Підручник. Історія України. 7-е видання, 2018. О. Д. Бойко

Підручник. Історія України. 7-е видання, 2018. О. Д. Бойко

Попередні видання «Історії України» О. Д. Бойка запам’яталися студентам і набули популярності у вищій школі як навчальні посібники. У них приваблювали компактність і лаконічність тексту, концептуально-смислова самодостатність, аналітичність, системне, науково коректне мислення автора, розкуте і тактовне слово. Нині це видання має статус підручника. При його підготовці уточнено багато формулювань, розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів. їх викладено в єдностях і суперечностях різноманітних тенденцій з осмисленням зумовленості вчинків історичних постатей. Проаналізовано і сучасні політичні, соціально-економічні, духовні процеси і тенденції до середини літа 2014 р.

Підручник прислужиться студентам вищих навчальних закладів. Корисним буде учителям середніх шкіл та всім, хто прагне пізнати минуле і порозмірковувати над сучасністю України.

1. Первісне суспільство і перші державні утворення на території України

1.1. Початок формування людської цивілізації на території України

1.2. Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я

1.3. Східні слов’яни в VI—XI ст.

2. Київська Русь

2.1. Походження Давньоруської держави

2.2. Виникнення і становлення Давньоруської держави (кінець IX — кінець X ст.)

2.3. Піднесення і розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.)

2.4. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.)

2.5. Монгольська навала і встановлення золотоординського іга

2.6. Політичний устрій

2.7. Соціально-економічний розвиток

2.8. Етнічний розвиток

2.9. Хрещення Русі

2.10. Характерні ознаки та особливості розвитку культури Київської Русі

2.11. Походження і суть національного символу — тризуба

3. Галицько-Волинська держава — спадкоємиця Київської Русі

3.1. Утворення, піднесення і занепад Галицько-Волинської держави

3.2. Роль Галицько-Волинського князівства в історії української державності

4. Українські землі у складі Литви і Польщі

4.1. Приєднання українських земель до Великого князівства Литовського

4.2. Польська експансія на українські землі наприкінці XIV — в середині XVI ст.

4.3. Люблінська унія

4.4. Утворення Кримського ханства і його експансія на українські землі

4.5. Соціально-економічні процеси в XIV—XVI ст.

4.6. Церковне життя. Берестейська унія

4.7. Культура України в XIV—XVI ст.

5. Виникнення українського козацтва

5.1. Феномен козацтва: генезис, характерні ознаки та особливості

5.2. Запорозька Січ

5.3. Козацько-селянські повстання наприкінці XVI — на початку XVII ст.

5.4. Козацтво як впливовий чинник міжнародного життя

6. Українська національна революція

6.1. Причини, характер, періодизація революції

6.2. Розгортання національно-визвольної війни (лютий 1648 — серпень 1657 р.)

6.3. Утворення Української гетьманської держави

6.4. Громадянська війна і поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.)

6.5. Боротьба за возз’єднання Української держави (червень 1663 — вересень 1676 р.)

7. Україна наприкінці XVII — у XVIII ст.

7.1. Українська державність наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

7.2. Колоніальна політика Російської імперії щодо України у XVIII ст.

7.3. Правобережна Україна наприкінці XVII — у XVIII ст.

7.4. Соціально-економічний розвиток наприкінці XVII — у XVIII ст.

7.5. Культура України наприкінці XVII — у XVIII ст.

8. Україна в першій половині XIX ст.

8.1. Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії

8.2. Суспільні рухи

8.3. Національне відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство

8.4. Західноукраїнські землі під владою Австрійської імперії

9. Україна в другій половині XIX ст.

9.1. Модернізаційні процеси в Російській імперії та Україна

9.2. Суспільні течії і рухи другої половини XIX ст.

9.3. Соціально-економічний розвиток у пореформений період

9.4. Українська культура в другій половині XIX ст.

10. Україна на початку XX ст.

10.1. Соціально-економічний розвиток на початку XX ст.

10.2. Національний рух на початку XX ст.

10.3. Україна в період першої російської революції 1905—1907 рр.

10.4. Україна в роки третьочервневої монархії (серпень 1907 — липень 1914 р.)

10.5. Західноукраїнські землі в другій половині XIX — на початку XX ст.

10.6. Українські землі в роки Першої світової війни

10.7. Поява модерністської течії в українській культурі на рубежі XIX і XX ст.

11. Українська національно-демократична революція (1917—1920)

11.1. Лютнева революція в Росії та її вплив на Україну

11.2. Проголошення автономії України

11.3. Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії проти УНР

11.4. Гетьманат П. Скоропадського

11.5. Директорія УНР

11.6. Західноукраїнська Народна Республіка

11.7. Політика радянської влади в Україні 1919 р.

11.8. Україна в другій половині 1919 — на початку 1920 р.

11.9. Радянсько-польська війна та Україна

12. Україна в складі СРСР (1922—1939)

12.1. УСРР на початку 20-х років

12.2. Нова економічна політика

12.3. Утворення Радянського Союзу. Остаточна втрата Україною незалежності

12.4. Індустріалізація: завдання, труднощі, характерні ознаки, особливості і наслідки

12.5. Колективізація сільського господарства. Голод 1932—1933 рр.

12.6. Культурне будівництво у 20—30-ті роки

12.7. Політика коренізації: українізація і розвиток національних меншин

12.8. Україна і процес формування тоталітарного режиму в СРСР

13. Західноукраїнські землі в 20—30-ті роки

13.1. Українські землі в складі Польщі

13.2. Українські землі в складі Румунії

13.3. Українські землі в складі Чехословаччини

14. Україна в роки Другої світової війни (1939—1945)

14.1. «Українське питання» в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Проголошення автономії Карпатської України

14.2. Роль «українського питання» в німецько-радянському зближенні. Пакт Молотова — Ріббентропа

14.3. Входження західноукраїнських земель до складу СРСР

14.4. Напад Німеччини на СРСР. Проголошення Великої Вітчизняної війни

14.5. Місце України у планах фашистів

14.6. Встановлення фашистського окупаційного режиму

14.7. Радянський партизанський рух на окупованій території України

14.8. Збройна боротьба формувань ОУН—УПА в 1941—1944 рр.

14.9. Визволення України

15. Повоєнна відбудова і розвиток України в 1945 — середині 50-х років

15.1. Повоєнні адміністративно-територіальні зміни

15.2. Зовнішньополітична діяльність УРСР

15.3. Особливості процесу відбудови народного господарства України

15.4. Рівень життя і побуту населення

15.5. Радянізація західних областей України

15.6. Боротьба ОУН—УПА з радянською репресивною машиною

15.7. Масові репресії радянського режиму проти населення Західної України. Операція «Вісла»

15.8. Культурно-ідеологічні процеси в Україні

16. Україна в умовах десталінізації (1956—1964)

16.1. Суспільно-політичне життя і політична боротьба в УРСР

16.2. Соціально-економічний розвиток України

16.3. Духовне життя в Україні: основні тенденції і характерні ознаки

17. Україна на порозі кризи: наростання застійних явищ (1965—1985)

17.1. Соціально-економічний розвиток УРСР

17.2. «Стабілізація» і закритість суспільно-політичного життя

17.3. Духовний розвиток суспільства: ідеологічний диктат

17.4. Дисидентський рух

18. Україна і процес перебудови в СРСР (квітень 1985 — серпень 1991 р.)

18.1. Головні чинники, що зумовили процес перебудови

18.2. Етапи перебудови та її наслідки для України

19. Україна на шляху незалежності

19.1. Стартові умови розгортання державотворчого процесу

19.2. Трансформація політичної системи та становлення владних структур у 1991—2004 рр.

19.3. «Помаранчева» революція

19.4. Характерні ознаки та особливості суспільно-політичного життя в 2005—2011 рр.

19.5. Конституційний процес

19.6. Формування багатопартійності

19.7. На шляху творення національної економіки (1991 — перша половина 1994)

19.8. Реалізація нового соціально-економічного реформаційного курсу і його наслідки (друга половина 1994 — 2004)

19.9. Соціально-економічний розвиток (2005—2011). Вплив світової економічної кризи на Україну

19.10. Специфіка взаємодії культури і суспільства у перехідний період

19.11. Основні тенденції розвитку сучасної української культури

19.12. Характерні ознаки релігійного життя

19.13. Роль національної ментальності в житті суспільства

19.14. Формування концепції зовнішньополітичного курсу

19.15. Альтернативні варіанти геополітичної орієнтації України

19.16. Західний напрям зовнішньої політики

19.17. Україна і СНД

19.18. Криза української державності у 2013—2014 рр.

19.19. Хронологічна таблиця