Підручник з Громадянської освіти. 10 клас. Васильків - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 12. Національні механізми захисту прав людини і прав дитини

#національнімеханізмизахиступрав #судомбудсменнаціональнаполіція #зверненнягромадян

Сьогодні у світі немає жодної держави, в якій би на 100 % додержувалися прав людини для всіх. Завжди скрізь є якісь правопорушення. Але за правопорушення, скоєні в нормальній цивілізованій демократичній країні, і тим паче правопорушення, які стосуються прав інших людей, завжди існує відповідальність.

Володимир Василенко, український правник-міжнародник, представник України в Раді ООН з прав людини з 2006 по 2010 рр.

12.1. Механізми захисту прав людини в Україні

Національні механізми захисту прав людини — це сукупність передбачених національним законодавством інструментів і можливостей, що їх кожна людина може використати для захисту своїх прав. Такі інструменти й можливості в Україні загалом передбачені в Конституції.

Мовою оригіналу

Конституція України, № 254к/96-вр, прийнята 28 червня 1996 року, редакція від 30.09.2016

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Кожному гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду України з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом.

Кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.

Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 59. Кожен має право на професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

Практичне завдання

Прочитайте витяг з Цивільного кодексу України. Дайте відповіді на запитання:

1. Що таке збитки?

2. Чи має право особа на відшкодування упущеної вигоди?

3. Чим відрізняється майнова шкода від моральної і що є спільного між ними?

4. Чи може майнова і моральна шкода бути відшкодована не в грошовій формі?

Мовою оригіналу

Цивільний кодекс України № 435-IV, прийнятий 16 січня 2003 року, редакція від 15.12.2017

Стаття 22. Відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди

1. Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

2. Збитками є:

1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

3. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Якщо особа, яка порушила право, одержала у зв'язку з цим доходи, то розмір упущеної вигоди, що має відшкодовуватися особі, право якої порушено, не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право.

4. На вимогу особи, якій завдано шкоди, та відповідно до обставин справи майнова шкода може бути відшкодована і в інший спосіб, зокрема, шкода, завдана майну, може відшкодовуватися в натурі. ...

Стаття 23. Відшкодування моральної шкоди

1. Особа має право на відшкодування моральної шкоди, завданої внаслідок порушення її прав.

2. Моральна шкода полягає:

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких родичів;

3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або юридичної особи.

3. Моральна шкода відшкодовується грішми, іншим майном або в інший спосіб. ...

4. Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування.

У нашій державі діє розгалужена система захисту прав людини, подібна до тих, що функціонують у розвинених демократичних країнах. Як ви вже знаєте, внутрішньодержавний механізм захисту прав людини має дві основні форми: судову й адміністративну. Розгляньмо їх докладніше.

12.2. Судовий захист прав людини

Судовий захист — найефективніший і найважливіший механізм забезпечення прав та свобод людини..

Судову владу в Україні здійснюють суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України, який є єдиним органом конституційної юрисдикції та забезпечує верховенство права і пряму дію Конституції на всій території України.

Суди загальної юрисдикції, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечують кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення.

Судоустрій в Україні будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності і визначається Законом України «Про судоустрій і статус суддів».

Суди України утворюють єдину систему, до якої входять:

1) місцеві (окружні) суди — загальні, господарські та адміністративні суди першої інстанції;

2) апеляційні суди — суди, які створюють в апеляційних округах, де можна оскаржити рішення місцевого суду, якщо сторона незадоволена);

3) вищі спеціалізовані суди (їх створення передбачене законом, але на цю мить вони ще формуються, згодом ці суди діятимуть як суди першої та апеляційної інстанції з розгляду окремих категорій справ):

— Вищий суд з питань інтелектуальної власності;

— Вищий антикорупційний суд;

4) Верховний Суд — найвищий суд у системі судів загальної юрисдикції, до складу якого можуть входити судді в кількості не більше двохсот. Новий Верховний Суд, створений відповідно до останніх змін законодавства в результаті судової реформи, офіційно почав діяти з 15 грудня 2017 року у складі 113 суддів. Процедура добору, тестування, перевірки і кваліфікаційного оцінювання цих суддів тривала понад рік.

У структурі Верховного Суду діють:

Велика Палата Верховного Суду

— Касаційний цивільний суд

— Касаційний адміністративний суд

— Касаційний господарський суд

— Касаційний кримінальний суд

Створення будь-яких надзвичайних та особливих судів не допускається.

Суди спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ. Кримінальні справи про вчинення злочинів передають до розгляду в суд після їх належного розслідування, і саме суд установлює вину особи та виносить вирок (обвинувальний або виправдувальний).

Інші справи суд розглядає після відповідного письмового звернення, яке називається позовом. Позов має встановлену процесуальними кодексами форму, тобто має містити потрібну для вирішення спору інформацію.

Додаткова інформація

Про Верховний Суд

30 листопада 2017 року відбувся Пленум новоствореного Верховного Суду, на якому визначено початок його роботи — 15 грудня 2017 року. Символічно, що за 100 років до цього — 15 грудня 1917 року — розпочав свою роботу Генеральний Суд — найвищий судовий орган УНР. Також на Пленумі на чотири роки обрано Голову Верховного Суду. Вперше в історії України цю найвищу судову інстанцію очолила жінка — Данішевська Валентина Іванівна (на світлині). Зауважимо, що це третій випадок у світі. Канада і Велика Британія вже мають жінок на таких високих посадах. https://vkksu.gov.ua/ua/news/

Конституційний Суд України є органом конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції України, вирішує питання про відповідність Конституції України законів України та інших актів, здійснює офіційне тлумачення Конституції України, а також інші повноваження відповідно до Конституції України та Закону України «Про Конституційний Суд України» від 13 липня 2017 року.

Громадяни України, іноземці, особи без громадянства та юридичні особи приватного права можуть звернутися до Конституційного Суду України, скерувавши конституційну скаргу — це письмове клопотання особи, яка вважає, що застосований у кінцевому судовому рішенні в її справі Закон України суперечить Конституції України щодо вирішення питання про конституційність цього закону. Конституційна скарга може бути подана в разі, якщо всі інші національні засоби юридичного захисту вичерпано.

Практичне завдання

Розгляньте зразок позовної заяви. Дайте відповіді на запитання:

1. Яким вимогам має відповідати позовна заява?

2. Яку інформацію обов'язково треба вказати в позові?

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області

ПОЗИВАЧ: _____ (ПІБ, адреса)

ВІДПОВІДАЧ: _____ (ПІБ, адреса)

Ціна позову _____

Позовна заява про відшкодування шкоди, завданої залиттям квартири

Я є власником квартири, у якій проживаю за адресою _____.

15 грудня 2017 р. з вини відповідача, який проживає поверхом вище, була залита моя квартира _____ (вказати характер залиття, його причини: прорив труб опалення, водопостачання і т. ін.). Вина відповідача в залитті квартири встановлена _____ (вказати, якими документами: актом огляду комісії і т. ін.). В результаті залиття квартири мені завдано матеріальної шкоди: _____ (перелік зіпсованих речей, які стали непридатними до використання, їх вартість, а також приблизна вартість необхідного поновлюваного ремонту квартири). Відповідач не бажає відшкодовувати завдану мені шкоду.

Відповідно до статей 1166, 1192 Цивільного кодексу України та 4, 19, 175, 184 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Призначити будівельно-технічну і товарознавчу експертизу для встановлення вартості пошкоджених речей та поновлюваного ремонту квартири.

2. Викликати свідків _____ (ПІБ, адреса).

3. Стягнути з _____ (ПІБ відповідача) на мою користь _____ грн. як відшкодування завданої мені матеріальної шкоди.

4. Покласти на відповідача витрати, пов'язані з розглядом даної справи.

Додатки:

1. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

2. Акт огляду комісії.

3. Копії позовної заяви.

4. Квитанція про сплату судового збору.

_____ Дата _____ Підпис

12.3. Адміністративний захист прав людини

Складниками позасудового механізму захисту прав людини, у широкому розумінні, є майже всі органи державної влади, адже весь апарат демократичної держави спрямовує свою діяльність і на захист прав та свобод людини і громадянина. Зокрема, це Президент України — гарант прав та свобод людини і громадянина, Верховна Рада України як єдиний законодавчий орган, адже виключно законами України визначаються права та свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод; Кабінет Міністрів України, що уповноважений уживати заходів щодо забезпечення прав та свобод людини і громадянина; місцеві державні адміністрації та інші органи виконавчої влади, які на відповідній території забезпечують додержання прав і свобод громадян; прокуратура України, що здійснює визначені Конституцією України функції для захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави; інші державні органи, а також недержавний самоврядний інститут — адвокатура — забезпечує захист, представництво та надання інших видів правової допомоги на професійній основі.

Адміністративна форма захисту прав людини може бути первинним (але не обов’язковим) кроком до відновлення порушених прав і передбачає розгляд звернень громадян до органів державної влади та місцевого самоврядування, які кожна людина має право скеровувати як індивідуально, так і колективно, як письмово, так і усно.

Звернення громадян за формою можна подати як:

— пропозиції (зауваження) — висловлюють пораду, рекомендацію щодо діяльності відповідного органу, а також думки щодо врегулювання суспільних відносин та умов життя громадян, удосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави;

— заяви — містять прохання про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, депутатів, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності;

— клопотання — прохання про визнання за особою певних прав чи свобод;

— скарги — формулюють вимоги про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Письмове звернення має відповідати встановленим вимогам. Зокрема, у ньому має бути зазначено прізвище, ім’я по батькові, місце проживання громадянина(-ки), викладено суть питання. Письмове звернення має бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. Анонімні письмові звернення, у яких не зазначене місце проживання, нема підпису автора(-ів), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, не розглядають.

Практичне завдання

Розгляньте зразок звернення у формі заяви. Дайте відповіді на запитання:

1. Яким вимогам має відповідати звернення?

2. Яку інформацію обов'язково треба вказати у заяві?

Першому заступникові Голови Державної прикордонної служби України

_____ (ПІБ)

від _____ (ПІБ, громадянство, дата народження)

_____ (адреса проживання)

Заява

Для реєстрації в Україні транспортного засобу (автомобіля марки «_____» р. _____ кольору, № кузова _____) прошу Вас надати інформацію про перетин мною державного кордону України на зазначеному транспортному засобі.

Додаток: на _____ аркушах.

1. _____ (ксерокопія документа, який посвідчує особу)

(дата) _____ (підпис) _____

Забезпечувати охорону прав і свобод людини, протидіяти злочинності, підтримувати публічну безпеку і порядок покликана також поліція — розгалужена система органів виконавчої влади, яка має центральний орган управління і територіальні (місцеві) органи.

Поліція має реагувати на заяви й повідомлення про злочини та інші правопорушення як у письмовій формі, так і у формі електронного документа. Письмову заяву можна подати в найближче відділення поліції особисто або надіслати поштою, телеграфом чи іншим видом зв’язку. Для електронних звернень громадян створена спеціальна електронна поштова скринька: pg.npu@police.gov.ua. Оперативний виїзд на місце вчинення протиправного діяння здійснюється за викликом на тел. номер 102.

12.4. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини та Уповноважений Президента України з прав дитини

Позасудовий захист прав людини забезпечується також через інститути Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Уповноваженого Президента України з прав дитини.

Організація і діяльність Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини визначена Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини приймає та розглядає звернення народних депутатів України, громадян України, незалежно від місця їх перебування, іноземців, осіб без громадянства, які перебувають на території України, або осіб, які діють у їхніх інтересах. У 2016 році, наприклад, до Уповноваженого звернулася 63 861 осіб, у 2017 — 158 091 осіб.

Звернення мають стосуватися взаємин, які виникають між заявником та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами щодо захисту прав і свобод заявника.

Звернення подають Уповноваженому в письмовій формі впродовж року після виявлення порушення прав та свобод людини і громадянина. За наявності виняткових обставин цей строк може бути подовжений, але не більше ніж до двох років. Розглядаючи звернення, Уповноважений відкриває провадження у справі про порушення прав і свобод людини і громадянина; роз’яснює заходи, що їх має вжити особа, або скеровує звернення за належністю в орган, до компетенції якого належить розгляд справи, та контролює розгляд цього звернення.

Додаткова інформація

Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

За історію незалежної України Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини обирали 5 разів: у 1998, 2003, 2007, 2012 та 2018 роках. Посаду Омбудсмена в усіх випадках обіймали жінки. У період з квітня 1998 по квітень 2012 року на цій посаді була Ніна Карпачова, з квітня 2012 року по березень 2018 — Валерія Лутковська. 15 березня 2018 року Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини призначено Людмилу Денісову (на світлині). http://www.ombudsman.gov.ua/

Уповноважений Президента України з прав дитини здійснює свою діяльність на підставі Положення про Уповноваженого Президента України з прав дитини, затвердженого Указом Президента України. Ця посада створена у 2011 році з огляду на потребу особливого піклування про дитину, для здійснення Президентом України конституційних повноважень щодо забезпечення додержання конституційних прав дитини, виконання Україною міжнародних зобов’язань у цій сфері.

Додаткова інформація

Про Уповноваженого Президента України з прав дитини

З часу створення посади Уповноваженого Президента України з прав дитини у 2011 р. її обіймали: до 2014 року — Павленко Юрій Олексійович; з 18 грудня 2014 року — Кулеба Микола Миколайович (на світлині). Офіційна сторінка в мережі Фейсбук: https://www.facebook.сom/up.z.prav.dуtуnу

Належно оформлені звернення щодо порушення прав дитини можна надсилати за адресою: 11220, м. Київ, вул. Банкова, 11, а також на електронну скриньку: children@apu.gov.ua. Пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань захисту прав дитини також можна надсилати електронним листом.

Основними завданнями Уповноваженого є:

1) постійний моніторинг додержання в Україні прав дитини, виконання Україною міжнародних зобов’язань у цій сфері та внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо припинення й запобігання повторенню порушень прав і законних інтересів дитини;

2) внесення Президентові України пропозицій щодо підготовки проектів законів, актів Президента України з питань прав та законних інтересів дитини;

3) ужиття заходів, спрямованих на захист і відновлення порушених прав та інтересів дитини, інформування громадськості про такі заходи та їхні результати;

4) підготовка заходів за участю Президента України, зокрема й міжнародного характеру, з питань, що стосуються дітей;

5) здійснення заходів щодо налагодження взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань захисту прав і законних інтересів дитини.

Для ефективного виконання своїх завдань Уповноважений має право:

— аналізувати становище дітей в Україні;

— відвідувати в установленому порядку спеціальні установи для дітей, заклади соціального захисту та інші заклади, у яких перебувають діти, опитувати осіб, які там перебувають, та отримувати інформацію про умови їх тримання;

— звертатися до державних органів із питань відновлення порушених прав та законних інтересів дитини, щодо виявлених фактів порушень прав та законних інтересів дитини, а також щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності посадових осіб, винних у таких порушеннях;

— запитувати та одержувати потрібну інформацію, документи й матеріали;

— взаємодіяти з організаціями, зокрема й міжнародними, з питань захисту прав та законних інтересів дитини;

— надавати громадянам, зокрема дітям, консультації про права дитини, способи їх реалізації та захисту; інші передбачені законодавством права.

Поміркуйте разом

Ознайомтесь із результатами соціологічного дослідження «Права дітей в Україні: реалії та виклики після 20 років незалежності» (за посиланням https://www.facebook.сom/up.z.prav.dytyny/app/128953167177144/). проведеного у 2012 році на замовлення Уповноваженого Президента України з прав дитини

1. Які виклики сьогодення у сфері прав дитини? 2. Як. на вашу думку. можуть змінитися результати такого ж соціологічного дослідження через десятиліття? Чому ви так вважаєте?

Для завершення теми:

Що таке позов?

Хто здійснює судову владу в Україні?

Які ви знаєте форми національного механізму захисту прав людини?

Укажіть, за якими трьома принципами побудовано судоустрій в Україні.

Назвіть, якими за формою можуть бути звернення громадян.

З'ясуйте на офіційному сайті Уповноваженого Верховної Ради з прав людини (http://www.ombudsman.gov.ua/ua), де розміщене ваше регіональне представництво Уповноваженого та хто його координатор.