Історія України. Підручник. Казьмирчук

Історія України. Підручник. Казьмирчук

Підручник підготовлений на основі аналізу широкої джерельної бази, з урахуванням досягнень вітчизняної та зарубіжної історіографії. Проаналізовано головні віхи вітчизняної історії. Висвітлено основні етапи політичного, соціально-економічного, духовного й культурного розвитку українського народу. Проведено дослідження найважливіших періодів становлення та розвитку Української держави.

Здійснено спробу аналізу різних поглядів щодо висвітлюваних фактів, історичних явищ. До кожного розділу подано хронологічну таблицю, біографічний довідник і термінологічний словник.

Для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

Стародавня історія України

Лекція 1. Первісне суспільство і перші державні утворення на території України

1. Стародавня доба на території України

2. Скіфо-сарматська доба

3. Етногенез слов’ян

Середньовічна історія України

Лекція 2. Київська Русь

1. Праукраїнці у VІІІ—ІХ ст. Теорії походження України-Русі

2. Етапи зміцнення Київської Русі як державного об’єднання

3. Феодальна роздробленість у ХІІ — першій половині ХІІІ ст. Історичне значення Київської Русі

Лекція 3. Галицько-Волинське князівство

1. Піднесення Галицького і Волинського князівств. Утворення Галицько-Волинської держави

2. Зовнішньополітичні пріоритети та суспільно-економічний устрій Галицько-Волинського князівства

3. Культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства. Причини й наслідки занепаду Галицько-Волинського князівства, його історичне значення

Лекція 4. Землі України під владою іноземних держав у ХІV — на початку ХVІІ ст.

1. Боротьба за києворуську спадщину. Українські землі у складі Великого Князівства Литовського

2. Люблінська унія, її політичні та соціально-економічні наслідки для України

3. Суспільно-політичні та релігійні рухи в Україні. Берестейська церковна унія

Лекція 5. Становлення та розвиток українського козацтва

1. Формування українського козацтва. Утворення Запорозької Січі

2. Козацькі повстання в кінці ХVІ — на початку ХVІІ ст.

3. Культура України в ХVI — першій половині ХVІІ ст.

Нова доба історії України

Лекція 6. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького

1. Українські землі напередодні Визвольної війни

2. Початок Визвольної війни. Формування Української національної держави

3. Україна після Зборівського договору

Лекція 7. Гетьманщина за доби руїни: військово-політичне протистояння та соціально-економічне становище

1. Напередодні Руїни: українська держава в останні роки правління Б. Хмельницького

2. Іноземна експансія та внутрішня боротьба в українських землях у другій половині ХVІІ ст.

3. Економічний розвиток та соціальне становище

4. Культурне життя в Україні другої половини ХVІІ ст.

Лекція 8. Розвиток українських земель у складі Московії та Російської імперії кінця ХVІІ — середини ХVІІІ ст.

1. Політичний розвиток українських земель за гетьманування Івана Мазепи і його наступників на початку XVIIІ ст.

2. Соціально-економічне становище українських земель

3. Адміністративний устрій Лівобережжя, Слобожанщини, Правобережжя у першій половині XVIIІ ст.

4. Культура України 90-х рр. XVII — початку XVIIІ ст.

Лекція 9. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці ХVІІІ — в першій половині ХІХ ст.

1. Політико-адміністративне становище українських земель. Закріпачення селянства

2. Українські терени у війнах Російської імперії і доля козацтва. Освоєння Українського Причорномор’я

3. Соціально-економічний розвиток України

4. Опозиційний рух

5. Культура України наприкінці ХVІІІ — в першій половині ХІХ ст.

Лекція 10. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії (кінець ХVІІІ — перша половина ХІХ ст.)

1. Адміністративно-територіальний устрій

2. Соціально-економічне становище краю

3. Національне відродження на західноукраїнських землях

4. Особливості розвитку культури

Лекція 11. Українські землі у складі Російської імперії (друга половина ХІХ ст.)

1. Соціально-економічна модернізація

2. Громадсько-політичне життя й національно-визвольний рух

3. Становище української культури

Лекція 12. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини у другій половині ХІХ ст.

1. Еволюція державного устрою Австро-Угорщини

2. Соціально-економічне становище західноукраїнських земель

3. Активізація суспільно-політичного руху, його строкатість і суперечливість. Політизація національного життя

4. Культурний розвиток

Лекція 13. Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.

1. Соціально-економічне і політичне становище України на зламі ХІХ—ХХ ст.

2. Професійно-національні рухи та політична боротьба в Україні у ХХ ст.

3. Україна в період революції 1905—1907 рр. та після її поразки

4. Аграрна політика Столипіна і українські землі

5. Україна напередодні Першої світової війни у 1910—1914 рр.

6. Культура України на початку ХХ ст.

Лекція 14. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини на початку ХХ ст.

1. Соціально-економічний розвиток

2. Український національний рух

3. Культура й духовне життя

Лекція 15. Україна в роки Першої світової війни (1914—1917 рр.)

1. Українське питання у міжнародній політиці напередодні Першої світової війни

2. Бойові дії на українських землях у 1914—1917 рр.

3. Українські політичні сили в період Першої світової війни

Новітня історія України

Лекція 16. Національно-демократична революція в Україні. Відродження державності українського народу (1917—1920 рр.)

1. Події Лютневої революції і Україна. Утворення і діяльність Центральної Ради

2. Захоплення влади більшовиками і діяльність Центральної Ради в цих умовах

3. Гетьманська держава П. Скоропадського

4. Директорія і її боротьба за українські землі з білогвардійцями, Антантою, Польщею та більшовиками

5. ЗУНР і національно-визвольний рух 1918—1920 рр. у західноукраїнських землях. Культура Радянської України

Лекція 17. Розвиток радянської України у міжвоєнний період

1. УСРР в роки нової економічної політики

2. Сталінська політика соціалістичної модернізації у СРСР

3. Зміни в культурі, освіті й науці Радянської України у 20—30 рр. XX ст.

Лекція 18. Західноукраїнські землі у міжвоєнний період

1. Входження західноукраїнських земель до складу Польщі, Румунії та Чехословаччини. Оформлення їхнього адміністративного статусу в 20—30-ті рр.

2. Соціально-економічне становище Західної України

3. Діяльність політичних партій і громадських організацій. Розвиток національно-визвольного руху на західноукраїнських землях

4. Культура. Греко-католицька і православна Церкви на західноукраїнських землях

Лекція 19. Україна в роки Другої світової війни (1939—1945 рр.)

1. Західна Україна і геополітична стратегія СРСР та Німеччини напередодні війни

2. Початок німецько-радянської війни. Причини поразок Червоної Армії (1941—1942 рр.)

3. Окупаційний режим в Україні (1941—1944 рр.)

4. Рух опору в Україні в роки війни, його течії

5. Визволення території України від окупаційних військ

6. Теоретичні проблеми використання термінів «Велика Вітчизняна» і «німецько-радянська» війна

Лекція 20. Україна періоду повоєнної відбудови (1945—1953 рр.)

1. Завершення процесу об’єднання українських земель. Україна на міжнародній арені

2. Відбудова народного господарства

3. Громадсько-політичне життя

4. Розвиток культури та духовне життя

Лекція 21. Соціально-економічний та суспільно-політичний розвиток України у першій половині 1950-х — середині 1980-х рр.

1. Особливості процесів десталінізації та лібералізації в Україні у період хрущовської «відлиги»

2. Україна в умовах наростання системної кризи радянської тоталітарної системи

3. Культурне і духовне життя в Україні на початку 1950-х у середині 1980-х рр.

Лекція 22. Перебудова в СРСР. Суспільно-політичні процеси в Україні у 1985—1991 рр.

1. Політика Перебудови. Особливості її реалізації в Україні

2. Економічні трансформації в роки Перебудови. Поглиблення соціально-економічної кризи в Україні

3. Україна на шляху до незалежності

Лекція 23. Україна в умовах незалежності

1. Суспільно-політичний розвиток Української держави у 1991—2009 рр.

2. Соціально-економічні процеси в Україні в добу незалежності

3. Утвердження України на міжнародній арені

4. Зміни в освітньо-культурній сфері України після здобуття нею незалежності