Підручник з Правознавства. 11 клас. Васильків - Нова програма

ТЕМА 2. Публічна служба

Терміни та поняття, важливі для засвоєння теми:

• державна служба, • служба в органах місцевого самоврядування; • зміст права громадян на проходження державної служби; • права і обов'язки державних службовців, • права і обов'язки службовців в органах місцевого самоврядування; • значення права громадян на участь у державному управлінні.

«Пообіцяв — виконуй!

Краще не обіцяти, ніж обіцяти й не виконувати».

Соломон, цар Давнього Ізраїлю

§ 2.1. Публічна та державна служба

2.1.1. Поняття та види публічної служби

Донедавна поняття «публічна служба» в українському законодавстві взагалі не застосовувалося. Вперше цей термін у сучасній Україні на законодавчому рівні окреслено в Кодексі адміністративного судочинства.

Мовою нормативно-правового акту

КОДЕКС АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ

(2005, редакція від 04.11.2018, витяг)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15

Стаття 4. Визначення термінів

17) Публічна служба — діяльність на державних політичних посадах, у державних колегіальних органах, професійна діяльність суддів, прокурорів, військова служба, альтернативна (невійськова) служба, інша державна служба, патронатна служба в державних органах, служба в органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування.

Таке визначення доволі широке, тому є потреба розмежування політичних та адміністративних (службових, чиновницьких) посад в органах виконавчої влади та в органах місцевого самоврядування.

Указом Президента України «Про чергові заходи щодо подальшого здійснення адміністративної реформи» встановлено: посади Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра, віце-прем’єр-міністрів, міністрів за характером повноважень, порядком призначення на посади та звільнення з посад належать до політичних і не відносяться до категорій посад державних службовців, визначених Законом України «Про державну службу».

Виокремимо ознаки, що дозволяють провести відмежування посад державних політичних діячів від посад державних службовців. Так, для політичних посад здебільшого головним фактором у разі призначення чи обрання на посаду є висування або підтримка особи впливовими політичними групами. Для претендентів на політичні посади є необов’язковим наявність певної освіти чи досвіду роботи у певній галузі, не передбачається проходження конкурсу на перевірку професійних якостей тощо. Державні службовці, навпаки, мають бути політично нейтральними до легітимного керівництва держави.

Двома основними видами публічної служби є служба в органах державної влади (державна служба) та служба в органах місцевого самоврядування (муніципальна служба).

2.1.2. Поняття державної служби

Реалізація громадянами України права на державну службу регламентує Закон України «Про державну службу». Він визначає загальні засади діяльності, а також статус державних службовців, які працюють у державних органах та їх апараті.

Мовою нормативно-правового акту

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДЕРЖАВНУ СЛУЖБУ»

(2015, редакція від 19.12.2018, витяг)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19

Стаття 1. Державна служба та державний службовець

1. Державна служба — це публічна, професійна, політично неупереджена діяльність із практичного виконання завдань і функцій держави.

2. Державний службовець — це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті) (далі — державний орган), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

Державна політика у сфері державної служби визначається Верховною Радою України. Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, забезпечує функціональне управління державною службою в державних органах, є Національне агентство України з питань державної служби. Воно створено відповідно до Указу Президента України № 769 від 18 липня 2011 року шляхом реорганізації Головного управління державної служби України, яке діяло з 1994 року. Державна служба здійснюється з дотриманням основних принципів, зазначених у Ст. 4 Закону України «Про державну службу». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19

Залежно від порядку призначення, характеру та обсягу повноважень і необхідних для їх виконання кваліфікації та професійної компетентності державних службовців законом установлено три категорії посад державної служби та дев’ять рангів державних службовців.

Відповідно до Статті 19 Закону України «Про державну службу», право на державну службу мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра (для посад категорій «А» і «Б») та бакалавра, молодшого бакалавра (для посад категорії «В»).

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/cpgHLQ або QR-кодом

Виконайте в команді

1. Зайдіть на сайт Національного агентства України з питань державної служби в меню «Доступ до публічної інформації» та оберіть підпункт «Найбільш запитувана інформація». https://nads.gov.ua/pro-nads/

2. Віднайдіть там роз'яснення стосовно атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою та перелік уповноважених вищих навчальних закладів, що проводять атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою.

3. Віднайдіть там само перелік закладів вищої освіти, які мають право на здійснення освітньої діяльності з підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування». Визначте прийнятні для себе заклади, у яких можна стати фахівцем цієї справи. Чи буде для вас визначальним у виборі критерій територіальної близькості?

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Складіть тези відповіді на запитання «Чи є тотожними право громадян на участь у державному управлінні та право громадян на проходження державної служби?»

§ 2.2. Державна та муніципальна служба

2.2.1. Права та обов'язки державних службовців

Державний службовець не має права демонструвати свої політичні погляди та вчиняти інші дії або бездіяльність, що у будь-який спосіб можуть засвідчити його особливе ставлення до політичних партій і негативно вплинути на імідж державного органу та довіру до влади або становити загрозу для конституційного ладу, територіальної цілісності і національної безпеки, для здоров’я та прав і свобод інших людей.

Державний службовець може притягатися до дисциплінарної відповідальності. Згідно зі Статтею 65 Закону України «Про державну службу» підставою для притягнення державного службовця до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку, тобто протиправної винної дії або бездіяльності чи прийняття рішення, що полягає у невиконанні або неналежному виконанні державним службовцем своїх посадових обов’язків та інших вимог, установлених нормативно-правовими актами, за яке до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення.

До державних службовців застосовується один із таких видів дисциплінарного стягнення, зауваження, догана, попередження про неповну службову відповідність, звільнення з посади державної служби.

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Основні службові права та обов’язки державних службовців

Загальні

Політичні

Соціально-майнові

Немайнові

Права

Обов’язки

Ознайомтеся з витягами із Закону України «Про державну службу» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19 (статті 7, 8, 10) і заповніть таблицю:

2.2.2. Основні засади проходження служби в органах місцевого самоврядування

Для ефективного регулювання і управління публічними справами в інтересах громади та з урахуванням їх потреб, розв’язанні місцевих проблем управління, зв’язку з органами місцевої влади виникає необхідність служби в органах місцевого самоврядування. Основні засади її проходження закладені в Законі України «Про службу в органах місцевого самоврядування». У Ст. 1 цього закону зазначено, що служба в органах місцевого самоврядування — це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Не є посадовими особами місцевого самоврядування технічні працівники та обслуговуючий персонал органів місцевого самоврядування.

На посаду в органах місцевого самоврядування можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою та регіональними мовами в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків.

Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2493-14 регулюється порядок прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, наводиться класифікація категорій посад в органах місцевого самоврядування (всього визначено сім категорій), встановлюються відповідні ранги посадових осіб (п’ятнадцять), формування кадрового резерву, порядок проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування (здійснюється один раз на чотири роки), підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування. Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування — 65 років. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб місцевого самоврядування, яких обирають на виборні посади.

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/cpgHLQ або QR-кодом

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Правова ситуація 1. Службовці районної державної адміністрації Микитюк Д. і Саух Г. були присутні на мітингу політичної партії. Наступного дня за наказом голови райдержадміністрації службовці Микитюк Д. і Саух Г. були звільнені з посад.

1. Використовуючи чинний Закон України «Про державну службу», проаналізуйте ситуацію і дайте правову оцінку дій службовців Микитюк Д. і Сауха Г. та голови райдержадміністрації. 2. Чи змінилася б ситуація, якби Микитюк Д. і Саух Г. були організаторами проведення мітингу?

Виконайте в команді

1. Зайдіть на сайт Національного агентства України з питань державної служби в меню «Роз’яснення» та оберіть підпункт «Роз’яснення щодо застосування законодавства з питань служби в органах місцевого самоврядування». https://nads.gov.ua/pro-nads

2. Віднайдіть там роз’яснення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови за корупційне правопорушення або порушення, пов’язане з корупцією. Визначте, у яких випадках можуть бути достроково припинені повноваження виборних осіб органів місцевого самоврядування.

Для закріплення теми 2:

1. Назвіть основні засади проходження служби в органах місцевого самоврядування.

2. Визначте зміст права громадян на проходження державної служби.

3. Опишіть права і обов’язки службовців в органах місцевого самоврядування.

4. Порівняйте державну службу і службу в органах місцевого самоврядування.

5. Оцініть значення права громадян на участь у державному управлінні.

6. Схарактеризуйте права і обов’язки державних службовців.

7. Наведіть приклади посад в органах місцевого самоврядування.