Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Васильків - Нова програма

§ 37. Попит і пропозиція, ринкова ціна, конкуренція

#попитобсягпопиту #пропозиціяобсягпропозиції #законпопиту #законпропозиції #конкуренціямонополіяолігополія

Незважаючи на величезні розбіжності в деталях, майже всі економічні проблеми мають ту саму суть. Цією суттю є потреба... зрівноважування попиту і пропозиції.

Альфред Маршалл, англійський економіст

37.1. Попит і пропозиція

Попит і пропозиція визначають співдію домогосподарств та підприємств на ринку.

Попитом (demandназивають ту кількість товарів та послуг, яку хочуть придбати покупці за певного рівня цін у визначений період. Інакше кажучи, попит — це платоспроможна потреба в продуктах та послугах.

Обсяг попиту (guantity demand— кількість товарів (у натуральному вимірі) та послуг, які можуть бути придбані за визначеного рівня ціни впродовж певного періоду.

На обсяг попиту впливають різні чинники: ціна товару, кількість покупців, їхні смаки та вподобання, розміри грошових доходів покупців та їхніх заощаджень, ціни на схожі товари та інше. В економіці залежність обсягу попиту від його чинників називають функцією попиту: Qd f (pgх, у), де Qd — обсяг попиту на певний товар; p — ціна на цей товар; g — ціни на інші товари (взаємозамінні або взаємодоповнювальні товари); х — грошові доходи споживачів; у — очікування покупців, їхні смаки та вподобання).

Попит можна зобразити графічно. Крива попиту описує залежність між ціною товару та обсягом покупок, які можуть бути здійснені при різних цінах на нього.

Крива попиту

Закон попиту стверджує, що підвищення рівня цін призведе до зменшення обсягу попиту (кількості покупок товару), а їх зменшення, навпаки, його збільшує.

Покупець у ринковій економіці формує попит на певний вид товару, а продавець визначає пропозицію на нього. Пропозиція (supply— це готовність продавця продавати на ринку товар за визначеного рівня цін у певний період часу. Найчастіше пропозицію позначають латинською буквою S (supply).

Обсяг пропозиції (guantity supply) (Qs— це максимальна кількість товарів, які згодні запропонувати продавці на ринку в певний період часу і за визначених умов.

На формування рівня обсягу пропозиції впливають різні чинники: ціна на цей товар, ціни на інші товари; характер застосованої технології; податки та дотації; природно-кліматичні умови та ін. Отже, залежність обсягу пропозиції від чинників, які його визначають, називають функцією пропозиції. Описують її такою формулою: Qs f (pgkcz), де Qs — обсяг пропозиції; p — ціна на цей товар; g — ціни на інші товари; k — характер застосованої технології; c — податки та дотації; z — природно-кліматичні умови.

Обсяг пропозиції залежить від ціни. Що вища ціна економічного блага (яке користується попитом у покупців), то більший його обсяг пропонують продавці на ринку. Їм необхідно отримати найвищу вигоду від проданих товарів, щоб задовольнити власні потреби.

Обсяг пропозиції змінюється у тому самому напрямку, що й ціна. Сукупність можливих обсягів пропозиції товарів за різних рівнів цін формують пропозицію на ринку певного економічного блага.

Крива пропозиції показує залежність обсягу пропозиції від ціни. Крива пропозиції за зростання ціни товару має не від’ємну, а позитивну залежність між ціною та кількістю пропонованого товару. Зростання ціни з Р1 до Р2 веде до зростання пропозиції з Qдо Q2.

Крива пропозиції

Закон пропозиції стверджує: що вища ціна товару за незмінних інших умов, то більша величина (обсяг) пропозиції; що нижча ціна, то величина пропозиції нижча. Закон пропозиції описує поведінку виробника (продавця) на ринку.

Дослідивши попит і пропозицію, бачимо, що продавці та покупці на ринку поводяться по-різному. Зростання ціни товару призводить до того, що виробники та продавці товару пропонують його більшу кількість, тоді як покупці зменшують попит на цей товар після зростання його вартості. Така поведінка спричинена різними економічними інтересами покупців і продавців. Покупці бажають купити на обмежену суму грошей якомога більше товару. Продавці, навпаки, бажають отримати за обмежений обсяг товарів, які вони пропонують, максимально можливу суму грошей.

37.2. Ринкова ціна

Ринкова ціна кожного конкретного товару регулюється співвідношенням між його кількістю, яка зараз запропонована на ринку, і попитом тих, хто готовий заплатити за цей товар його справжню вартість.

Адам Сміт, шотландський економіст XVIII ст. засновник сучасної економічної теорії

Для функціонування ринкової економіки важливе значення має визначення ринкової ціни. Ціна (Price— це грошовий вираз вартості товару, кількість грошей, які сплачують та отримують за одиницю товару або послуги.

Ринкова ціна встановлюється внаслідок співдії попиту і пропозиції. Рівновага на ринку — це такий його стан, коли попит дорівнює пропозиції. Ринкова рівновага означає, що на ринку встановлюються унаслідок співдії попиту та пропозиції такі ціни на товари та послуги, які не ведуть до виникнення залишків у продавців і не створюють нестачі (дефіциту) для покупців.

Ринкова ціна (market price— це такий рівень цін, за якого інтереси покупців та продавців збігаються. На ринку вона формує рівновагу. Ринкова ціна є певним фільтром на ринку, оскільки розподіляє обмежену пропозицію товарів між покупцями і продавцями.

На рисунку показано механізм співдії попиту і пропозиції під впливом ринкової (рівноважної ціни):

Взаємодія попиту і пропозиції

Пояснення до графіку: у точці N (точка рівноваги) обсяг попиту дорівнює обсягові пропозиції (Qd Qs Qn), а ціна Pn є ціною, що врівноважує їх. Її називають ціною рівноваги. У точці N (точка рівноваги) ціна Pn влаштовує як покупців, так виробників (продавців). Якщо ринкова ціна встановлюється на рівні, що нижчий рівноважного, то попит перевищує пропозицію і утворюється дефіцит. Покупці, які бажають купити товар, будуть конкурувати між собою, пропонуючи вищу ціну на товар, щоб задовольнити свою потребу. Якщо ж продавці збільшать ціну із рівноважної (Pnдо Pkто обсяг попиту зменшиться, а обсяг пропозиції збільшиться, тому на ринку сформується надлишок товару. Щоб отримати прибуток, продавці (виробники) товару будуть змушені зменшити ціну.

Ціни на ринку перебувають у постійному русі під впливом змін пропозиції та попиту на товари. В умовах вільної конкуренції та ринкового ціноутворення ціна вирівнюється автоматично. Однак, за інших умов ринкове ціноутворення може бути порушене діяльністю монополій або ж втручанням держави (наприклад, держава встановлює ціни на електроенергію). Тоді ціни можуть бути вищими або нижчими за ціну рівноваги. В економіці для позначення таких цін використовують термін «підлога» або «стеля». Ціна «стелі» обмежує зростання цін (рух ціни вгору), а ціна «підлоги» унеможливлює зменшення ціни за межі встановленого ліміту. Отже, ринкова ціна є основним регулятором економічних відносин у ринковій економіці.

Практичне завдання

Використавши таблицю, зобразіть криву пропозиції та попиту. Визначте рівноважну ціну велосипедів, а також їх надлишок та дефіцит. Заповніть порожні клітинки таблиці.

Ціна, грн

Обсяг попиту, шт.

Обсяг пропозиції, шт.

Надлишок пропозиції щодо попиту, шт.

Тип ринкової ситуації (Н — надлишок, Д — дефіцит, Р — рівновага)

3500

0

130

   

3000

12

122

   

2400

27

108

   

2000

38

97

   

1650

50

85

   

1300

66

70

   

1150

60

60

   

1000

88

56

   

750

120

42

   

37.3. Конкуренція

Конкуренція є одним з обов’язкових елементів ринкової економіки. Конкуренція (competition) — економічне суперництво за право отримання найбільшої частки певного виду обмежених ресурсів. Тобто це боротьба товаровиробників за найвигідніші умови виробництва, збуту товарів і послуг, у результаті чого вони можуть отримати більші прибутки. Конкуренція дає змогу споживачам обирати товари та послуги найкращої якості та за ринковими цінами.

Додаткова інформація

Про конкуренцію

Конкуренція існує для «підтримання енергії і саморозвитку суспільства», а припинення її дії «може порушити стабільність суспільного добробуту». На конкуренцію найчастіше нарікають ті торговці і промисловці, ціни на товари яких вона знижує. Хоча «енергія і винахідливість» конкурента, який спричинив це зниження, обертається вигодою для споживача і суспільства. Принципи політичної економії, Альфред Маршалл

Переваги конкуренції

Недоліки конкуренції

Спрямованість на найповніше задоволення потреб споживачів

Масові банкрутства, безробіття, значна нерівність доходів

Зацікавленість у технічному прогресі та зменшенні витрат

Гальмування розвитку культури, освіти, забруднення довкілля

Досягнення особистих інтересів економічних суб'єктів

Протидія конкуренції через злиття та змови

Залежно від характеру та методів конкуренції виокремлюють такі типи конкурентних ринків:

— ринок досконалої (чистої) конкуренції;

— ринок чистої монополії;

— ринок монополістичної конкуренції;

— ринок олігополії.

В умовах чистої конкуренції на ринку є велика кількість виробників, які продають ідентичну продукцію і які не можуть впливати на ринкову ціну. На цей ринок можна безперешкодно ввійти та вийти. У сучасній економіці важко віднайти ринок досконалої конкуренції. Прикладом ринку досконалої конкуренції є ринок овочів. Так, фермери вирощують однакові види картоплі, капусту, огірки.

На ринку монополістичної конкуренції багато виробників, вони виробляють схожу або суміжну продукцію. Контроль за ціноутворенням незначний, вхід виробника на ринок безперешкодний.

Монополія є протилежним явищем конкуренції. Монополія — це панування на ринку єдиного виробника (продавця) товарів і послуг, що дозволяє йому отримувати монопольний прибуток через встановлення монопольних цін. Монополія — небезпечне явище, тому держава за допомогою антимонопольного законодавства регулює діяльність та вплив таких виробників (продавців). Монопольним вважається підприємство, частка на ринку якого перевищує 35%.

Олігополія характеризується наявністю на ринку кількох великих продавців товарів, які суттєво впливають на формування ціни товарів. Прикладами олігополістичного ринку є ринок мобільних операторів, хімічна та авіаційна промисловість.

Для завершення теми:

Що таке ринкова ціна, конкуренція?

Як ви розумієте значення слів: «Ринкова ціна є основним регулятором економічних відносин у ринковій економіці»?

Які основні переваги та недоліки конкуренції в ринковій економіці?

Наведіть приклади чинників, що впливають на попит та пропозицію на ринку.

Порівняйте поняття: «закон попиту» та «закон пропозиції».

Поміркуйте, для кого є вигідною конкуренція в ринковій економіці. За результатами дослідження підготуйте доповідь.