Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Васильків - Нова програма

РОЗДІЛ VI. ВЗАЄМОДІЯ ГРОМАДЯН І ДЕРЖАВИ В ДОСЯГНЕННІ СУСПІЛЬНОГО ДОБРОБУТУ

§ 34. Соціальні цілі економіки

#економікалюдинапроцеси #потребивиробництво #розподілобмінспоживання #економічнісуб'єктивідносиниінтересиповедінка

Економіка — це наука про те, як люди ухвалюють рішення.

Джеймс Дюзенберрі (1918 р.), американський економіст

34.1.Економіка як сфера життя людей

Слово «економіка» походить від грецького слова «oikonomia», що означає управління домашнім господарством. Існує чимало визначень цього поняття. Найчастіше ним окреслюють такі напрямки діяльності:

— сукупність відносин, пов’язаних із виробництвом, розподілом та споживанням усіх потрібних для людини товарів і послуг;

— діяльність окремого регіону, країни, світу;

— навчальна дисципліна, що вивчає, як здійснюється господарська діяльність.

Людина та її потреби є основою економічних відносин. Адже основною метою економіки є задоволення потреб кожної людини, організацій, підприємств та суспільства загалом. Отже, економіка як сфера життя людини — це процес використання різноманітних ресурсів у виробництві, розподілі та споживанні, що спрямований на забезпечення матеріальних умов життя людини.

Економіка допомагає ухвалювати правильні рішення під час здійснення покупок товарів та послуг, а також працевлаштування, ведення бізнесу; вчить, як потрібно правильно витрачати кошти для досягнення максимального ефекту; що можна зробити, щоб захистити себе від інфляції; що вигідніше: купувати житло чи його орендувати; оплачувати покупки кредитною карткою чи готівкою; яку професію обрати, щоб у майбутньому отримувати високі доходи.

Економіка ХХІ століття має соціальну спрямованість, тому її називають соціальною. Поняття соціальної економіки з’явилося в післявоєнній Німеччині. Мета соціальної економіки — зростання добробуту населення.

Виконайте в команді

Оформіть дерево цілей економіки

«Що досягається за допомогою економіки?»

Поміркуйте разом

Як ви гадаєте, чи правильне твердження? Обґрунтуйте відповідь.

«Соціальна економіка зобов'язана виражати інтереси всіх верств населення; повинна забезпечувати добробут народу; має забезпечувати та реалізовувати різні форми власності, а також забезпечувати реалізацію права на здійснення господарської діяльності».

34.2. Економічні потреби та блага

Потреба want») — це усвідомлення потреби в чомусь. Потреби людини безмежні. Вони є у всіх людей, соціальних прошарків населення, класів та держави і спонукають їх до економічної діяльності. На формування потреб впливають багато чинників.

Національні особливості та традиції

Стать і вік людини

Рівень освіти і виховання

Чинники, що впливають на потреби людини

Кліматичні умови

Смаки та вподобання

Стан здоров’я

Основним завданням економіки є задоволення особистих потреб людини (як первинних, так і вторинних). Більшість потреб людини має матеріальне вираження (одяг, хліб, подушка, матрац, зошит та ін.). Прогрес людства спричиняє зростання потреб. Так, розвиток інформаційних технологій, різних соціальних мереж зумовлює зростання потреб у ґаджетах із великим обсягом пам’яті.

За характером задоволення потреби поділяють на особисті та суспільні. Особисті потреби задовольняються за рахунок предметів особистого споживання і послуг споживчого призначення. Суспільні потреби (social needs— сукупність різноманітних потреб держави і населення в товарах і послугах, які здатні забезпечити виконання обов’язків держави в суспільстві та умови для прийнятного рівня життя різним соціальним групам.

Класифікація потреб людини

Потреба в безпеці

Потреба в лікуванні

Потреба в освіті

Вторинні потреби

Потреба в їжі

Потреба в одязі

Потреба в житлі

Первинні потреби

Задовольнити людські потреби мають блага, тобто засоби. Основною ознакою блага є його корисність для людини. Благо — це матеріальні та нематеріальні речі, які володіють корисними властивостями, для задоволення потреб людини (товари, послуги, ресурси).

Одні види благ є безмежними (повітря), вони переважно даровані природою і людина може вільно і безоплатно ними користуватися (вільні блага). Запаси інших не можуть повністю відповідати безмежним потребам (запаси нафти, лісу та інших природних ресурсів змінюються). Недостатня кількість блага, порівняно з іншими потребами, називається обмеженістю, або рідкістю, благ. Економічними благами є природні ресурси, людські ресурси, гроші, предмети споживання та інші об’єкти, які є обмеженими.

Практичне завдання

Наведіть приклади благ і запишіть їх у таблицю

Вільні блага

Матеріальні блага

Нематеріальні блага

     

34.3. Процеси, що забезпечують задоволення потреб: виробництво, розподіл, обмін і споживання

Виробництво, розподіл, обмін та споживання є процесами, які забезпечують задоволення потреб людини. Усі вони взаємопов’язані.

Виробництво — це безперервний процес створення (продукування) життєвих благ (товарів та послуг), що здійснюється завдяки певним чинникам, які називаються виробничими ресурсами. Виокремлюють чотири основні види виробничих ресурсів.

Поміркуйте разом

Як ви гадаєте, який ресурс є важливішим і чому? Для цього вам потрібно з'ясувати, як ви розумієте ці ресурси. Обґрунтуйте відповідь

Ресурси виробництва

Земля

Капітал

Праця

Підприємницький хист

Розподіл в економічному аспекті — це розподіл матеріальних благ (ресурсів, товарів, послуг, доходів) між суб’єктами економічних відносин (працівниками, підприємцями, державою).

Обмін — це відносини, які сприяють руху товарів та послуг від виробника до споживача. Найпростішою формою обміну між суб’єктами господарювання є бартер, коли якийсь певний товар обмінюють на інший. Однак така форма обміну не дуже зручна, тому почали використовувати гроші. Нині обмін здійснюється за такою формулою: товар — гроші — товар.

Споживання — це використання створених благ для задоволення потреб. Споживання може бути індивідуальним або виробничим. Виробниче споживання — це коли виробник використовує верстати, машини, обладнання, сировину, людську працю для виготовлення потрібних суспільству благ (товарів, послуг). Індивідуальне споживання — це коли виготовлений продукт задовольняє особисті потреби людини.

34.4. Учасники (суб'єкти) економічних відносин

Щоб пояснити різні економічні явища та процеси, економісти вивчають поведінку населення (окремої людини), домогосподарств, фірм, державних органів і держави. Їх ще називають економічними агентами, або учасниками (суб’єктами) економічних відносин. Основна ознака того, що суб’єкт є учасником економічних відносин, — його участь у процесі виробництва, розподілу та споживання.

Суб'єктами економічних відносин є фізичні та юридичні особи (сторони), які беруть участь у процесах виробництва, розподілу, обміну та споживання.

У таких відносинах завжди є дві сторони: продавець-покупець або виробник-споживач. В економічних відносинах суб’єкти реалізують свої інтереси. Економічний інтерес — це вигода, яка досягається в процесі реалізації економічних відносин. Тобто учасники таких відносин діють таким чином, щоб отримати результат, який задовольнить їхні різноманітні потреби. Наприклад: для працівників, які задіяні в процесі виробництва чи наданні послуг, економічним інтересом є одержання високої заробітної плати; для виробника — отримання високого рівня прибутку за найменшого рівня витрат на виробництво певного товару; для домогосподарства — купівля товарів чи послуг за найменшою ціною; для держави — створення умов для росту економіки та забезпечення високого рівня життя населення.

Суб’єкт економічних відносин має бути власником. Інакше він не зможе реалізувати свої економічні інтереси. Так, наприклад, кожна людина є власником праці (володіє здібностями, знаннями, досвідом), виходячи на ринок праці, вона бажає її продати за найвищою ціною (заробітною платою). Виробник має у власності приміщення, обладнання та інші засоби, щоб здійснювати виробництво.

Економічні агенти (суб’єкти) постійно ухвалюють економічні рішення: купувати яблука чи груші, вкладати кошти в банки на депозитні рахунки чи зберігати їх удома, йти працювати на завод чи в офіс, виробляти автомобілі чи танки або інше.

Для завершення теми:

Що таке економіка? Назвіть суб’єктів економічних відносин.

Як ви розумієте значення вислову: «Прогрес людства спричиняє збільшення кількості потреб»?

Які основні відмінності процесів виробництва, розподілу, обміну?

Наведіть приклади економічних благ та суспільних благ.

Зіставте і порівняйте поняття «потреби» та «споживання».

Складіть схему, відобразивши в ній, які економічні рішення ухвалюють суб’єкти економічних відносин.