Підручник з Правознавства. 11 клас. Васильків - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ТЕМА 31. Господарські договори

Терміни та поняття, важливі для засвоєння теми:

• господарський договір; • ознаки господарського договору; • порядок укладення господарських договорів; • види господарських договорів; • господарський договір; • цивільно-правовий договір.

«Даремно казати : «Ми робимо все, що можемо». Треба зробити те, що необхідно!».

Вінстон Черчилль, прем’єр-міністр Великої Британії

§ 31.1. Господарський договір: поняття, ознаки, види, форма, порядок укладення

Загалом договірні відносини навколо майна регулюються ст. 626-654 ЦКУ. Господарські договори регулюються як загальним законодавством (ЦКУ) так і спеціальним законодавством (Господарським кодексом та окремими законами, які регулюють зовнішньоекономічну, інвестиційну, транспортну та інші види господарської діяльності).

31.1.1. Поняття господарського договору, його ознаки та види

Господарський договір є різновидом господарського зобов’язання. Згідно з ч. 1 ст. 179 ГКУ, майново-господарські зобов’язання, які виникають між суб’єктами господарювання або між суб’єктами господарювання і негосподарюючими суб’єктами — юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов’язаннями.

Господарські договори є різновидом цивільно-правових договорів і до них застосовуються правила, визначені ЦКУ. Водночас при укладенні господарських договорів згідно з ч. 4. ст. 179 ГКУ сторони можуть визначати зміст договору на основі:

— вільного волевиявлення, (сторони мають право погоджувати на свій розсуд будь-які умови договору, що не суперечать законодавству);

— примірного договору, рекомендованого органом управління суб’єктам господарювання для використання при укладенні ними договорів, коли сторони мають право за взаємною згодою змінювати окремі умови, передбачені примірним договором, або доповнювати його зміст;

— типового договору, затвердженого Кабінетом Міністрів України, чи у випадках, передбачених законом, іншим органом державної влади, коли сторони не можуть відступати від змісту типового договору, але мають право конкретизувати його умови;

— договору приєднання, запропонованого однією стороною для інших можливих суб’єктів, коли ці суб’єкти у разі вступу в договір не мають права наполягати на зміні його змісту.

31.1.2. Форма господарського договору

Оскільки господарські договори є різновидом цивільно-правових договорів, до них застосовуються вимоги, передбачені ЦКУ. Згідно зі ст. 208 ЦКУ господарські договори належить вчиняти у письмовій формі.

Ззагальний порядок укладання господарських договорів визначений ст. 181 ЦКУ. Згідно з ч. 1 вказаної статті господарський договір за загальним правилом викладається у формі єдиного документа, підписаного сторонами. Допускається укладення господарських договорів у спрощений спосіб, тобто шляхом обміну листами, факсограмами, телеграмами, телефонограмами тощо, а також шляхом підтвердження прийняття до виконання замовлень, якщо законом не встановлено спеціальні вимоги до форми та порядку укладення такого виду договорів.

31.1.3. Порядок укладення господарських договорів

Згідно з ч. 3 ст. 180 ГКУ, при укладенні господарського договору сторони зобов’язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору.

Умови про предмет у господарському договорі мають визначати найменування (номенклатуру, асортимент) та кількість продукції (робіт, послуг), а також вимоги до їх якості. Вимоги щодо якості предмета договору визначаються відповідно до обов’язкових для сторін нормативних документів, зазначених у ст. 15 ГКУ, а в разі їх відсутності — в договірному порядку, з додержанням умов, що забезпечують захист інтересів кінцевих споживачів товарів і послуг. Ціна у господарському договорі визначається в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими законами, актами Кабінету Міністрів України. За згодою сторін у господарському договорі може бути передбачено доплати до встановленої ціни за продукцію (роботи, послуги) вищої якості або виконання робіт у скорочені строки порівняно з нормативними. У разі визнання погодженої сторонами в договорі ціни такою, що порушує вимоги антимонопольно-конкурентного законодавства, антимонопольний орган має право вимагати від сторін зміни умови договору щодо ціни. Строком дії господарського договору є час, впродовж якого існують господарські зобов’язання сторін, що виникли на основі цього договору. На зобов’язання, що виникли у сторін до укладення ними господарського договору, не поширюються умови укладеного договору, якщо договором не передбачено інше. Закінчення строку дії господарського договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії договору.

Виконайте в команді

1. Порівняйте господарський та цивільно-правовий договори.

2. Результати своєї роботи оформіть у таблиці чи схемі.

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Складіть проект договору поставки продукції, проект договору виконання робіт, проект договору надання послуг (на вибір)

Для закріплення тем и 31:

1. Назвіть визначення господарського договору.

2. Визначте істотні умови господарського договору.

3. Опишіть способи укладення господарського договору.

4. Схарактеризуйте вимоги щодо якості предмета договору.

5. Наведіть приклади різних видів господарських договорів.