Підручник з Правознавства. 11 клас. Васильків - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ VIII. Сімейне право України

ТЕМА 39. Загальна характеристика сімейного права

Терміни та поняття, важливі для засвоєння теми:

• сімейні відносини; • учасники сімейних відносин, • сімейне право; • джерела сімейного права; • Сімейний кодекс України; • структура СКУ; • сім'я; • ознаки сім'ї; • підстави створення сім'ї; • сімейні права та обов'язки; • захист сімейних прав та інтересів.

«Сім’я — це суспільство в мініатюрі, від цілісності якого залежить безпека всього великого людського суспільства».

Фелікс Адлер, просвітник, педагог, письменник, громадський діяч

§ 39.1. Сімейне право. Сім’я

39.1.1. Загальна характеристика сімейних та прирівняних до них відносин

Сімейні відносини — це, насамперед, особисті немайнові відносини, що виникають із шлюбу, кровного споріднення, належності до сім’ї, а також пов’язані з ними майнові відносини. Ці відносини пов’язують не сторонніх, а близьких фізичних осіб — подружжя, батьків і дітей, родичів. Прирівнюються до сімейних і відносини усиновлення (удочеріння), опіки й піклування, патронату над дітьми, відносини у прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу.

Сімейні відносини в Україні регулюються державою за допомогою правових норм лише в тій частині, у якій це є допустимим і можливим з погляду інтересів їх учасників та інтересів суспільства. Тому сімейні відносини в багатьох випадках регулюються нормами моралі, а не суто правовими нормами. Сімейні відносини можуть бути врегульовані й за домовленістю (договором) між їх учасниками. Тому поняття «сімейні відносини» і «сімейні правовідносини» не збігаються за своїм обсягом.

Мовою нормативно-правового акту

СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

(2002, поточна редакція від 28.08.2018)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

Стаття 2. Учасники сімейних відносин, які регулює Сімейний кодекс України

1. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між подружжям, між батьками та дітьми, усиновлювачами та усиновленими, між матір’ю та батьком дитини щодо її виховання, розвитку та утримання.

2. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та майнові відносини між бабою, дідом, прабабою, прадідом та внуками, правнуками, рідними братами та сестрами, мачухою, вітчимом та падчеркою, пасинком.

3. Сімейний кодекс України регулює сімейні особисті немайнові та (або) майнові відносини між іншими членами сім’ї, визначеними у ньому.

4. Сімейний кодекс України НЕ регулює сімейні відносини між двоюрідними братами та сестрами, тіткою, дядьком та племінницею, племінником і між іншими родичами за походженням.

Регулювання сімейних відносин здійснюється з метою:

- зміцнення сім’ї як соціального інституту і як союзу конкретних осіб;

- утвердження почуття обов’язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім’ї;

- побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки;

- забезпечення кожної дитини сімейним вихованням, можливістю духовного та фізичного розвитку.

Держава охороняє сім’ю, дитинство, материнство, батьківство, створює умови для зміцнення сім’ї, для материнства та батьківства, матеріально і морально заохочує і підтримує материнство та батьківство; забезпечує охорону прав матері та батька, пріоритет сімейного виховання дитини; бере під свою охорону кожну дитину-сироту і дитину, позбавлену батьківського піклування.

Сукупність правових норм, які регулюють та охороняють особисті й пов’язані з ними майнові відносини фізичних осіб, що виникають зі шлюбу й належності до сім’ї, утворює самостійну галузь права — сімейне право.

39.1.2. Джерела сімейного права. Сімейний кодекс України

Джерелами сімейного права є ті нормативно-правові акти, які містять норми, що регулюють сімейні відносини.

Джерелами сімейного права є Конституція України, Сімейний кодекс України (далі СКУ), Закони України: «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» від 1 липня 2010 року, «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 року, «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року, «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року та інші нормативно-правові акти України, а також міжнародні акти та міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Виконайте в команді

Зіставте норми, які містяться в ст. 16 Загальної декларації прав людини (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_015) та ст. 51 Конституції України (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80). Які з міжнародних норм дублюються в Основному законі України?

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/W6Mev7 або QR-кодом

Основним, кодифікованим джерелом сімейного права є Сімейний кодекс України (далі — СКУ), який Верховна Рада України ухвалила 10 січня 2002 р. Він визначає засади шлюбу, права і обов’язки подружжя, зміст особистих немайнових і майнових прав та обов’язків батьків і дітей, усиновлювачів та усиновлених, інших членів сім’ї та родичів. За структурою СКУ складається із семи розділів, глав і статей.

39.1.3. Сім'я. Підстави створення сім'ї

Сім’я — первинна клітинка громадянського суспільства, в якій реалізується дітородна, виховна та інші функції суспільного життя. Вона дає змогу задовольнити значну частину фізичних і духовних потреб людини. Сім’я — це також союз людей, зв’язаних духовно, спільністю побуту та взаємною моральною відповідальністю.

Основною підставою виникнення сім’ї є шлюб Сім’я може створюватися і на підставі кровного споріднення, усиновлення, а також на інших підставах, не заборонених законом та таких, що не суперечать моральним засадам суспільства. Сім’ю становлять особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Членами сім’ї зазвичай є подружжя, діти, батьки, а також інші особи, які постійно проживають з ними і ведуть спільне господарство.

Подружжя вважається сім’єю навіть тоді, коли дружина та чоловік у зв’язку з навчанням, роботою, лікуванням, необхідністю догляду за батьками, дітьми та з інших поважних причин не проживають спільно. Дитина належить до сім’ї своїх батьків і тоді, коли спільно з ними не проживає. Права члена сім’ї має одинока особа.

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Поміркуйте, чи є сім’єю відповідно до Сімейного кодексу України:

1. Чоловік і жінка, які після вінчання проживають разом без державної реєстрації шлюбу?

2. 18-річна студентка і одинока бабуся, в квартирі якої вона винаймає кімнату під час навчання?

3. Дві дівчини-студентки, що спільно проживають в одній кімнаті гуртожитку?

4. Юнак, який постійно проживає зі своїм хресним батьком?

5. Племінник і його тітка, які проживають в одному будинку в сусідніх квартирах?

6. Чоловік і жінка, які розірвали шлюб, але продовжують проживати в одній квартирі?

Статус члена сім’ї тягне за собою передбачені законодавством права та обов’язки (батьківські, аліментні, майнові тощо). Сімейні права та обов’язки не можна відчужувати, передавати іншим, купувати, продавати чи дарувати. Наприклад, не можна передати своє право на материнство чи обов’язок з виховання дитини. Навіть коли батьки або усиновителі за договором доручають тимчасовий нагляд за дитиною няні, то це не означає, що вони передають свої батьківські права.

Мовою нормативно-правового акту

СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

(2002, поточна редакція від 28.08.2018)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

Стаття 14. Здійснення сімейних прав

1. Сімейні права є такими, що тісно пов’язані з особою, а тому не можуть бути передані іншій особі.

2. Якщо дитина або особа, дієздатність якої обмежена, не може самостійно здійснювати свої права, ці права здійснюють батьки, опікун або самі ці особи за допомогою батьків чи піклувальника.

Стаття 15. Виконання сімейних обов’язків

1. Сімейні обов’язки є такими, що тісно пов’язані з особою, а тому не можуть бути перекладені на іншу особу.

2. Якщо особа визнана недієздатною, її сімейний обов’язок особистого немайнового характеру припиняється у зв’язку з неможливістю його виконання.

Майновий обов’язок недієздатної особи за її рахунок виконує опікун.

3. Якщо в результаті психічного розладу, тяжкої хвороби або іншої поважної причини особа не може виконувати сімейного обов’язку, вона не вважається такою, що ухиляється від його виконання.

4. Невиконання або ухилення від виконання сімейного обов’язку може бути підставою для застосування наслідків, встановлених цим Кодексом або домовленістю (договором) сторін.

39.1.4. Способи захисту сімейних прав та інтересів

У разі порушення сімейних прав та інтересів кожна особа має право на їх захист.

Юрисдикційна форма захисту — це регламентована законодавством діяльність уповноважених державних органів у сфері захисту сімейних прав та інтересів учасників сімейних відносин.

Найефективнішим, звичайно, є судовий захист, адже ухвалене суддею рішення має загальнообов’язкову силу і забезпечується можливістю застосування державного примусу.

Мовою нормативно-правового акту

СІМЕЙНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

(2002, поточна редакція від 28.08.2018)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14

Стаття 18. Захист сімейних прав та інтересів

1. Кожен учасник сімейних відносин, який досяг чотирнадцяти років, має право на безпосереднє звернення до суду за захистом свого права або інтересу.

Суд застосовує способи захисту, які встановлені законом або домовленістю (договором) сторін, перелік яких закріплено у ст. 18 СК України:

Спосіб захисту

Приклад

1)встановлення правовідношення

визнання батьківства — ст. 128 СКУ

визнання материнства — ст. 132 СКУ

усиновлення дитини — ст. 224 СКУ

2) примусове виконання добровільно не виконаного обов’язку

стягнення аліментів на підставі виконавчого напису нотаріуса або за рішенням суду — ст. 181, 189 СКУ

3)припинення правовідношення, а також його анулювання

розірвання шлюбу — ст. 109 СКУ

визнання шлюбу недійсним — ст. 40, 41 СКУ

позбавлення батьківських прав — ст. 164 СКУ

скасування усиновлення — ст. 238 СКУ

4) припинення дій, які порушують сімейні права

усунення перешкод у спілкуванні з дитиною одним з батьків, якщо батьки проживають окремо — ст. 159 СКУ

5) відновлення правовідношення, яке існувало до порушення права

поновлення шлюбу у разі з’явлення особи, яка була оголошена померлою або визнана безвісно відсутньою — ст. 118 СКУ

поновлення батьківських прав — ст. 169 СКУ

6) відшкодування матеріальної та моральної шкоди, якщо це передбачено цим Кодексом або договором

відшкодування моральної шкоди, заподіяної у зв’язку з порушенням права на материнство або батьківство — ст. 49, 50 СКУ

відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної ухиленням одного з батьків, з ким проживає дитина, від виконання договору щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим із батьків, хто проживає окремо від дитини — ст. 170 СКУ

7) зміна правовідношення

зменшення або збільшення розміру аліментів за рішенням суду — ст. 192 СКУ

зміна умов шлюбного договору — ст. 100 СКУ

8) визнання незаконними рішень, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб

визнання незаконним рішення органу опіки та піклування, визнання незаконною відмови у реєстрації шлюбу

Неюрисдикційна форма захисту сімейних прав — це застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства, що вона вчиняє для захисту свого права та інтересу або права та інтересу іншої особи без звернення до державних органів.

Так, батьки мають право на самозахист своєї дитини, повнолітніх дочки та сина (ч. 1 ст. 154 СКУ). Також вони мають право вимагати відібрання малолітньої дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону або рішення суду (ст. 163 СКУ).

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми для аналізу правових ситуацій

Правова ситуація 1. Дем’янюк А. та Присяжнюк Л. — двоюрідні брати, які проживають окремо, але в одному місті. Дем’янюк А. є непрацездатним, отримує мінімальну пенсію, а Присяжнюк Л. є приватним підприємцем, має стабільний дохід. Дем’янюк А. вирішив подати позов до суду про стягнення з Присяжнюка Л. аліментів на своє утримання, обґрунтовуючи це тим, що ближчих родичів, ніж Присяжнюк Л., у нього нема. Чи є Дем'янюк А. та Присяжнюк Л. членами сім'ї? Чи правильно Дем'янюк А. обрав спосіб захисту своїх інтересів? Чи буде судом розглянута ця справа по суті? Між якими учасниками регулює сімейні відносини СКУ?

Для закріплення теми 39:

1. Назвіть джерела сімейного права.

2. Визначте, чи є юридичні особи суб’єктами сімейних відносин?

3. Опишіть ієрархію нормативно-правових актів, що регулюють сімейні відносини (за юридичною силою).

4. Порівняйте ефективність судового захисту та інших юрисдикційних форм захисту сімейних прав.

5. Зіставте поняття «сімейні відносини» і «сімейні правовідносини».

6. Оцініть роль держави в регулюванні сімейних відносин.

7. Схарактеризуйте структуру СКУ.

8. Наведіть приклади способів захисту сімейних прав, які застосовує суд.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.