Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Васильків - Нова програма

§ 38. Держава і ринок

#бюджетдоходивитрати #державнерегулюванняекономіки #податкизборимісцевийбюджет

Добрих податків не буває.

У. Черчіль, колишній прем’єр-міністр Великої Британії

38.1. Функції держави в ринковій економіці

Держава в ринковій економіці виконує роль регулятора. Основним її завданням є мінімізація впливу недоліків ринкових механізмів. До них належать такі: забезпечення справедливих цін на соціальні товари та послуги, функціонування соціального сектора (освіти, медицини, правоохоронних органів), соціальний захист населення, мінімізація наслідків безробіття, інфляції, економічних криз, забезпечення охорони довкілля та безпечних умов життя для населення.

Держава впливає на функціонування ринкової системи за допомогою різних нормативних актів. Економічні відносини мають будуватися з дотриманням законодавства. Це стосується відносин власності, створення та функціонування підприємств, процесів купівлі та продажу, захисту споживачів тощо. Інакше кажучи, держава встановлює «правила гри» для різних учасників економічних відносин.

Ще однією функцією держави є забезпечення економіки потрібною кількістю грошей. Лише Національний банк країни може друкувати гроші та визначати їх кількість в обігу для забезпечення нормального функціонування економіки. За допомогою такого інструменту держава впливає на процеси інфляції, формування доходів, політику споживання та заощадження населення.

Ринкова економіка характеризується нерівномірним розподілом доходів між різними верствами населення. Одні члени суспільства, володіючи знаннями та досвідом, заробляють більше за інших. Інші, отримавши легально чи нелегально фінансовий капітал, отримують більші доходи від його використання, а дехто, втративши роботу, опиняється на межі бідності. Тому держава, використовуючи різні економічні важелі, намагається зменшити нерівність у доходах населення, розподіляючи їх. До таких важелів належать: 1) прогресивне оподаткування (вищі доходи населення оподатковуються за вищими ставками для подальшого їх перерозподілу на користь бідних); 2) державні трансферти (грошова допомога безробітним, знедоленим, інвалідам); 3) встановлення мінімальної заробітної плати, граничних розмірів тарифів за користування житлово-комунальними послугами та ін.

Держава, використовуючи різні засоби впливу, намагається захистити конкуренцію, яка є основою ринкової економіки. Силою закону держава не допускає створення монополій, які негативно впливають на розвиток економіки та соціально-економічне становище населення. Таке законодавство називається антимонопольним. Іншим інструментом захисту конкуренції є регулювання діяльності «природних монополій». Держава регулює ціни на їхні товари та послуги, інформує населення про стан на таких ринках, а також є власником частки таких підприємств.

Ринкова економіка не може забезпечувати населення суспільними благами (товарами), адже вони не приносять доходів. Тому держава бере на себе зобов’язання щодо їх задоволення. Такі послуги, як підтримка внутрішнього порядку в країні, утримання армії, освіти, медичних послуг, транспортної інфраструктури та іншого, здійснюються державою.

Забезпечує виконання функцій держави в економіці уряд країни. Використовуючи економічну політику, він задовольняє різноманітні потреби населення (матеріальні, соціальні, культурні, освітні).

Додаткова інформація

Про роль уряду в економіці

Уряд є найважливішим суб’єктом економічної діяльності (економічним агентом). У більшості країн уряд — це, поза всяким сумнівом, найбільший роботодавець, який у деяких випадках забезпечує роботою до 25% працездатних людей у країні. Його видатки сягають 10—55% від обсягу національного виробництва, і що заможніша країна, то їх більше. У багатьох державах уряд володіє та керує державними підприємствами, що зазвичай виробляють 10% національного обсягу товарів. Хоча в таких країнах, як Сингапур і Тайвань, цей показник може сягати понад 15%. Уряд також впливає на поведінку інших суб’єктів економічної діяльності через створення, закриття та регулювання ринків. Економіка. Інструкція з використання за За Ha-Joon Chang https://books.google.com.ua/books?id=

38.2. Державний бюджет, податки, напрямки видатків

Основним інструментом уряду в забезпеченні економічного добробуту населення є бюджет. Бюджет — це двостороння таблиця, у якій, з одного боку, показано доходи держави, а з другого її витрати. Він є основним фінансовим документом країни, за яким вона повинна жити цілий рік. Бюджет розробляє уряд країни, а схвалює його законодавчий орган (в Україні — Верховна Рада). Він є обов’язковим до виконання.

Відмінність між доходами і витратами державного бюджету формує сальдо. Сальдо державного бюджету може бути додатним, нульовим і від’ємним. Якщо видатки бюджету перевищують його доходи — це означає, що сформувався дефіцит бюджету; якщо ж доходи перевищують витрати — профіцит. Дефіцит вважається нормальним для державного бюджету, коли він відповідає рівню інфляції в країні. Міжнародні стандарти припускають можливість існування дефіциту бюджету на рівні 2-3% валового національного продукту.

Бюджет

Доходи країни

Витрати країни

— Податкові надходження;

— Військові витрати;

— Адміністративні збори і платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу;

— Витрати на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, підтримка сільського господарства, забезпечення зайнятості, стимулювання експорту;

— Доходи від власності та підприємницької діяльності;

— Витрати на утримання державного апарату управління;

— Надходження від штрафів та фінансових санкцій;

— Соціальні витрати (на освіту, охорону здоров’я, соціальне страхування й соціальне забезпечення);

— Доходи від операцій з капіталом, який належить державі;

— Трансферти

— Надання субсидій і кредитів іншим державам

Податки є основним джерелом наповнення дохідної частини бюджету країни. Податок — це встановлена законодавчим органом влади сума обов’язкових коштів, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету в певний строк. Основними його характеристиками є безповоротність, строковість, обов’язковість. Кожна країна формує свою податкову систему. Однак, її обов’язковими елементами є такі: об’єкт оподаткування, суб’єкт оподаткування, джерело податку, ставка податку, одиниця оподаткування.

Додаткова інформація

Про Державний бюджет України у 2017 р.

У 2017 році доходи бюджету України становили 1 131 млрд грн., а видатки — 1 229 млрд грн. Дефіцит бюджету України дорівнював 106 млрд грн.

У 2017 році у бюджеті було складено такі видатки: на освіту — 184 млрд грн., соціальний захист — 141 млрд грн., пенсійне забезпечення — 290 млрд грн., охорону довкілля — 9 млрд грн., підтримку економіки — 114 млрд грн., медицину — 101 млрд грн., правоохоронні органи — 87 млрд грн., Збройні сили — 77 млрд грн., утримання державного апарату — 60 млрд грн., комунальне господарство — 27 млрд грн., культуру і спорт — 25 млрд грн., відсотки за запозиченнями — 114 млрд грн. Дохідну частину бюджету формували надходження: податок на додану вартість — 303 млрд грн., податок на доходи фізичних осіб — 178 млрд грн., єдиний соціальний внесок — 142 млрд грн., акцизний податок — 125 млрд грн., податок на прибуток підприємств — 73 млрд грн., надходження від Національного банку України — 45 млрд грн., інше — 264 млрд грн. http://www.сost.ua./budget/

Варто знати

У Римській імперії громадяни платили понад 167 видів податків. Наприклад: збір за дотриманням контролю на ринку, дорожній збір; портовий збір під час навантаження та розвантаження товарів; податок із продажу; податок на марку для ослів; податок на спадок; податок на обмін грошей; податок на тварин; податок на володіння рабами; земельний податок; спеціальний податок на городи; податок на пшеницю; податок на утримання бідних; квартирний податок; збір із вина; збір на утримання лазні; збір на утримання іменних гостей; збір на утримання річкових сторожів; збір на утримання гарнізону; збір на утримання сторожових висоток; збір на золотий вінок як вираження почуття подяки правителю; збір на утримання поліції; збір на утримання осіб, які збирали податки.

В Україні у 2011 році було прийнято Податковий кодекс України, у якому подано вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, порядок їх адміністрування, визначено платників податків та зборів, їхні права й обов’язки, компетенцію органів контролювання.

Громадяни мають усвідомлювати важливість податків та зборів для розвиту соціальних цілей держави. Перелік прав та обов’язків платників податків наведений у Податковому кодексі України. Серед основних обов’язків платників податків є такі: сплачувати відповідні суми та податки; вести звітність щодо сплати податків; подавати своєчасно податкову звітність; стати на облік в органах контролювання та інші.

Платники податків мають такі права: отримувати в органах податкової служби інформацію про податки та збори; представляти свої інтереси в органах контролювання самостійно або через уповноваженого представника чи податкового агента; користуватися податковими пільгами; на зарахування чи повернення надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків і зборів, пені, штрафів та інші.

Залежно від рівня державних структур, які встановлюють податки і збори, останні поділяють на загальнодержавні та місцеві.

Види податків

Загальнодержавні податки

Місцеві податки та збори

податок на прибуток підприємств

податок на доходи фізичних осіб

податок на додану вартість

акцизний податок

екологічний податок

рентна плата

мито

податок на майно

єдиний податок

збір за місця для паркування транспортних засобів

туристичний збір

Практичне завдання

Користуючись спеціалізованою довідковою літературою та інтернет-ресурсами, відшукайте інформацію щодо наступних ставок оподаткування в Україні:

Ставка податку

Податок на прибуток підприємства

Податок на доходи фізичних осіб

Податок на додану вартість

Єдиний податок

         

Для завершення теми:

Що таке бюджет, податки?

Як ви розумієте значення слів: «Ринкова економіка не може забезпечувати населення суспільними благами»?

Які основні причини втручання держави в економіку?

Наведіть приклади основних статей доходів та видатків місцевого бюджету.

Порівняйте поняття: «державний бюджет» і «місцевий бюджет».

Користуючись інтернет-ресурсами, відшукайте країни із профіцитним і дефіцитним бюджетами. Результати запишіть у таблицю.