Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Васильків - Нова програма

§ 35. Сталий розвиток

#ресурсикапіталпрацяземля #сталийрозвиток #обмеженістьвибірраціональність #довкіллязбереження

Світ достатньо великий, щоб задовольнити потреби будь-якої людини, проте надто малий, щоб задовольнити людську жадобу.

Махатма Ганді, індійський філософ

35.1. Обмеженість ресурсів

Ресурси (від французького слова ressourseщо означає допоміжний засіб) — це сукупність природних, соціальних та інтелектуальних сил, які можуть бути використані для створення матеріальних благ і надання послуг.

Для виробництва та надання послуг потрібні різноманітні виробничі ресурси. Їх кількість у природі обмежена, а деякі з них є рідкісними. Явище, за якого неможливо задовольнити безмежні потреби людини через обмеженість наявних ресурсів, називається обмеженістю ресурсів. У процесі виробництва для задоволення потреб людини використовують капітал, працю та землю. Їх ще називають виробничими ресурсами. Використання (споживання) виробничих ресурсів обмежується багатьма чинниками.

Земля, або природні ресурси, — блага природи, які можна використати в процесі виробництва або надання послуг. До них належать орні землі, ліси, корисні копалини, водні та інші природні ресурси. Використання природних ресурсів обмежується територією країни, на якій вони є, вичерпністю, кліматичними умовами їх використання, географічними та геологічними особливостями їх розташування і видобування та іншими чинниками.

Капітал, або капітальні ресурси, — машини, інструменти, будівлі, фінансовий капітал та інше, що бере участь у створенні певного товару або наданні послуги. Обмеженість використання капіталу зумовлена технологіями виробництва, економічним розвитком та зв’язками країни.

Праця, або трудові ресурси, — це кількість економічно активного населення, яке може брати участь у процесі виробництва товарів та надання послуг для задоволення потреб населення. Обмеженість використання такого ресурсу зумовлена кількістю працездатного населення, його віком та статтю, рівнем загальної та професійної освіти, кваліфікацією та іншими характеристиками, потрібними для їх використання в процесі виробництва.

Виробничі ресурси

До ресурсів виробництва належать також підприємницька здатність. Вважають, що лише 5-7% населення певної країни можуть стати успішними підприємцями. Тому цей ресурс також є обмеженим.

Наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття економічна могутність країн будувалася на наявності та можливості використання природних ресурсів. Згодом, у 80-х роках ХХ століття, більшість економік розвинутих країн використовували, крім природних ресурсів, науково-технічні розробки, синтез яких забезпечував зменшення використання природних ресурсів, однак збільшував негативний вплив на довкілля.

35.2. Потреба раціонального та ефективного використання ресурсів

Обмеженість ресурсів вимагає пошуку альтернативних варіантів їх використання в процесі виробництва. Раціональне використання ресурсів передбачає формування найефективніших їх комбінацій, які найкраще задовольняють потреби населення.

В економіці для пояснення ефективності використання ресурсів у виробництві економічних благ використовують поняття «виробничі можливості».

Виробничі можливості — це можливості суспільства з виробництва економічних благ за умови повного та ефективного використання всіх наявних ресурсів за даного рівня розвитку технології.

Ефективному та раціональному використанню ресурсів сприяють: 1) економія ресурсів; 2) зростання віддачі від їх оптимального поєднання; 3) збереження та охорона довкілля; 4) здешевлення товарів і послуг; 5) оптимізація процесу споживання (найповніше задоволення потреб); 6) забезпечення перспектив для розвитку виробництва та споживання.

Практичне завдання

Прочитайте текст. Поясніть спосіб побудови кривої виробничих можливостей та її призначення

Припустимо, що виробляється два види товарів: верстати та комп'ютери. Існує п'ять варіантів використання ресурсів для їх виробництва. Комбінація використання ресурсів: А — всі ресурси йдуть на виробництво верстатів; варіанти Б (В, Г) — ресурси будуть використані для виробництва 55-ти верстатів і 10-ти комп'ютерів; варіант Д — усі наявні ресурси йдуть на виготовлення комп'ютерів. Із збільшенням частки одного виду виробленої продукції частка іншого зменшується, і навпаки. Альтернативні варіанти використання ресурсів наведено у таблиці.

Альтернативні варіанти виробництва за повної зайнятості ресурсів

Виробництво, одиниць

Альтернатива вибору ресурсів

А

Б

В

Г

Д

Верстати

60

55

45

30

0

Комп'ютери

0

10

20

30

40

Оптимальний варіант вибору і використання ресурсів має спрямовуватися до такої їх комбінації, за якої б забезпечувалося необхідні потреби суспільства в таких товарах. Якщо вирішують усі ресурси витратити на виробництво верстатів, то таким чином зменшуються можливості для створення комп’ютерів і навпаки.

За даними таблиці можна побудувати графік, який називається «кривою виробничих можливостей». Вона відображає певну межу виробництва засобів виробництва та предметів споживання за наявної кількості ресурсів. На графіку на вертикальній осі відображено виробництво верстатів, на горизонтальній — комп'ютерів. Точки — це можливі варіанти використання ресурсів. Якщо їх сполучити, отримаємо криву виробничих можливостей.

Крива виробничих можливостей

35.3. Вплив діяльності людини на довкілля

Свідомо чи ні, люди впливають на довкілля. Наслідки такого втручання стали особливо відчутними наприкінці XX — на початку ХХІ століття. Особливо негативний вплив на довкілля спричиняють країни, які розвиваються. Якщо в розвинутих країнах поступово дійшли до висновку щодо потреби мінімізувати шкідливий вплив на довкілля, впроваджуючи енергозбережувальні, високотехнологічні виробництва, то, на жаль, інші країни поки що не можуть собі цього дозволити.

Серед чинників, які негативно впливають на довкілля, що спричинені діяльністю людини, виокремлюють наступні: постійне зростання населення; забруднення (повітря, землі, водних ресурсів та ін.); глобальне потепління; зміна клімату; генетичні модифікації; окислення океанів; вирубування лісових масивів; кислотні дощі; пошкодження озонового шару.

З другого боку, виснаження та деградація природи і природних ресурсів негативно позначається на соціальних та економічних відносинах, а в деяких випадках може призвести до злиднів.

35.4. Сталий розвиток як спосіб збереження довкілля

В останнє десятиріччя ХХ століття стало зрозуміло, що активне використання ресурсів людством не лише веде до їх вичерпності, а й завдає шкоду для розвитку прийдешніх поколінь. Підтримка збереження довкілля заради майбутнього набула глобального поширення. На Всесвітній конференції ООН з навколишнього середовища, що відбулася у 1992 році в м. Ріо-де-Жанейро, було задекларовано концептуальні ідеї щодо взаємовідносин між людьми і природою на різних рівнях управління: від держави до підприємства. Така концепція отримала назву «сталий розвиток». Вона стала важелем впливу в ухваленні рішень щодо збереження довкілля.

Концепція сталого розвитку спрямована на збалансування економічних, соціальних та екологічних потреб через ухвалення відповідних управлінських рішень для створення безпечних і якісних умов життя людини.

Сталий розвиток (sustainable development) — це розвиток, який задовольняє потреби нинішнього покоління без шкоди для можливостей майбутніх поколінь задовольняти власні потреби.

Практичне завдання

На сайті Представництва ООН в Україні (http://www.un.org.ua/ua/) знайдіть інформацію про цілі сталого розвитку 2016—2030 (Глобальні цілі сталого розвитку 2030: http://www.un.org.ua/images/documents/3615/цілі web(2).pdf). Ознайомтеся з ними та поміркуйте, які наслідки кожна з них матиме для майбутнього розвитку людства.

Під час ведення господарської діяльності потрібно дотримувати принципів сталого розвитку, до яких належать:

— відповідальність перед майбутніми поколіннями;

— рівні можливості для розвитку та задоволення потреб різних поколінь;

— право кожної людини на здорове та активне життя в гармонії із природою, на життя в екологічно чистому та благополучному для неї довкіллі;

— забезпечення збалансованості економічної та екологічної діяльності, спрямованих на збереження біосфери;

— формування екологічної свідомості.

Поміркуйте разом

Які з наведених економічних, соціальних та екологічних проблем є актуальними для України і заважають її сталому розвиткові?

Економічні проблеми

Соціальні проблеми

Екологічні проблеми

— застарілі методи виробництва і споживання

— фінансова криза

— низький рівень продуктивності

— нерівномірний доступ населення до освіти і медицини

— безробіття

— невідповідність структури попиту структурі пропозиції на ринку праці

— труднощі запровадження адресних соціальних виплат

— деградація довкілля

— енергонеефективність

— деградація земель

— значні викиди вуглекислого газу в атмосферу

— проблема відходів

Для реалізації цілей сталого розвитку потрібно проводити такі заходи: здійснювати екологічно чисте виробництво; раціонально використовувати природні багатства; зменшувати рівень відходів виробництва та споживання; пропагувати ідеї зеленого будівництва та екопоселень; застосовувати інноваційні екологічні технології у всіх сферах людської діяльності.

Для завершення теми:

Що таке виробничі ресурси, сталий розвиток?

Як ви розумієте потребу ефективного та раціонального використання ресурсів?

Які основні цілі сталого розвитку суспільства?

Наведіть приклади застосування принципів сталого розвитку в господарській діяльності.

Зіставте і порівняйте поняття: «ресурс» та «виробничі можливості».

Підготуйте коротку доповідь на тему «Цілі сталого розвитку — для мене, країни, світу».