Підручник з Правознавства. 11 клас. Васильків - Нова програма

ТЕМА 8. Законодавство про банки та банківську діяльність

Терміни та поняття, важливі для засвоєння теми:

• банк; • НБУ; • банківська ліцензія; • банківська таємниця; • види банків в Україні; • банківська система України; • порядок створення банків в Україні; • основні банківські операції.

§ 8.1. Банківська система

«Не один підприємець дякував долі, яка загнала його у вузькі рамки й показала, що найкращим капіталом є власні мізки, а не кредити з банку».

Генрі Форд, американський підприємець, конструктор автомобілів

8.1.1. Банківська система України. Поняття банку

Головним елементом у фінансовій системі держави є банки. Банк — це юридична особа, відомості про яку внесені до Державного реєстру банків і яка має виключне право надавати банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Банківською діяльністю є: 1) залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб; 2) розміщення зазначених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик; 3) відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб. Вклад (депозит) — це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які клієнти розмістили на своїх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладникові відповідно до законодавства України та умов договору.

Порядок здійснення банківської діяльності та правовий статус банків визначаються Ст. 99 і Ст. 100 Конституції України, Законами України «Про Національний банк України» (1999 р.) та «Про банки і банківську діяльність» (2001 р.).

Банківська система України фактично є дворівневою і складається з Національного банку України (вищий рівень) та інших банків, а також філій іноземних банків, що створені і діють на території України відповідно до положень законодавства. Кожен банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами послуг. Види спеціалізованих банків та порядок набуття банком статусу спеціалізованого визначає Національний банк України. Він також здійснює регулювання діяльності спеціалізованих банків і визначає системно важливі банки відповідно до таких критеріїв: обсяг капіталу банку, ступінь фінансових взаємозв’язків, напрями діяльності.

8.1.2. Національний банк України (НБУ). Порядок створення банків в Україні

Національний банк України є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління. Це самостійний орган, який здійснює видатки за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а у визначених Законом України «Про Національний банк України» випадках — також за рахунок Державного бюджету України.

Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об’єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.

Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Національний банк у межах своїх повноважень сприяє стабільності банківської системи за умови, що це не перешкоджає досягненню та підтримці цінової стабільності в державі. Місцезнаходження Ради Національного банку України, Правління Національного банку України та центрального апарату Національного банку — місто Київ.

Національний банк має статутний капітал, що є державною власністю. Розмір статутного капіталу становить 10 мільйонів гривень, але може бути збільшений за рішенням Ради Національного банку. Джерелами формування статутного капіталу Національного банку є частина його прибутку до розподілу, а за потреби — Державний бюджет України.

Національний банк не відповідає за зобов’язаннями органів державної влади, а органи державної влади не відповідають за зобов’язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов’язання. Також Національний банк не відповідає за зобов’язаннями інших банків, а інші банки не відповідають за зобов’язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов’язання.

Національний банк може відкривати свої установи, філії та представництва в Україні, а також представництва за її межами. Національний банк, його установи, філії та представництва мають печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Функції Національного банку регламентовані Законом України «Про Національний банк України» (1999, редакція від 10.11.2018). http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/6T9o6Y або QR-кодом

Виконайте в команді

Розгляньте інфографіку, представлену на сайті Національного банку України.

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=35022521

1. Поясніть, яке зображення є символом НБУ.

2. Знайдіть на сайті НБУ інформацію про банкноти, розмінні монети та обігові монети, які перебувають в обігу.

3. Обчисліть за інфографікою загальну суму готівкових банкнот, які перебували в обігу станом на травень 2019 року.

4. Визначте за інфографікою, які банкноти і які монети є найпопулярнішими в обігу та яку суму вони становлять.

5. Висловте припущення, чому в інфографіці є зображення 9 банкнот, але вказана цифра про 66 банкнот. Перевірте себе, переглянувши наступну інформацію із сайту НБУ:

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=16724838&cat_id=83136296 — Музей грошей Національного банку.

https://bank.gov.ua/3dtour/ — Віртуальний тур музеєм грошей Національного банку (українською чи англійською мовами).

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/6T9o6Y або QR-кодом

Банки в Україні створюються у формі акціонерного товариства або кооперативного банку. Державний банк — це банк, сто відсотків статутного капіталу якого належать державі. Кооперативні банки створюються за принципом територіальності і поділяються на місцеві та центральний кооперативні банки. Створення, державна реєстрації, ліцензування діяльності та реорганізація банків регламентуються Законом України «Про банки і банківську діяльність».

§ 8.2. Банківська діяльність

«Той, хто відмовив іншому в кредиті, повернув собі борг».

Генрі Водсворт Лонґфелло, американський поет XIX ст.

8.2.1. Банківські операції та угоди

Банківська діяльність здійснюється на підставі банківської ліцензії шляхом надання банківських послуг. Банківські та інші фінансові послуги надаються в національній валюті, а за наявності відповідної ліцензії Національного банку України — в іноземній валюті.

Види діяльності банку

(за Ст. 47—51 Закону України «Про банки і банківську діяльність»)

Банківські послуги

1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, зокрема у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу);

3) розміщення залучених у вклади (депозити), зокрема на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Банківська діяльність щодо:

1) інвестицій;

2) випуску власних цінних паперів;

3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;

4) зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;

5) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

6) ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);

7) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

Перелік фінансових послуг, що банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) шляхом укладення агентських договорів, встановлюється Національним банком України.

Кредитні операції

1) здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;

2) надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

3) придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

4) лізинг.

Прямі інвестиції банків

Банки здійснюють прямі інвестиції та операції з цінними паперами відповідно до законодавства України про цінні папери, інвестиційну діяльність та згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України.

Розрахункові банківські операції

Для здійснення банківської діяльності банки відкривають та ведуть кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті.

Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно із правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України.

Безготівкові розрахунки проводяться на підставі розрахункових документів на паперових носіях чи в електронному вигляді.

Банк має право вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання ним банківських й інших фінансових послуг й здійснення іншої діяльності. Банк самостійно встановлює процентні ставки і комісійну винагороду за надані послуги. Банки в Україні можуть використовувати як платіжні інструменти платіжні доручення, платіжні вимоги, вимоги-доручення, векселі, чеки, банківські платіжні картки та інші дебетові і кредитові платіжні інструменти, що застосовуються у міжнародній банківській практиці. Платіжні інструменти мають бути оформлені належно і містити інформацію про їх емітента, платіжну систему, в якій вони використовуються, правові підстави здійснення розрахункової операції і, як правило, держателя платіжного інструмента та отримувача коштів, дату валютування, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення банком розрахункової операції, що цілком відповідають інструкціям власника рахунку або іншого передбаченого законодавством ініціатора розрахункової операції.

8.2.2. Обмеження щодо діяльності банків. Банківська таємниця

Банкам забороняється діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам’ятних, ювілейних та інвестиційних монет) і страхування, крім виконання функцій страхового посередника. Спеціалізованим банкам (за винятком ощадного) забороняється залучати вклади (депозити) від фізичних осіб в обсягах, що перевищують 5 відсотків капіталу банку. Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше 25 відсотків капіталу банку.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин із ним чи третім особам у процесі надання послуг банку, а також інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, є банківською таємницею. Перелік інформації, що підлягає обов’язковому опублікуванню і не вважається банківською таємницею, встановлюється Національним банком України та додатково самим банком на його розсуд.

БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ

за Ст. 60. Закону України «Про банки і банківську діяльність»

  • 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, зокрема кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
  • 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
  • 3) фінансово-економічний стан клієнтів;
  • 4) системи охорони банку та клієнтів;
  • 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи — клієнта, її керівників, напрями діяльності;
  • 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
  • 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
  • 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації;
  • 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Призначені на посаду банківські службовці підписують зобов’язання щодо збереження банківської таємниці. Керівники та службовці банків зобов’язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм під час виконання своїх службових обов’язків.

Банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг банку відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та банком договорів. Порядок розкриття банківської таємниці передбачений положеннями Ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність в Україні».

8.2.3. Заходи впливу, що застосовуються до банків у разі порушення ними законодавства

Заходи впливу щодо банків застосовуються, якщо банк порушує банківське законодавство, порушує законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснює фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, порушує нормативно-правові акти Національного банку України, здійснює ризикову діяльність, яка загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, а також у разі застосування санкцій іноземними державами або міждержавними об’єднаннями чи організаціями.

Застосовує заходи впливу Національний банк України. Перелік заходів впливу передбачено у Ст. 73 Закону України «Про банки і банківську діяльність в Україні». Серед інших, до них належать: письмове застереження; обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій, накладення штрафів, віднесення банку до категорії проблемного або неплатоспроможного; відкликання банківської ліцензії та ліквідація банку.

Заходи впливу до банків, філій іноземних банків, фізичних осіб можуть бути застосовані Національним банком України протягом шести місяців з дня виявлення порушення, але не пізніше ніж через три роки з дня його вчинення. Рішення Національного банку України про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу є виконавчим документом та набирає законної сили з дня його прийняття. У разі невиконання такого рішення воно передається Національним банком України до органів державної виконавчої служби для примусового виконання.

Виконайте в команді

Ознайомтеся з переліком банків в Україні за посиланням http://www.prostobank.ua/spravochniki/banki

1. Скористайтеся фільтром для пошуку державних і приватних українських банків, а також іноземних банків в Україні.

2. Зайдіть на офіційний сайт обраного вашою командою банку і перегляньте інформацію про керівництво, фінансові показники, новини та акції.

3. Проаналізуйте інформацію сайту, щоб визначити, чи є банк надійним. Для порівняння перегляньте сайти інших банків.

4. Які показники роботи банку і яка інформація із сайту стала для вас визначальною?

5. Візуалізуйте сформовані вашою командою критерії надійності банків.

Для закріплення теми 8:

1. Назвіть види банків в Україні.

2. Визначте основні банківські операції.

3. Опишіть банківську систему України.

4. Оцініть заходи впливу, що їх застосовують до банків у разі порушення ними законодавства.

5. Схарактеризуйте порядок створення банків в Україні.

6. Наведіть приклади обмежень щодо діяльності банків.

Завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей до розділу 2

«Фінансове право України»

Правові предметні компетентності