Підручник з Правознавства. 11 клас. Васильків - Нова програма

Шановні учні та учениці!

В 11 класі ви продовжуєте вивчати профільний предмет «Правознавство», програма якого складається з трьох змістовно-тематичних блоків — «Основи теорії держави і права» (вивчався в курсі 10 класу), «Основи публічного права України» (у 10 класі вивчався лише 1 розділ цього блоку — «Конституційне право України»), «Основи приватного права України». Програмовий матеріал 11 класу передбачає опанування загальнотеоретичних основ адміністративного, фінансового, кримінального права та кримінального процесу України як галузей публічного права, а також таких галузей приватного права, як цивільне, господарське, трудове, сімейне, земельне право. Це відображено у структурі підручника: дев’ять розділів підручника містять 45 тем, передбачених програмою «ПРАВОЗНАВСТВО. 10-11 класи. Програма для закладів загальної середньої освіти (профільний рівень)», затвердженою МОН України у 2017 році, а також матеріали для 11 практичних занять, згідно з програмою курсу. Наприкінці кожного розділу пропонуємо завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей, які можна використати як на початку роботи над темами розділу, так і для підготовки і проведення уроків узагальнення до розділів.

Опанувавши програмовий матеріал курсу, ви зможете орієнтуватись у системі національного законодавства, вміти використовувати положення нормативно-правових актів, пояснювати зміст юридичного документа та шляхи його застосування, а також пояснювати, аналізувати та розв’язувати життєві ситуації з використанням правових знань. Та найголовніше — навчитеся реалізовувати свої права та захищати їх, допомагати іншим людям у захисті їхніх прав, оцінювати та регулювати власну поведінку у різних сферах відповідно до норм права.

Тож пропонуємо вам не лише теоретичний матеріал, а й багато цікавих практичних завдань, що сприятимуть виробленню потрібних умінь і навичок та отриманню нових знань.

Авторський колектив

Побудова підручника

Підручник структурований за розділами, темами та параграфами. Початок кожного розділу виділено шмуцтитулом — сторінкою-заставкою, на якій, окрім назви розділу й державних вимог до знань та вмінь учнів, є символічне зображення, що слугує основою для переліку термінів і понять, якими ви оперуватимете після вивчення теми.

Об’єднує теми курсу система рубрик і завдань для роботи у класі чи вдома. Спосіб виконання цих завдань (колективно класом, у парах, групах чи індивідуально), а також форму виконання (усно чи письмово) визначає вчитель. Спеціальні завдання, пов’язані з ілюстративним матеріалом, зацікавлять учнів, які люблять сприймати нове через образи, символи та асоціації.

ТЕМА — структурна частина розділу, яка логічно об’єднує певну частину змісту навчального матеріалу розділу, визначена програмою. Може вивчатися впродовж кількох уроків.

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS — Не для школи, для життя вчимося — цей вислів давньоримського філософа Сенеки щоразу на початку вивчення нової теми наголошує, що отримані знання та вміння знадобляться вам у майбутньому.

Терміни та поняття, важливі для засвоєння теми:

• Це базові терміни, зазначені в очікуваних результатах навчально-пізнавальної діяльності учнів. • Ви повинні розуміти їх суть, знати їхні ознаки та властивості, структурні елементи, вміти застосовувати в усному та письмовому мовленні.

Епіграф, крилатий вислів, прислів’я чи цитата, які слугують ключем до «відкриття» нової теми.

Допомагає пов’язати новий навчальний матеріал із тими знаннями, що у вас уже є, та підготуватися до осмислення нової інформації.

Параграф — структурна частина теми, що містить певну кількість інформації, передбаченої вимогами програми, і розкриває кілька питань теми.

Тим, хто бажає йти в ногу з вимогами часу (так звані «п’ять К»: командна робота, комунікування, критичне мислення, креативність, компетентність), пропонуємо рубрику «Виконайте в команді», завдання якої передбачають умовно-графічну візуалізацію навчального матеріалу, перетворення та зіставлення інформації, використання додаткових джерел інформації та роботу з ними.

Виконайте в команді

Вчіться комунікувати та працювати в команді. Мисліть критично, дійте креативно. Визначайте проблему та шляхи її розв'язання; формуйте ключові компетентності. Учіться співпрацювати з іншими, розв’язувати проблеми, знаходити компроміс.

Робота з підручником сприятиме розвитку поняттєвого апарату, індивідуалізації навчання через застосування прийомів самостійної роботи, розвиток й удосконалення предметних умінь, необхідних у майбутній професійній діяльності в правничій сфері.

Для візуальної зручності і полегшення орієнтування в підручнику всі потрібні для опрацювання витяги з нормативно-правових актів виділено зеленим фоном (умовно: «закон — на зеленому»), а жовтим фоном виділено завдання для практичної діяльності — застосування отриманих знань, аналізу правових ситуацій. Блакитним фоном виділено завдання для закріплення знань з теми, а також завдання для формування та перевірки ключових і предметних компетентностей, які завершують кожен розділ. Радимо ознайомитися з ними на початку вивчення розділу та виконувати у процесі засвоєння окремих тем курсу.

Мовою нормативно-правового акту

Ознайомтеся з положеннями нормативно-правового акту.

Дізнайтеся, які приписи встановлено правотворчими суб’єктами для врегулювання тієї чи іншої ситуації. За потреби зверніться до запропонованого інтернет-ресурсу.

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Виконайте завдання, запропоновані в цій рубриці, щоб застосувати знання з теми, поглибити засвоєння інформації та сформувати вміння і навички.

Практичне завдання

Застосуйте знання з теми для аналізу правових ситуацій

Fiat justitia! — Хай здійсниться правосуддя! — такими словами в Давньому Римі завершували розгляд судової справи, зачитуючи остаточне рішення суду. Використовуючи набуті в процесі вивчення основ правознавства знання, розв’яжіть правову ситуацію, запропоновану в цій рубриці, та завершіть свою відповідь словами «Fiat justitia!». Обговоріть результат.

Для закріплення теми

Завдання для узагальнення та повторення найважливіших понять та проблем теми, яку вивчали впродовж кількох уроків. Відповідають очікуваним результатам навчально-пізнавальної діяльності учнів, передбаченим програмою профільного курсу.

Ви можете ознайомитися з нормативно-правовими актами у їхній найновішій редакції за гіперпосиланнями (наприклад, Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору), який набув чинності 21 лютого 2019 року: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2680-viii).

Наприкінці підручника вміщено предметний покажчик, список додаткової навчальної літератури. Тести до розділів, матеріали для практичних занять та додаткову інформацію з тем ви можете отримати, скориставшись посиланнями та QR-кодами.

Розділ I. Адміністративне право України

ТЕМА 1. Загальна характеристика адміністративного права України

Терміни та поняття, важливі для засвоєння теми:

• адміністративні правовідносини; • адміністративне право, • публічна адміністрація; • джерела адміністративного права; • суб'єкти адміністративних правовідносин; • заходи адміністративного примусу; • предмет і метод правового регулювання галузі; • співвідношення переконання й примусу в адміністративному праві; • позитивні можливості адміністративного права в управлінських правовідносинах.

«Бережи порядок, і порядок збереже тебе».

Латинський вислів

§ 1.1. Адміністративне право та адміністративні правовідносини

1.1.1. Поняття адміністративного права

Розпочинаючи вивчення адміністративного права, звернемося до значення терміна «адміністрація», яке походить від латинського administratio, що в дослівному перекладі означає «управління». В юридичній літературі є чимало визначень поняття «адміністративне право». Доцільним, на наш погляд, є таке:

Адміністративне право — це окрема провідна галузь у правовій системі України, що врегульовує суспільні відносини у сфері державного управління.

Щоденно наша поведінка у транспорті, громадських місцях, закладах визначається багатьма правилами. Це правила внутрішнього розпорядку, пожежної безпеки, дорожнього руху, норми водокористування, санітарно-гігієнічні та інші. Вони є сферою впливу адміністративних установлень, звідси предметом адміністративного права є суспільні відносини, що виникають, здійснюються і припиняються у сфері державного управління.

Варто зауважити, що не всі суспільні відносини у сфері державного управління та діяльності його органів регульовані нормами адміністративного права. їх класифікують залежно від особливостей його учасників:

 • — між різними органами виконавчої влади по вертикалі, тобто коли один із них організаційно підпорядкований іншому (наприклад, МВС України та його структурні підрозділи);
 • — між непідпорядкованими один одному органами виконавчої влади (наприклад, між окремими міністерствами чи УМВС України різних областей);
 • — між територіальними органами виконавчої влади та установами, підприємствами, організаціями, що є в їх підпорядкуванні;
 • — між органами виконавчої влади держави та громадськими об’єднаннями;
 • — між органами виконавчої влади держави і громадянами.

В адміністративному праві основним є імперативний метод правового регулювання, що реалізується шляхом використання:

 • — приписів, тобто вказівки щодо обов’язкового вчинення певних дій;
 • — дозволів, тобто надання можливості вибору поведінки учасникам відносин у межах умов, передбачених адміністративно-правовими нормами;
 • — заборон, тобто покладення юридичного обов’язку утримуватися від учинення певних дій.

1.1.2. Джерела адміністративного права

Джерелами адміністративного права є ухвалені уповноваженими органами акти правотворчості, що складаються з адміністративно-правових норм або містять хоча б одну з таких норм. Провідну роль у системі джерел адміністративного права відіграють Конституція та закони України, оскільки, маючи вищу юридичну силу, вони є базою для появи нових джерел зазначеної галузі права. Також до джерел адміністративного права можуть бути віднесені рішення Конституційного Суду України. Окремі адміністративно-правові норми можуть тлумачитися або визнаватися ним такими, що не відповідають Конституції України (фактично скасовуватися).

Джерела адміністративного права можуть мати загальний, галузевий, місцевий або внутрішньо-суб’єктивний характер.

1.1.3. Адміністративні правовідносини

У процесі реалізації функцій держави, її органів і посадових осіб виникають органічні зв’язки між учасниками, що потребують правового регулювання за допомогою адміністративно-правових норм, які перетворюють їх на адміністративні правовідносини.

Адміністративні правовідносини — це суспільні відносини, що виникають у сфері державного управління та урегульовані нормами адміністративного права.

Складниками адміністративно-правових відносин є: суб’єкти, об’єкти та зміст. Суб’єктами адміністративних правовідносин виступають державні органи (насамперед Верховна Рада України, Президент України, органи виконавчої влади), органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи, наділені повноваженнями у сфері державного управління. Об’єктом виступає управлінська діяльність у сфері державного управління.

Зміст адміністративних правовідносин має двоїсту природу, тобто є одночасно юридичним і фактичним. Юридичний зміст виражається в суб’єктивних правах і обов’язках учасників адміністративних правовідносин. Фактичний зміст полягає в поведінці суб’єктів правовідносин та їх діяльності.

1.1.4. Суб'єкти адміністративних правовідносин

Суб’єктами (учасниками) адміністративних правовідносин можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи. Найхарактернішим видом суб’єктів адміністративних правовідносин є виконавчі органи державної влади, їх посадові особи, державні службовці, що становлять державну адміністрацію. Зазначимо, що права і обов’язки суб’єктів адміністративних правовідносин мають взаємний характер.

Усі суб’єкти адміністративних правовідносин наділені адміністративною правоздатністю та дієздатністю.

Адміністративна правоздатність — це здатність суб’єкта мати права й обов’язки у сфері державного управління. Правоздатність з'являється з моменту виникнення суб’єкта (народження, створення та державної реєстрації), припиняється — з моменту зникнення суб’єкта (з моменту ліквідації — щодо юридичної особи або смерті — щодо фізичної особи).

Адміністративна дієздатність — це здатність суб'єкта самостійно реалізовувати надані йому права і виконувати покладені на нього обов’язки у сфері державного управління. Складовою дієздатності є адміністративна деліктоздатність, тобто здатність суб’єкта за порушення адміністративно-правових норм нести юридичну відповідальність.

У фізичних осіб адміністративна дієздатність настає з досягненням певного віку. До прикладу, з 7 років діти мають право давати згоду на зміну прізвища, з 6 років — вступати в дитячі громадські організації, з 14 років — бути їх засновниками, а з 16 років настає адміністративна відповідальність тощо. Повна дієздатність особи настає з 18 років. Разом з тим, державою передбачено повне або часткове обмеження адміністративної дієздатності у разі душевної хвороби, інвалідності, судимості тощо.

Для юридичних осіб (підприємства, установи, організації) адміністративні правоздатність і дієздатність настають одномоментно — з часу їх створення.

Виконайте в команді

Наведіть по кілька прикладів джерел адміністративного права таких видів: закон, кодекс, указ, постанова, розпорядження, наказ, інструкція.

Скористайтеся додатковими джерелами інформації та власним життєвим досвідом.

Практичне завдання 1

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Визначте, які відносини регулюються нормами адміністративного права:

 • 1) відносини, що виникають у процесі встановлення місцевих податків і зборів;
 • 2) відносини, що виникають у разі вчинення дисциплінарного проступку;
 • 3) відносини, що виникають у процесі управління трудовою діяльністю;
 • 4) відносини, що виникають у процесі формування депутатських фракцій;
 • 5) відносини, що виникають під час здійснення реєстрації нормативно-правових актів центральних органів виконавчої влади;
 • 6) відносини, що виникають у разі заміщення вакантної посади державного службовця;
 • 7) відносини, що виникають при тимчасовому переведенні працівника;
 • 8) відносини, що виникають під час здійснення ремонтних робіт у приміщенні райдержадміністрації;
 • 9) відносини, що виникають у разі здійснення державної реєстрації прав на нерухомість;
 • 10) відносини, що виникають у випадку подання заяви про реєстрацію шлюбу.

Практичне завдання 2

Застосуйте знання з теми для аналізу правових ситуацій:

Правова ситуація 1. У березні 2011 року міська рада міста Сонячне ухвалила Правила утримання і поводження з тваринами у м. Сонячне, за якими з 1 вересня 2017 року впроваджувалась обов’язкова реєстрація домашніх собак, а також котів — за бажанням власників. На зареєстрованій тварині має бути одягнутий жетон, отриманий під час реєстрації. Перевірити, чи зареєстрована тварина, можуть представники поліції або муніципальної дружини міста. Передбачалася кампанія щодо інформування населення про процедуру реєстрації, 4 місяці відводилося на власне реєстрацію домашніх тварин, а з січня 2018 року розпочався процес перевірок факту реєстрації тварин. Згідно зі Ст.154 КУпАП за невиконання вимоги щодо обов’язкової реєстрації собак на власників тварини можуть бути накладені штрафні санкції.

1.1. У лютому 2018 року мешканка м. Сонячне Кропив’яна Л. О. звернулася в комунальне підприємство за місцем проживання зі скаргою про те, що її сусіди Петриченки недавно купили кота й утримують його без реєстрації. У ході перевірки ситуації було встановлено, що Петриченки утримують також собаку Лорда, якого купили ще у 2015 році, а зареєстрували 20 вересня 2017 року. Дайте правову оцінку ситуації, послідовно відповівши на запитання: а) Чи могли працівники комунального підприємства не перевіряти обставини, викладені у скарзі Кропив’яної Л. О.? б) Чи будуть Петриченки сплачувати кошти за утримання собаки у період від 2015 року по вересень 2017 року? в) Чи будуть Петриченки сплачувати штраф? Скористайтеся положеннями Ст. 8 КУпАП «Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення».

1.2. Мешканець м. Сонячне Кобрій Р. В., 2004 року народження, у лютому 2017 привіз із дачі від сусідів безпородне цуценя — Тузика і утримував його вдома, у міській квартирі. Про обов’язковість реєстрації домашніх тварин йому було невідомо. Навесні 2018, під час візиту до ветеринара, він дізнався про Правила утримання і поводження з тваринами. Однак сусідка Кропив’яна Л. О. роз’яснила, що тварин, куплених після 1 січня 2018 року, можна не реєструвати. Дайте правову оцінку ситуації. Чи зможе Кобрій Р. В. самостійно зареєструвати собаку?

Правова ситуація 2. Верховна Рада України ухвалила 9 листопада 2017 року Закон України «Про житлово-комунальні послуги», яким дозволила власникам квартир у багатоквартирних будинках за певних умов від’єднатися від мереж централізованого опалення та постачання гарячої води. У вересні 2018 року ВРУ внесла зміни до цього закону, відповідно до яких Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України видало Наказ № 239 (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2018 р. за № 1172/32624) «Про затвердження Порядку розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, а також розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення». Новий «Порядок...» визначає процедуру розгляду органами місцевого самоврядування розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, розрахунків тарифів на комунальні послуги, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, централізованого водопостачання та водовідведення. Набуття чинності цього «Порядку..» і змін до закону мало відбутись одночасно, 01.05.2019.

2.1. Мешканець м. Сонячне Карасюк Μ. П. у червні 2017 року здійснив у своїй квартирі перепланування і самовільно відключив її від централізованого парового опалення та постачання гарячої води. У жовтні це перепланування було виявлено, а місцеве комунальне підприємство 20 листопада нарахувало Карасюку Μ. П. штраф за незаконне відключення від тепломереж. Дайте правову оцінку ситуації. Скористайтеся положеннями Ст. 8 КУпАП «Чинність закону про відповідальність за адміністративні правопорушення».

2.2. Недільний І. В. вчасно оплачував комунальні послуги і стежив за тарифами на опалення та водопостачання. У лютому 2019 року Недільний І. В. виявив, що сума рахунку за надання централізованого опалення і гарячої води значно відрізняється від аналогічних сум за листопад і грудень, хоча за показами лічильників кількість спожитих теплоносіїв була приблизно однаковою. Як виявилося, нарахування оплати за спожиті у січні послуги було проведено згідно з новими розрахунками, передбаченими ухваленими у листопаді 2018 року змінами до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», а також було здійснено дорахування оплати за листопад і грудень як заборгованих. Дайте правову оцінку ситуації.

§ 1.2. Публічна адміністрація. Переконання і примус в адміністративному праві

1.2.1. Публічна адміністрація

Під поняттям «публічна адміністрація» (англ. public administration) треба розуміти систему органів державної виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування, а також підприємства, установи, організації та інші суб’єкти, наділені адміністративно-управлінськими функціями, які діють з метою забезпечення як інтересів держави, так й інтересів суспільства загалом, а також сукупність цих адміністративно-управлінських дій та заходів, установлених законом.

Публічна адміністрація діє відповідно до таких принципів:

— верховенства права як пріоритету прав і свобод людини та громадянина, гуманізму та справедливості в діяльності публічної адміністрації;

— законності, тобто діяльності публічної адміністрації відповідно до повноважень і в порядку, визначеному законом;

— відкритості — надання публічної інформації на вимогу громадян;

— ефективності — обов’язок публічної адміністрації забезпечувати досягнення необхідних результатів у вирішенні поставлених завдань за оптимального використання публічних ресурсів;

— підконтрольності, тобто обов’язковий внутрішній та зовнішній контроль за діяльністю публічної адміністрації.

УПРАВЛІНСЬКА СИСТЕМА

Зауважимо, що процес становлення публічної адміністрації в Україні не є завершеним. Він пов’язаний із процесом реформ, зміною законодавства для створення ефективної системи управління.

1.2.2. Співвідношення переконання й примусу в адміністративному праві

Особливими методами правового впливу в розбудові правової демократичної держави є переконання і примус. Адміністративне переконання — це активніш систематичний вплив уповноважених державних органів на свідомість і поведінку суб’єктів адміністративних правовідносин з метою формування у громадян розуміння необхідності чіткого дотримання правових норм. До форм адміністративного переконання можна віднести: обмін досвідом практичної діяльності, проведення нарад і семінарів, роз’яснення рішення державних органів.

Адміністративний примус з боку компетентних державних органів є крайнім заходом і застосовується лише тоді, коли неефективними виявилися інші методи.

Скористайтесь посиланням: https://is.gd/itDCSS або QR-кодом

Адміністративний примус — це особливіш різновид державно-правового примусу, тобто визначені нормами адміністративного права засоби впливу уповноважених державних органів на свідомість і поведінку суб’єктів адміністративних правовідносин у вигляді особистих, майнових, організаційних обмежень їх прав, свобод та інтересів у разі вчинення цими особами протиправних діянь. Адміністративний примус застосовується широким колом органів державного управління (Національна поліція, Служба безпеки України, Державна прикордонна служба тощо).

Мовою нормативно-правового акту

КОДЕКС УКРАЇНИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

(1984, редакція від 07.02.2019, витяг)

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10

Стаття 263. Строки адміністративного затримання

Адміністративне затримання особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, може тривати не більш як три години.

Осіб, які незаконно перетнули або зробили спробу незаконно перетнути державний кордон України, порушили порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України або до району проведення антитерористичної операції чи виїзду з них, порушили прикордонний режим, режим у пунктах пропуску через державний кордон України або режимні правила у контрольних пунктах в’їзду-виїзду, правила використання об’єктів тваринного світу в межах прикордонної смуги та контрольованого прикордонного району, у територіальному морі, внутрішніх водах та виключній (морській) економічній зоні України, вчинили злісну непокору законному розпорядженню або вимозі військовослужбовця чи працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, а також іноземців та осіб без громадянства, які не виконали рішення про заборону в’їзду в Україну, порушили правила перебування в Україні або транзитного проїзду через територію України, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи та/або з’ясування обставин правопорушення — до трьох діб.

Осіб, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, може бути затримано на строк до трьох годин для складення протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи, проведення медичного огляду, з’ясування обставин придбання вилучених наркотичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження — до трьох діб з повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання.

1.2.3. Заходи адміністративного примусу

В юридичній літературі заходи адміністративного примусу умовно поділяють на три групи:

— адміністративно-попереджувальні — примусове зупинення протиправної дії, що має ознаки адміністративного проступку (перевірка документів, особистий огляд і огляд речей, заборона експлуатації транспортних засобів, технічний стан яких загрожує безпеці руху тощо). Здійснення профілактичних заходів передбачено статтею 6 КУпАП України.

— заходи адміністративного припинення — заходи, спрямовані на припинення відповідної ситуації (поведінки), встановлення особи порушника, з’ясування всіх обставин справи (адміністративне затримання, направлення на примусове медичне обстеження).

— адміністративні стягнення — примусові заходи, що застосуються уповноваженими органами до осіб, які скоїли проступок (попередження, штраф, адміністративний арешт).

Практичне завдання 1

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

1. У разі оголошення надзвичайного стану у зв’язку із ситуаціями техногенного характеру державні органи можуть уживати таких заходів:

— тимчасово або безповоротно евакуювати людей із місць, небезпечних для проживання;

— встановлювати карантин та проводити інші обов'язкові санітарні та протиепідемічні заходи;

— запроваджувати особливий порядок розподілу продуктів харчування і предметів першої необхідності;

— усувати від роботи на період НС, в разі неналежного виконання їхніх обов'язків, керівників державних підприємств,установ та організацій.

До яких видів адміністративно-правового примусу належать ці заходи?

Практичне завдання 2

Застосуйте знання з теми, виконавши завдання:

Ст. 1. Закону України «Про адміністративні послуги» встановлює такі визначення термінів:

1) адміністративна послуга — результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону;

2) суб'єкт звернення — фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;

3) суб'єкт надання адміністративної послуги — орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Ознайомтеся зі змістом Ст. 9 «Порядок надання адміністративних послуг» та Ст. 10 «Строки надання адміністративних послуг» і складіть «Перелік порад для суб'єктів звернення» для реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг. Зверніть увагу на оплатність чи безоплатність певних видів адміністративних послуг, яка визначенау Ст. 11 цього закону.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

Виконайте в команді

Зайдіть на сайт Центру надання адміністративних послуг (ЦНАГГ) м. Києва. http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/OneStopShops/Details/ababc65b-0d0b-4ba9-bbda-8ad86a601f5a

1. Зайдіть у меню «Реєстр послуг» та ознайомтеся вибірково (розподіліть у групі) із переліком послуг за певними категоріями.

2. Зайдіть у меню «Центри послуг», оберіть певний район міста, визначте суб’єктів надання адміністративних послуг у цьому районі та ознайомтеся з переліком нормативних актів, якими вони керуються у своїй роботі.

3. Ознайомтеся вибірково (розподіліть у групі) з переліком послуг, які вони надають.

4. Ознайомтесь із сайтом ЦНАПу вашого району. Визначте, чи надає він «послугу при народженні дитини» (одночасна реєстрація народження дитини, її місця проживання та оформлення документів для призначення соціальної допомоги безпосередньо у закладах охорони здоров’я, де народжена дитина).

Для закріплення теми 1:

1. Назвіть джерела адміністративного права.

2. Визначте співвідношення переконання і примусу в адміністративному праві.

3. Опишіть предмет і метод правового регулювання галузі адміністративного права.

4. Зіставте ролі суб’єктів та об’єктів публічного адміністрування у цьому процесі.

5. Оцініть позитивні можливості адміністративного права в управлінських відносинах.

6. Схарактеризуйте заходи адміністративного примусу.

7. Наведіть приклади суб’єктів адміністративних правовідносин.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст