Історія України у питаннях та відповідях

Передмова. Об'єкт, предмет і завдання курсу «Історія України», характеристика джерел та літератури

Тема 1. Давня історія України (І млн. років до н.е. – ІХ ст. н.е.)

1.1 Кам'яний вік на території України

1.2 Енеоліт: трипільська культура на українських землях

1.3 Бронзова доба на землях України

1.4 Кочові племена на території України (доба заліза): кіммерійці

1.5 Кочові племена на території України (доба заліза): скіфи

1.6 Кочові племена на території України (доба заліза): сармати

1.7 Землероби лісостепу України у ранню залізну добу

1.8 Грецькі міста-держави Північного Причорномор’я

1.9 Основні концепції походження та розселення слов’ян

1.10 Східні слов’яни у IV-IX ст.: історія, побут, звичаї та традиції

1.11 Cхіднослов’янське язичництво

Тема 2. Давньоруський період української історії (IX – 40-і роки XIV ст.)

2.1 Теорії утворення держави «Київська Русь»

2.2 Діяльність перших київських князів (Олега, Ігора, Ольги, Святослава)

2.3 Діяльність київського князя Володимира Великого

2.4 Прийняття християнства на Русі та його значення

2.5 Основні напрямки діяльності князя Ярослава Мудрого

2.6 Київська Русь та кочові народи степу (хозари, печеніги, половці)

2.7 Соціально-економічний розвиток Київської Русі

2.8 Політичний устрій та соціально-класова структура Київської Русі

2.9 Культура Київської Русі

2.10 Феодальна роздробленість Київської Русі, її причини і наслідки

2.11 Головна ідея «Слова о полку Ігоревім» та шляхи її реалізації

2.12 Навала монголо-татар на землі Київської Русі в ХІІІ ст. та її наслідки

2.13 Галицько-Волинське князівство в ХІІ – першій половині ХІV ст.ст. і його значення в історії України

2.14 Данило Галицький – «найсвітліший король Русі»

Тема 3. Литовсько-Польська доба в історії України (40-і роки XIV ст. – середина XVII ст.)

3.1 Причини і наслідки захоплення українських земель Польщею в середині XIV ст.

3.2 Українські землі у складі Великого Князівства Литовського

3.3 Люблінська унія та її наслідки для українського народу

3.4 Берестейська церковна унія та її наслідки для українського народу

3.5 Відродження православної церкви в Речі Посполитій у першій третині XVII століття

3.6 Виникнення українського козацтва і його роль в історії України XV – першій половині XVII ст.

3.7 Запорозька Січ: устрій, побут, звичаї і традиції

3.8 Реєстрове козацтво в історії України

3.9 Козацько-селянські повстання проти польсько-шляхетського гніту наприкінці XVI – у першій половині XVII ст.

3.10 Розвиток української культури в XVI – першій половині XVII століття

3.11 Острозька академія

3.12 Видатні особистості української історії польсько-литовської доби

Тема 4. Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького. Землі України у другій пол. XVII-XVIII ст.

4.1 Причини, передумови, мета і рушійні сили визвольної війни українського народу середини XVII ст.

4.2 Основні події визвольної війни під керівництвом Б. Хмельницького

4.3 Утворення української держави Війська Запорозького

4.4 Б. Хмельницький як видатний полководець, державний діяч і дипломат

4.5 Переяславська Рада і українсько-московський договір 1654 р.

4.6 Руїна. Поділ України на Лівобережну і Правобережну

4.7 Суспільно-політичний лад і соціально-економічне становище Гетьманщини в другій половині XVII ст.

4.8 Роль і місце гетьмана П. Дорошенка в спробах об'єднання українських земель

4.9 Діяльність гетьмана І. Мазепи. Спроба досягнення державної незалежності України

4.10 Постать І.С. Мазепи як одна з найбільш неоднозначних постатей вітчизняної історії

4.11 Посилення наступу російського царизму на українську автономію в першій половині XVIII ст.

4.12 Остаточна ліквідація української державності в другій половині XVIII ст.

4.13 Соціально-економічний і політичний стан українських земель під владою Польщі в XVIII ст. Гайдамацький рух. Коліївщина

4.14 Поділи Польщі та їх наслідки для України

Тема 5. Українські землі у складі російської та австрійської імперій

5.1 Соціально-економічний і політичний стан України в складі Російської імперії наприкінці XVIII – першій половині XIX ст.

5.2 Соціально-економічний і політичний стан українських земель у складі Австрії (кінець XVIII – перша половина XIX ст.)

5.3 Декабристський рух в Україні

5.4 Національно-культурне відродження України у складі Росії (кінець XVIII – перша половина XIX ст.)

5.5 Початок національно-культурного відродження на українських землях у складі Австрії (кінець XVIII – перша половина XIX ст.ст.)

5.6 Кирило-Мефодіївське братство і його роль в українському національному відродженні

5.7 Реформи 60-70-х років ХІХ ст. у Російській імперії та їх наслідки для України

5.8 Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України в другій половині ХІХ ст.

5.9 Громадівський рух в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст.

5.10 Народницький рух в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ ст.

5.11 Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Австро-Угорської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

5.12 Розвиток української культури у другій половині ХІХ ст.

5.13 Формування та діяльність політичних партій в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

5.14 Причини, передумови, характер і рушійні сили революції 1905-1907 рр. в Російській імперії

5.15 Революційні події 1905-1907 рр. та їх наслідки для України

5.16 Державна Дума царської Росії та українське питання

5.17 Столипінська аграрна реформа та її наслідки для України

5.18 Українські землі в роки першої світової війни

5.19 Видатні особистості української історії імперської доби

Тема 6. Україна у добу революції (1917-1920 рр.)

6.1 Лютнева революція в Росії. Створення української Центральної Ради

6.2 Універсали Центральної Ради: від автономії до незалежності України

6.3 Взаємовідносини між радянською Росією і Центральною Радою України (листопад 1917 р. – квітень 1918 р.)

6.4 Причини поразки Центральної Ради та її місце в історії України

6.5 Українська держава Павла Скоропадського

6.6 М. Грушевський – вчений, політик, державний діяч

6.7 Директорія УНР, її внутрішня і зовнішня політика

6.8 Західноукраїнська народна республіка (ЗУНР) і її місце в історії України

6.9 Проголошення і утвердження радянської влади в Україні (грудень 1917 – 1920 рр.). Політика воєнного комунізму в Україні

6.10 Селянський повстанський рух опору в центральній та південній Україні. Махновщина

Тема 7. Україна у передвоєнні роки та в період другої світової війни

7.1 Нова економічна політика та її здійснення в Україні

7.2 Входження України в СРСР

7.3 Індустріалізація в радянській Україні (1925-1941)

7.4 Причини, сутність і наслідки колективізації сільського господарства в Україні. Голод 1932-1933 рр.

7.5 Політика коренізації. Українізація та її наслідки

7.6 Становлення тоталітарного режиму в СРСР та репресії в Україні (кінець 20-х-30-ті роки)

7.7 Розвиток культури в Україні в 20-30-ті роки ХХ ст.

7.8 Західноукраїнські землі у міжвоєнний період

7.9 Виникнення ОУН. Діяльність у передвоєнний час

7.10 Українське питання в міжнародній політиці напередодні і на початку другої світової війни. Входження західноукраїнських земель в УРСР

7.11 Початковий період Великої Вітчизняної війни на території України

7.12 Німецько-фашистський окупаційний режим в Україні 1941-1944 рр.

7.13 Радянський партизанський рух і підпілля на окупованій території України

7.14 Діяльність ОУН в роки другої світової війни та її оцінка в українській історичній літературі

7.15 Визволення Радянською Армією України від фашистських загарбників. Внесок українського народу в перемогу над фашизмом

Тема 8. Україна в 1945-1991 роках

8.1 Відбудова і подальший розвиток народного господарства України в другій половині 40-х – на початку 50-х рр. ХХ ст.

8.2 Радянізація західних областей України в післявоєнний період. Збройна боротьба ОУН-УПА проти радянської влади. Операція «Вісла»

8.3 Ліквідація греко-католицької церкви в західній Україні у 40-х роках ХХ ст.

8.4 Наступ сталінізму в ідеології і культурі в другій половині 40-х – на початку 50-х років ХХ ст.

8.5 Лібералізація суспільно-політичного життя в період хрущовської «відлиги»

8.6 Соціально-економічні реформи М. Хрущова та їх значення для України

8.7 Дисидентський рух в Україні (60-і – середина 80-х років ХХ ст.)

8.8 Наростання негативних явищ у житті українського суспільства (1965-1985 роки)

8.9 Розвиток культури в Україні в 60-80-х роках ХХ ст.

8.10 Загострення екологічних проблем у 70-80-х роках. Чорнобильська катастрофа

8.11 Перебудова в СРСР і Україна (квітень 1985 – серпень 1991 рр.)

Тема 9. Україна в умовах розбудови незалежності

9.1 Досягнення Україною державної незалежності. Розпад СРСР. Утворення СНД

9.2 Основні напрямки державного будівництва незалежної України. Вибори Президента України у 2004 р. і Верховної Ради України у 2007 р.

9.3 Становлення владних структур у незалежній Україні

9.4 Прийняття нової Конституції України та її основні положення

9.5 Державна символіка України, її історичне походження та значення

9.6 Становлення і розвиток багатопартійності в незалежній Україні

9.7 Соціально-економічні процеси в умовах незалежності України

9.8 Мета, принципи, основні напрямки зовнішньої політики України

9.9 Розвиток культури України на сучасному етапі

9.10 Розвиток освіти і науки в незалежній Україні

9.11 Етнонаціональна політика незалежної України

9.12 Релігійна ситуація в незалежній Україні

9.13 Українська діаспора

9.14 Місце України у сучасному геополітичному просторі

Хронологічна таблиця з історико-політичного формування сучасної території України за свою 1000-літню історію (від Київської Русі)