Підручник з Історії України. 11 клас. Кульчицький

Основні терміни і поняття

Адміністративно-командна система - система управління суспільством, яка базується на адміністративних методах, бюрократичному централізмі.

Антинацистський рух - 1. В Україні і країнах Західної Європи - народний рух, спрямований проти нацистських окупантів (рух Опору). 2. У Німеччині - патріотичний рух, метою якого була боротьба з тоталітарним нацистським режимом.

Авторитаризм - антидемократичний політичний режим з елементами особистої диктатури.

Амортизація - поступове зношування основних фондів (устаткування, споруд).

Автономія - право самостійно вирішувати питання, які входять в компетенцію конкретного державного або адміністративно-територіального утворення (республіки, області, округу), національної або релігійної спільноти.

Анексія - насильницьке приєднання, загарбання однією державою всієї (або частини) території іншої держави.

Антисемітизм - одна з форм расового шовінізму, спрямована проти євреїв.

Асиміляція - злиття представників одного народу з іншим народом шляхом засвоєння його мови, звичаїв, релігії, ментальності тощо.

Багатопартійна система - партійна система в державі, яка характеризується наявністю двох або більше партій, що ведуть боротьбу за політичну владу.

Бюджет - сукупність прибутків і видатків держави, підприємства, сім’ї тощо за певний період.

Бюрократ - 1. Особа, яка належить до бюрократії. 2. Посадова особа, яка формально виконує свої обов’язки.

Валюта - грошова система певної країни, а також грошові одиниці в цій системі.

Вандалізм - безглузде знищення матеріальних і культурних цінностей.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) - узагальнений показник, який відображає сукупну вартість вироблених товарів і послуг кожної країни.

«Відлига» - лібералізація політичного режиму в СРСР після смерті Й. Сталіна.

Волюнтаризм - у політиці і суспільному житті - довільні вольові рішення, які ігнорують об’єктивно існуючі закономірності.

Виконавча вертикаль влади - система державних органів виконавчої влади місцевого, регіонального та центрального рівнів.

Вільна економічна зона - спеціальна територія країни, якій надано валютний і кредитний пільгові режими для заохочення ділових стосунків з іноземним капіталом.

Гето - особливі міські квартали, за межами яких не могли оселятися представники дискримінованих суспільних груп.

Генерація - покоління.

Геноцид - цілеспрямоване знищення (часткове або повне) соціальних, расових, етнічних, національних або релігійних людських спільнот.

Гігантоманія - невиправдане тяжіння до грандіозного, величезного (плани, проекти, завдання тощо).

Десталінізація - лібералізація суспільно-політичного та економічного життя в СРСР, здійснювалася М. Хрущовим у 1953-1964 рр. і М. Горбачовим у 1985-1991 рр.

Дисидентський рух - політичний рух, який виник в другій половині 1950-х рр. Дисиденти піддавали сумніву або заперечували ідеологічні цінності радянського ладу.

Деградація - погіршення, занепад, втрата позитивних якостей.

Декларативний - 1. Той, що має форму декларації, урочистий. 2. Суто словесний, зовнішній.

Декрет - постанова верховної влади з певного питання, яка має силу закону.

Демографія - наука, предметом вивчення якої є закономірності розвитку народонаселення.

Демократичний централізм - основоположний принцип побудови і діяльності комуністичних партій, який характеризувався обов’язковим виконанням рішень вищих за ієрархією органів нижчими. Призводив до цілковитої залежності нижчих партійних ланок від вищих і зосередження всієї влади в руках вождів.

Депортація - насильницьке переселення певних груп населення за соціальними або етнонаціональними ознаками.

Диктатура - нічим не обмежена влада окремої особи або групи осіб, яка спирається на насильство.

Директива - керівна вказівка, розпорядження, наказ.

Доктрина - учення, наукова теорія, система, керівний принцип.

Децентралізація - скасування або послаблення централізації.

Дивіденди - частина прибутку акціонерного підприємства, що розподіляється між власниками акцій.

Екстремізм - схильність до крайніх поглядів або дій.

Еліта - верхівка, привілейовані представники суспільства (політична, військова, наукова, культурна).

Етнос - етнічна спільнота, що склалася історично (плем’я, союз племен, народність, нація).

«Застій» - назва періоду в історії СРСР, який прийшов на зміну лібералізації. Характеризувався відмовою від реформ, що призвело до системної кризи суспільно-економічного й політичного ладу.

Загальнонаціональна криза - поєднання економічної, соціальної і політичної криз, яке характеризується паралічем державного управління, наростанням в суспільстві анархії та хаосу.

Екстенсивний - кількісний розвиток, не пов’язаний з якісними змінами.

Інтенсивний - напружений, підсилений.

Індустріалізація - процес створення великого машинного виробництва передусім у промисловості.

Ідеологія - система політичних, правових, моральних, релігійних та інших поглядів та ідей.

Ієрархія - 1. Розташування частин, елементів від вищого до нижчого. 2. Поділ на вищі й нижчі посади, чини; порядок підлеглості нижчих за посадою або чином осіб вищим. 3. Елемент соціальної структури, сукупність установ, цінностей, культурних зв’язків.

Інвестиції - довгострокові вкладення капіталу у виробництво.

Інститут - 1. Назва науково-дослідної установи або вищого спеціалізованого навчального закладу. 2. Сукупність норм права в якій-небудь сфері суспільних відносин.

Інтелігенція - соціальний прошарок, що складають особи, професійно зайняті розумовою працею.

Капітальні вкладення - витрати на капітальне будівництво.

Коаліція - об’єднання держав, партій, політичних діячів для досягнення спільної мети.

Колабораціоністи - особи, які співпрацюють з окупаційною владою.

Касація - опротестування рішення суду, яке ще не набрало чинності, до суду вищої інстанції з метою перевірки справи у певному обсязі.

Компетенція - 1. Коло повноважень, які надані законом, статутом або іншим актом конкретному органу або посадовій особі. 2. Знання і досвід у тій або іншій галузі.

Концепція - основна ідея будь-якої теорії.

Кар’єра - успішне просування в галузі громадської, службової та іншої діяльності; рід занять, професія.

Консерватор - прихильник усталеного, традиційного; член консервативної партії.

Культурництво - діяльність, спрямована на розвиток національної культури.

Лібералізм - течія, що обстоює свободу підприємництва, парламентський лад і демократію; зайва терпимість, потурання.

Мілітаризація - підпорядкування життя ідеям мілітаризму; політика підготовки до війни; політичне панування військових.

Мажоритарна виборча система - система виборчого права, що передбачає перемогу кандидата, за якого подано більшість голосів виборців.

Мандат - документ, що засвідчує повноваження пред’явника.

Менталітет - спосіб мислення особи або суспільної групи, притаманна їм духовність.

Мобілізація - 1. Приведення до активного, готового до дії стану. 2. Зосередження сил і засобів на виконання якої-небудь мети. 3. Комплекс заходів щодо переведення на воєнний стан збройних сил, економіки і державних інститутів всієї країни або її окремих частин. 4. Призов військовозобов’язаних запасу в армію.

Нацистська партія - націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини, очолювана А. Гітлером.

Націоналізація - передача засобів виробництва з приватної власності у державну.

Націоналізм - психологія, ідеологія і політика з національного питання, яка базується на визнанні пріоритету національних чинників у суспільному розвитку.

Неокласицизм - загальна назва художньої течії другої половини XIX і XX ст., яка використовувала класичні традиції мистецтва античності, відродження і класицизму.

Нігілізм - заперечення загальноприйнятих моральних цінностей: ідеалів, культури тощо.

Олігархія - спосіб правління, який полягає у пануванні невеликої групи людей, а також сама група людей, яка володіє необмеженою владою; у переносному змісті - група осіб, яка заволоділа в певний спосіб економічними ресурсами країни.

Опозиція - протиставлення своєї політики, дій і поглядів пануючим у політиці діям і поглядам.

Окупаційний режим - система військового або цивільного управління.

Пангерманізм - політична доктрина в Німеччині, яка проповідувала встановлення світового панування німецького рейху.

Периферія - територія, протиставлена центру.

Політична еміграція - виїзд громадян із своєї країни в іншу на постійне місце проживання з політичних причин.

Політичні репресії - каральні заходи (ув’язнення в тюрму або концтабір, депортація, позбавлення засобів до існування, застосування смертної кари) щодо тих, хто чинив або міг чинити опір державній владі.

Популізм - політика загравання з масовою аудиторією з метою маніпуляції громадською думкою, голосами виборців тощо.

Радикальний - докорінний, рішучий; такий, що дотримується крайніх, рішучих поглядів.

Репатріант - особа, яка повертається на батьківщину.

Реструктуризація промисловості - цілковита заміна техніки й технології існуючих підприємств з метою забезпечення випуску продукції, що користується попитом.

Ринок - обмін товарами і послугами за цінами, що автоматично склалися на основі попиту й пропозиції в конкурентній боротьбі.

Сепаратизм - прагнення до відокремлення.

Тоталітарний режим - режим, який характеризується цілковитою незалежністю держави від суспільства, здатністю правлячої верхівки контролювати всі сфери суспільного життя, нав’язувати громадянам силою, пропагандою або вихованням норми життєдіяльності, спосіб життя, характер мислення тощо.

«Самвидав» - позацензурні твори, нелегально видані або розмножені кустарним способом.

Соборність - з’єднання, збирання разом; принцип спільного обговорення і рішення найважливіших питань загальнонаціонального значення на вищих зборах народних представників, возз’єднання етнічних земель народу.

Терор - політика залякування аж до фізичного знищення.

Українське державотворення - процес формування і діяльності органів державної влади та управління в Україні, спрямований на утвердження суверенітету, розбудови національної держави, розвиток економіки і культури.

Харизматичний - виключно обдарований і надзвичайно популярний.

«Холодна війна» - політичне та ідеологічне протистояння двох ядерних держав - СРСР і США та їхніх союзників, яке виникло після Другої світової війни.

«Шістдесятники» - представники покоління, чий світогляд формувався наприкінці 1950-х - на початку 1960-х рр., тобто в період лібералізації суспільного життя в СРСР.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст