН надає відповідна місцева рада, у ньому повинні бути вказані його назва, основні напрями діяльності, повноваження та умови їх здійснення і територія, в межах якої буде діяти ОСН. Після того збори (конференція) мешканців за місцем проживання обирають орган самоорганізації населення у складі керівника, заступника, секретаря, інших членів і затверджують Положення про орган самоорганізації населення. Легальним (законно діючим) ОСН буде вважатися лише після реєстрації за заявою виконавчим комітетом відповідної ради (у такому разі ОСН набуває статусу юридичної особи) або ж після письмового повідомлення відповідного виконавчого комітету місцевої ради про заснування ОСН. Повноваження ОСН, фінансово-економічні основи діяльності, повноваження його керівників та членів регламентуються Законом України «Про органи самоорганізації населення», ухваленим у 2001 році.

Практичне завдання

Розгляньте схему структури місцевого самоврядування та виконайте завдання:

1. Поміркуйте, чи можна зобразити схематично місцеве самоврядування у вигляді піраміди, яка передбачає вертикальне підпорядкування.

2. Визначте, до яких територіальних громад належить ваш населений пункт (село, селище, місто) та які органи місцевого самоврядування обирають його мешканці.

3. Згадайте, коли відбулись останні вибори до органів місцевого самоврядування у вашій місцевості.

Структура місцевого самоврядування

14.3. Добровільні об'єднання територіальних громад

Суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», ухваленого 5 лютого 2015 року, можуть створювати добровільні об’єднання територіальних громад, дотримуючись принципів конституційності та законності, добровільності, економічної ефективності, прозорості й відкритості, відповідальності, повсюдності місцевого самоврядування і за державної підтримки.

При цьому територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися; якість і доступність публічних послуг, що їх надають в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.

Під час прийняття рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад беруть до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади. Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначають населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади.

Найменування об’єднаної територіальної громади, як правило, є похідним від найменування населеного пункту (села, селища, міста), визначеного її адміністративним центром. Об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено місто, є міською територіальною громадою; центром якої визначено селище, — селищною; центром якої визначено село, — сільською. У селах, селищах, визначених за рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади, за винятком її адміністративного центру, обирають старосту на строк повноважень місцевої ради. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає, що староста:

1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, міської рад;

2) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що їх подають до органів місцевого самоврядування;

3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;

4) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної, міської рад, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

5) здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.

Практичне завдання

Розгляньте малюнок та виконайте завдання:

Розповідаючи на уроці про співвідношення органів державної влади та місцевого самоврядування, Михайлик стверджував, що місцеве самоврядування, на відміну від центральних органів державної влади, має горизонтальну структуру, і між органами місцевого самоврядування всіх рівнів нема ієрархічного підпорядкування, як, наприклад, у системі органів виконавчої влади. Однак функціонування місцевого самоврядування безпосередньо залежить від законодавства країни та діяльності виконавчої влади.

Доповніть розповідь Михайлика прикладами та уточніть суть узаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами виконавчої влади.

Перевірте себе:

1. Дайте відповіді на запитання:

— Що таке місцеве самоврядування?

— Що таке орган самоорганізації населення?

2. Назвіть посадових осіб органів місцевого самоврядування.

3. Опишіть спосіб формування органів місцевого самоврядування.

4. Порівняйте систему самоврядування міст, що мали магдебурзьке право, і сучасну систему місцевого самоврядування в Україні.

Завдання для домашньої роботи:

1. Порівняйте систему місцевого самоврядування в державі та систему шкільного самоврядування. Зробіть висновки.

2. Визначте, які органи місцевого самоврядування діють у вашій місцевості, коли їх було обрано, прізвища осіб, які їх очолюють. Спробуйте оцінити ефективність їхньої діяльності для вашої територіальної громади.