Підручник з Історії України. 11 клас. Кульчицький

Тема 4. Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 1960-х - середина 1980-х рр.)

§ 18. Економічне становище

Пригадайте!

1. Які особливості мала промисловість УРСР у 1950-х - 1960-х рр.?

2. Чим були викликані зміни в розвитку сільського господарства України в другій половині 1950-х - першій половині 1960-хрр.?

Основні терміни і поняття

• Господарський розрахунок • продуктивність праці • собівартість продукції • стагнація • фонди підприємств • екстенсивний шлях розвитку • ресурсозберігаючі технології.

1. Спроба реформування промисловості

Восени 1964 р. М. Хрущова було усунуто від влади. Першим секретарем ЦК КПРС став Л. Брежнєв.

Особа в історії

Л. Брежнєв

Леонід Ілліч Брежнєв (1906-1982), партійний і радянський політичний діяч. У 1946-1950 рр. - перший секретар Запорізького, Дніпропетровського обкомів КП(б)У. З 1964 р. перший, а з 1966 р. генеральний секретар ЦК КПРС, одночасно у 1960-1964 рр. та з 1977 р. - голова Президії Верховної Ради СРСР.

Уряд очолив О. Косигін, який мав високий авторитет професіонала-господарника. Керівництво країни відмовилося від низки нововведень М. Хрущова. Було скасовано реформу про поділ партійного апарату на міський і сільський. У жовтні 1965 р. О. Косигін прийняв рішення про початок економічної реформи, яка передбачала запровадження елементів ринку. Пропонувалося розширення прав підприємств, у тому числі: скорочення кількості обов’язкових планових показників, недопущення зміни плану без згоди підприємств, залишення частини прибутку в їхньому розпорядженні. Головним показником роботи підприємства ставали не кількість випущеної продукції, а обсяг реалізованої.

Реформа розпочалася з масового переведення підприємств на нову систему господарювання - господарський розрахунок (госпрозрахунок). На підприємствах утворювалися фонди розвитку виробництва та матеріального заохочення. Останній використовувався для заохочення працівників підприємств. Запровадження фонду соціально-культурних заходів та житлового будівництва відкривало для підприємств можливість будівництва житла, дитячих садків, баз відпочинку та піонерських таборів.

Завдяки запровадженню економічної реформи восьма п’ятирічка (1966-1970 рр.) виявилася найбільш успішною. Обсяг промислового виробництва в Україні збільшився наполовину, дві третини його приросту було одержано завдяки підвищенню продуктивності праці.

Проте одночасно проведення реформи виявило тенденцію до підвищення цін.

Зусиллями О. Косигіна економічна реформа була поширена на всю промисловість, однак Л. Брежнєв ставився до неї з підкресленою байдужістю.

2. Кризові процеси в економіці

З кінця 1960-х рр. індустріальні галузі розвивалися переважно екстенсивним шляхом: створювалися нові потужності, залучалися додаткова сировина й робоча сила. Новітню техніку й прогресивні технології доводилося «впроваджувати» вольовими зусиллями. Відсутність конкуренції призводила до стагнації виробництва.

Основою економіки, як і раніше, залишалися паливно-енергетичні галузі та ВПК. При цьому пріоритетними стали вважатися східні регіони СРСР, що істотно зменшило фінансування союзних республік. Особливо відчула це Україна. З кожною п’ятирічкою в Донбасі темпи видобування вугілля зменшувалися, а його собівартість збільшувалася.

Обсяги видобування вугілля в Донбасі

Нові електроенергетичні потужності створювалися в основному з метою задоволення потреб сусідніх країн РЕВ. Експорт електороенергії став необхідним для компенсації витрат на придбання імпортних продовольчих товарів і предметів широкого вжитку.

Ліквідація рад народного господарства автоматично відновила галузеву систему управління промисловістю через міністерства. У республіканському й місцевому підпорядкуванні залишалися, переважно, невеликі підприємства. Планово-фінансові органи почали нав’язувати підприємствам більш жорсткі нормативи щодо продуктивності праці, собівартості продукції та ін. Проте вони не виконувалися, оскільки не було матеріальної зацікавленості: премія стала незначним додатком до зарплати і втратила роль стимулу. Чим краще працювало підприємство, тим більш напружені показники чекали на нього в наступному році. Влада бюрократії виявилася непорушною. Систематичне нарощування виробництва поглинало величезні ресурси, але не давало належної віддачі.

Динаміка народного господарства України (середньорічні темпи зростання за п’ятирічками, %)

П’ятирічки

Валовий продукт

Національний доход

Капіталовкладення

Продуктивність праці

Продукція промисловості

Продукція сільського господарства

Восьма

(1966-1970)

6,7

6,7

6,8

6,1

8,4

3,2

Дев’ята

(1971-1975)

5,6

4,6

6,4

4,1

7,2

3,0

Десята

(1976-1980)

3,4

3,4

2,1

3,0

3,9

1,6

Одинадцята

(1981-1985)

3,5

3,7

3,1

3,8

3,5

0,5

Проаналізуйте основні показники п’ятирічок і зробіть відповідні висновки.

Від початку 1970-х рр. розвинені країни світу почали активно запроваджувати автоматизацію, роботизацію, нові ресурсозберігаючі технології, використовувати практично безмежні можливості комп'ютеризації. Наприклад, у першій половині 1980-х рр. у США було майже 800 тис. електронних обчислювальних машин, у той час як в СРСР їх використовувалося близько 50 тис.

СРСР теж досяг певних успіхів у запровадженні науково-технічного прогресу, які стосувалися в основному досліджень в галузі космосу та виробництва озброєнь. Науково-технічні розробки слабо запроваджувалися в галузі цивільної промисловості.

Усна історія

Прочитайте уривок із спогадів о. Ю. Мицика, доктора історичних наук, професора. Дайте відповіді на запитання.

«Унаслідок автоматизації виробництва спеціальність мотористки на заводі Петровського (Дніпропетровський металургійний завод ім. Г. Петровського. - Авт.) зникла. Мама дуже переживала, навіть плакала з цього приводу. Перспектива шукати роботу без освіти була маловтішною... Батько допоміг їй влаштуватися на міський молочний завод різноробочою, тягати ящики з пляшками».

Мицик Ю., Чабан М., Дворянський Л. Чую ваш голос. - К., 2008. - С. 179.

1. Подумайте, як змінився соціальний статус та рівень забезпеченості звільненої робітниці.

2. Чому навіть на таку роботу треба було влаштовуватися за чиєїсь допомоги?

3. Поміркуйте, як могли ставитися до автоматизації виробництва сама робітниця та її сім’я.

Занепад радянської економіки дещо загальмували «нафтодолари», які СРСР отримав за експорт нафти під час світової енергетичної кризи 1970-х рр. Газ і нафта продавалися за кордон, а на виручену валюту купували імпортну техніку і продовольство.

3. Зміни в сільському господарстві

Весною 1965 р. виявилося, що плани семирічки (1959-1965 рр.) з виробництва сільгосппродукції не було виконано. Середньорічне виробництво зерна зменшилося, а виробництво м’ясо-молочної продукції залишалося збитковим.

Мовою джерела

Прочитайте витяг з постанови березневого (1965 р.) пленуму ЦК КПРС. Дайте відповіді на запитання.

«За останні роки сільське господарство уповільнило темпи свого зростання. Основними причинами відставання сільського господарства стали порушення економічних законів розвитку соціалістичного виробництва, принципів матеріальної зацікавленості колгоспників і працівники радгоспів у піднесенні громадського господарства, правильного поєднання суспільних і особистих інтересів».

Постанова пленуму ЦК КПРС «Про невідкладні заходи щодо подальшого розвитку сільського господарства». 26 березня 1965 р.

1. Поміркуйте, чи були в постанові названі всі причини відставання сільського господарства. Відповідь аргументуйте.

2. Як ви розумієте вираз «правильне поєднання суспільних і особистих інтересів», який стосувався селян?

Уряд прийняв ряд рішень щодо підвищення ефективності сільського господарства. Зменшився обсяг обов’язкового продажу зерна і продукції тваринництва державі, закупівельні ціни підвищилися.

За продаж селянами надпланового хліба встановлювалася надбавка - 50 % від основної закупівельної ціни. З колгоспів списали борги.

На розвиток аграрного сектору економіки держава стала виділяти значно більше коштів, ніж у попередні роки. Пріоритетними напрямками розвитку сільського господарства стали вважатися електрифікація, хімізація, меліорація та механізація. Але технократичний підхід до виробництва призвів до тяжких наслідків.

В Україні найродючіші у світі придніпровські заплавні чорноземи опинилися на дні морів. У результаті меліорації ґрунти засолонювалися або заболочувалися, насичені хімікатами сільськогосподарські продукти ставали загрозливими для здоров’я. Надмірна розораність сільськогосподарських угідь призводила до ерозії ґрунтів. Щороку їх втрачалося понад 600 млн тонн.

Керівництво країни скасувало цілий ряд обмежень щодо присадибного господарства. У другій половині 1960-х рр. земельні органи повернули населенню більшу частину присадибної земельної площі, відрізаної за часів М. Хрущова. Господарство давало чверть вирощених овочів, третину м’яса, сала, молока і фруктів, половину яєць, більше половини картоплі. Проте і в нових указах нормативи щодо утримання худоби і птиці залишалися жорсткими.

Сільське господарство України було традиційно розвинутим. Республіка давала більше половини загальносоюзного виробництва цукру, майже половину соняшнику, близько третини фруктів і овочів. Але з 1970-х рр. сільське господарство знову почало занепадати.

Навесні 1982 р. було запроваджено Продовольчу програму СРСР. Але багатомільярдне фінансування сільського господарства виявилося неефективним і програма провалилася. Величезні ресурси використовувалися нераціонально. Тому продовжувалася практика закупівлі збіжжя за кордоном, для чого витрачалися сотні тонн золота. З кожним роком обсяги закупівель збільшувалися і в 1981 р. досягли 41 % від виробництва зерна в СРСР.

ВИСНОВКИ

Економічні реформи 1960-х рр. сприяли піднесенню економічного потенціалу республіки, але не змінили характеру його розвитку. Він, як і раніше, відбувався екстенсивним шляхом.

Додаткове залучення фінансових, матеріальних і трудових ресурсів не впливало на економічне зростання країни.

Завдання для закріплення матеріалу

1. Поясніть, що загальмувало занепад радянської економіки в 1970-х рр.

2. Які причини призвели до різкого погіршення екологічної обстановки в Україні в 1970-1980-х рр.?

Питання для обговорення в групі, класі

1. Підготуйте повідомлення на тему: «Економіка командного типу та її ефективність». Обговоріть його у класі.

2. Поміркуйте, чому під час усунення М. Хрущова з посади першого секретаря ЦК КПРС не виникло боротьби за владу.

Висловіть власне судження

1. Поясніть, чому в другій половині 1960-х рр. населенню повернули більшу частину відрізаних за часів М. Хрущова присадибних ділянок.

2. Відомо, що у першій половині 1980-х рр. в Україні відбулося різке погіршення економічної ситуації. Чим це пояснити?

Працюємо з документом

Порівняйте оцінки стану сільського господарства в 1970-х рр. Дайте відповіді на запитання.

1. «На піднесенні перебувало сільськогосподарське виробництво. Певних зрушень досягнуто в продуктивних силах та виробничих відносинах на селі, проходив процес концентрації виробництва, посилювалася його спеціалізація, нових масштабів набули міжгосподарські зв’язки, агропромислова інтеграція. Успішно постачалося державі м’ясо, молоко, яйця та інша сільськогосподарська продукція».

Історія Української РСР. - К., 1979. - Т.8. - Кн. 2. - С. 317.

2. «Екстенсивний підхід до сільського господарства ще раз довів свою неефективність. Незважаючи на те, що в 1960-1985 рр. енергоозброєність одержавленого сільського трударя зросла майже в 7 разів, використання мінеральних добрив - у 10,5 раза, валовий обсяг продукції рослинництва збільшився за цей час лише в 1,5 раза.

Історія України / Керів. авт. кол. Ю. Зайцев. - К., 1998. с 356.

1. Поясніть, чому історики різних часів по-різному оцінювали стан сільського господарства в період «застою».

2. Висловіть власну точку зору із цього питання.

Тестові завдання

Хронологія

Позначте рік, у якому почалася реформа промисловості.

А 1964 р.

Б 1966 р.

В 1965 р.

Г 1967 р.

Терміни, поняття

Позначте термін, який відповідає такому визначенню: «Система господарювання, за якої передбачалося в процесії виробництва покриття витрат одержаними доходами і отримання надлишку у вигляді прибутку, - це ...».

А рентабельність

Б госпрозрахунок

В директивне планування

Г прибуток

Послідовність

Позначте хронологічну послідовність подій.

А початок реформи промисловості

Б початок дев'ятої п’ятирічки

В початок найуспішнішої з післявоєнних п'ятирічок

Г початок семирічки

Відповідність

Позначте відповідність історичних осіб посадам, які вони обіймали

А Брежнєв Л.

Б Косигін О.

В Шелест П.

Г Ліберман О.

1. Генеральний секретар ЦК КПРС

2. Голова Ради міністрів СРСР

3. Перший секретар ЦК КПУ

4. Професор, доктор економічних наук

Відкрите запитання

Поміркуйте, чому після приходу до влади Л. Брежнєв відмовився від більшості реформ М. Хрущова.