Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Васильків - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 40. Бюджет домогосподарств: види доходів, напрямки витрат, заощадження

#бюджетвитратизаощадженнядохіддомогосподарств #майновийтрудовийотриманийтрансфер

Будь-яка жінка, знайома із проблемами ведення домашнього господарства, краще розуміє проблеми управління країною.

Маргарет Тетчер, екс-прем’єр-міністр Великої Британії

40.1. Доходи домогосподарств

Домашні господарства є автономними (окремими) елементами суспільства. Вони майже самодостатні в економічному розумінні, адже мають власний бюджет доходів та витрат.

Бюджет сім'ї — формування доходів членів сім'ї та їх використання.

Доходи сім'ї (family income) — це грошові засоби, які отримані членами сім'ї від третіх осіб або організацій і можуть бути використані для оплати витрат.

Сім’ї отримують дохід, якщо вони володіють тим, що корисно для інших (чинниками виробництва). Така власність, здана у користування іншим людям чи фірмі (наприклад оренда кімнати у квартирі третім особам), використовується для виробництва товарів або послуг, які можна продати за гроші іншим. Наприклад, якщо сім’я має автомобіль та використовує його для перевезення членів сім’ї, доходів це не приносить. Не приносить доходів і водіння такого автомобіля. Однак якщо цей автомобіль здати в оренду для перевезення, то гроші, отримані в такий спосіб, будуть доходом (платою) від використання двох чинників виробництва: за працю (заробітна плата за водіння) і за капітал (оплата автомобіля). Отже, дохід приносить лише та власність, яка може бути використана для виробництва потрібних для людини благ.

Дохід сім’ї може формуватися з різних джерел. Класифікацію видів сімейних доходів від володіння чинниками виробництва покажемо в таблиці:

Чинник виробництва

Вид отриманого доходу

Праця найманого працівника

Заробітна плата

Праця підприємця і капітал фірми, сформований його власними коштами

Прибуток підприємця

Виробничий капітал фірми

Дохід у формі відсотка

Земля (природні ресурси)

Рента

Грошовий капітал

Відсоток

У ринковій економіці отримані доходи сім’ї можна об’єднати в три групи: 1) трудові доходи — заробітна плата (зокрема, в натуральному вигляді); доходи від індивідуальної трудової підприємницької діяльності; доходи від особистого підсобного господарства, виплати трудових пенсій; 2) майнові доходи — доходи, отримані від власності: рента (орендна плата), відсотки від вкладів у банку, володіння цінними паперами та інші; 3) отримані трансфери — соціальні пенсії та допомоги, виплати по безробіттю, виплати на утримання дітей, стипендії, а також можливість отримання безкоштовних медичних послуг і освіти для населення. Третя група доходів сім’ї в соціальній економіці формується із суспільних фондів споживання, тобто у вигляді грошових виплат та безкоштовних послуг, що їх надає держава. У формуванні такого джерела доходів сім’ї закладена праця всього суспільства, а отже, і кожного працездатного члена сім’ї.

Для більшості країн світу основним джерелом формування доходів сім’ї є заробітна плата. Водночас у ХХІ столітті збільшується кількість сімей, які отримують доходи з інших джерел.

Доходи можуть бути номінальними та реальними. Номінальний дохід домогосподарства — сума коштів, отриманих із різних джерел за певний період часу. Реальний дохід сім’ї — це кількість товарів та послуг, які сім’я може купити за номінальний дохід. В Україні купівельна спроможність доходів населення є низькою, адже рівень цін та інфляція зростають швидшими темпами, ніж номінальні доходи населення.

Номінальний та реальний дохід сім’ї

Сукупний сімейний дохід не повинен бути нижчим за прожитковий мінімум, тобто вартість (грошової оцінки) набору товарів та послуг, розраховану на основі наукових нормативів споживання і забезпечення населення першочерговими життєвими засобами. Прожитковий мінімум встановлюється на одну особу щороку, його розміри відповідно до певних категорій населення зазначені в Законі України «Про Державний бюджет України».

40.2. Витрати домогосподарств. Заощадження

Отримані доходи домогосподарства витрачають на задоволення власних потреб. Основними напрямами використання доходів сім’ї є такі: харчування; придбання товарів широкого вжитку (одяг, взуття) і довгострокового користування (меблі, холодильники, телевізор, комп’ютери, автомобілі); оплата соціально-культурних заходів; оплата житлово-комунальних послуг; сплата різних податків і обов’язкових платежів; заощадження та нагромадження; інші непередбачені витрати.

Усі витрати можна об’єднати в групи: витрати на товари; витрати на оплату послуг; виплачені трансферти; заощадження. З отриманих доходів виплачуються різні податки, збори та штрафи. Вони є витратами і називаються виплаченими трансфертами. Заощадження можуть зберігатися в банку або вдома.

Зростання доходів домогосподарств веде до зміни структури його витрат.

Різні блага мають для людей різну корисність, тому потреби диференціюються за різними ознаками. Першочергово задовольняються потреби в харчуванні. При зростанні доходів частка витрат на харчування зменшується першою. Така тенденція є прогресивною і свідчить про зростання рівня та якості життя населення. Вона характерна для всіх країн із динамічним розвитком економіки.

Згодом задовольняються потреби в одязі, хоча й не такими швидкими темпами, як потреби в харчуванні. Причиною є постійні новинки моди. Найважче людині задовольнити потреби в житлі. Переважно в країнах, де низькі витрати на харчування і одяг, витрати на оплату житла є доволі високими. Житло, як і автомобілі, є товарами престижного попиту. Адже люди бажають мати комфортні житлові умови, для того щоб підкреслити свій соціальний статус.

Позитивними є тенденції збільшення частини витрат домогосподарств на соціально-культурні потреби, збільшення заощаджень, які спрямовуються для поліпшення добробуту членів сім’ї, на відкриття та ведення власного бізнесу тощо.

Виконайте в команді

Відобразіть «закон Енґеля» у вигляді графіків чи діаграми

У ХІХ ст. німецький статистик Ернест Енґель дослідив та описав залежність між доходами і витратами сім’ї. Вона отримала назву Закон Енґеля. Він стверджував, що зі зростанням доходів сім’ї частка витрат на харчування зменшується, частка витрат на одяг, житло і комунальні послуги майже на змінюється, а частка витрат на культурні та інші потреби значно зростає.

Бюджет домогосподарства може бути дефіцитним, профіцитним і збалансованим. Переважання витрат над доходами сім’ї означає, що він є дефіцитним, а коли доходи більші за витрати — профіцитним. Профіцит бюджету дає змогу робити заощадження, великі покупки або вкладати кошти у власну справу.

Практичне завдання

1. Розгляньте діаграму та пояснювальний текст до неї.

2. Створіть стовпчикову діаграму, яка б відображала цю інформацію.

3. Відобразіть у діаграмі порівняння витрат на харчування у бюджеті домогосподарств різних країн.

У середньому на місяць у 2016 році домогосподарства України на продукти харчування витрачали 2326,41 грн., на алкогольні напої — 62,06 грн., тютюнові вироби — 107,71 грн., одяг та взуття — 371,05 грн., на оплату житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива — 798,59 грн., на предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла — 103,92 грн., на охорону здоров’я — 224,89 грн., витрати на транспорт — 192,47 грн., на зв'язок — 139,99 грн., відпочинок і культуру — 91,92 грн., освіту — 48,68 грн., ресторани та готелі — 111,24 грн., різні товари та послуги — 138,98 грн. на місяць.

Міністерство сільського господарства США повідомило, що у 2014 році частка витрат на харчування в бюджеті домогосподарств (без урахування харчування у закладах загального харчування) США становила 6,5%, в Німеччині — 10,6%, Франції — 13,6%, Бразилії — 15,6%, Туреччині — 21,6%, Китаї — 25,5%, Російській Федерації — 29,4%, Пакистані — 41,4%, Нігерії — 56,6%.

Практичне завдання

1. Заповніть таблицю доходів і витрат (бюджет) вашої сім'ї на місяць.

2. Поміркуйте, які витрати є нераціональними для вашої сім'ї та які з них можна зменшити. 3. Порівнявши отриманий баланс між доходами та витратами, з'ясуйте, яку суму можна заощадити.

Для цього потрібно визначити членів домогосподарства та з'ясувати, який дохід вони отримують та витрачають. З'ясуйте, хто планує бюджет вашого домогосподарства і хто стежить за його виконанням.

Члени домогосподарства

Доходи

Сума, грн.

Мама

Заробітна плата + інші доходи

Батько

Заробітна плата + премії + інші доходи

Бабуся

Пенсійна виплата + заробітна плата або інші доходи

Дідусь

Пенсійна виплата + заробітна плата або інші доходи

Дитина 1

Стипендія

Дитина 2

Нема

Дядько

Заробітна плата

Інші члени

Інші доходи: дохід від оренди, дохід за користування земельною ділянкою та інші

Усього

Підсумок доходів

Витрати

Сума, грн.

Витрати на харчування

Витрати на одяг

Оплата комунальних послуг (оплата квартплати, опалення, світла, води)

Витрати на господарські товари

Витрати на товари гігієни, зокрема косметику та парфуми

Витрати на телефонний зв'язок та інтернет-послуги

Витрати на канцелярські товари

Витрати на купівлю побутових товарів

Оплата послуг навчання

Оплата медичних послуг

Витрати на культурні заходи (театр, кіно, фестивалі, ресторани)

Витрати на послуги транспорту

Витрати на різні послуги (хімчистка, перукарня, пошив одягу та інше)

Інші витрати (кишенькові) непередбачені

Кредити

Підсумок витрат

Для завершення теми:

Що таке бюджет домогосподарства?

Як ви розумієте значення слів: «У ринковій економіці найбільшими споживачами є домогосподарства»?

Які основні ресурси надходять на ринок від домогосподарства?

Наведіть приклади трудових, майнових доходів домогосподарства та отриманих ним трансферів.

Порівняйте поняття: реальні доходи домогосподарства та номінальні доходи домогосподарства.

Поміркуйте, як раціонально спланувати власний місячний бюджет, якщо вам дають 100 гривень кишенькових на тиждень. Оформіть роботу графічно.