Підручник з Історії України. 10 клас. Пометун - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

ШАНОВНІ ДРУЗІ!

Перша світова війна в серпні 1914 р. розпочала для людства «коротке XX століття», що, на думку деяких істориків, завершилось у серпні 1991 р., коли було підведено риску під історією СРСР. Для цього століття була характерною висока інтенсивність воєнних і воєнно-політичних подій: війни, локальні революції, розпад імперій, багаторазовість змін карти світу, швидкі, але нестійкі й часто кризові зрушення в економіці, технологіях, культурі й соціальній сфері суспільства. Усе це відобразилося і на розвитку українських земель, розбудові державності, становленні української нації.

Отже, перед вами — продовження історії України першої половини XX століття (1914-1945 рр.). І за насиченістю подій, і за масштабами змін у житті народу воно є рівнозначним століттям розвитку в минулому. У першій половині XX століття народи України пережили трагедію Першої і Другої світових війн, ентузіазм початку Української революції, розчарування і кров її закінчення... Обидві світові війни відбилися на Україні: бойові дії безпосередньо відбувалися на українських землях, а українці брали участь у війнах з різних боків, що ворогували між собою.

У ці роки народилась і зникла українська державність. Зростала й розвивалась українська нація та її духовність. Розпочалась історія України радянської, що визначила долю народу на тривалі 70 років.

Метою курсу, за державними вимогами, є не лише ознайомлення з подіями та процесами, що розгорталися, не тільки розуміння історії й культури України в контексті світового історичного процесу, що розвивається в часі та просторі, а й подальше усвідомлення вами власної приналежності до України та її народу, розвиток громадянськості, відповідальності за збереження традицій і майбутній розквіт Батьківщини.

Тому ми прагнемо, щоб вивчення вітчизняної історії допомогло вам гостріше відчути свою належність до народу України, стати свідомими активними й компетентними громадянами й громадянками нашої держави.

Зверніть увагу, що в оформленні підручника використано елементи українського авангардного мистецтва, яке активно розвивалося на початку XX століття і стало символом молодої української нації.

Сподіваємося, що занурення у вир подій новітньої історії нашої країни буде для вас цікавим і корисним, адже саме це допоможе вам розібратися в сьогоднішніх подіях в Україні та світі.

З повагою й надією на співпрацю — автори

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Щоб легко орієнтуватись у підручнику, автори поділили його відповідно на розділи й параграфи, кожний з яких вивчатиметься на 1-2 уроках.

В основному тексті є виділені жирним шрифтом слова, дати, на які треба звертати особливу увагу, і не тільки запам’ятовувати їх, а й уміти пояснювати й оперувати ними.

Основний текст теми містить запитання та завдання, розміщені на початку кожного підпункту й позначені рубрикою «Працюючи з текстом, подумайте», які допоможуть розділяти матеріал на смислові частини, виділяти головне, слідкувати за логікою викладення та вступати в діалог з авторами щодо оцінки того чи того факту. Ці запитання й завдання відповідають середньому рівню навчальних досягнень.

«Працюймо разом» — завдання, які виконуватимете на уроці самостійно або разом з однокласниками / однокласницями в парі або малій групі.

Під рубрикою «Звернімося до джерел» уміщено історичні документи, свідоцтва і спогади сучасників подій, оцінки та інтерпретації явищ істориками, ілюстрації й фотодокументи. Кожна така рубрика містить запитання й завдання, які треба виконати під час опрацювання джерела.

Погляд зблизька

Окрім основного тексту, де описано події та процеси, що відбувалися, ви знайдете у змісті рубрику «Погляд зблизька». Це біографічні дані видатних особистостей епохи, які суттєво впливали на розвиток подій. Така інформація допоможе зрозуміти погляди або позиції людини, її поведінку в конкретній ситуації тощо.

Після кожного параграфа подано рубрику «Перевірте себе». Надруковані звичайним шрифтом запитання й завдання спрямовані на повторення його змісту. Виділені курсивом — складніші, вони спрямовані на перевірку вашого розуміння матеріалу уроку загалом. Але не залишайте їх поза увагою, намагайтеся відповісти на всі типи запитань, працюючи в класі або вдома. Деякі з них ви можете обрати для вдумливого виконання вдома.

Перша половина XX століття — українська модерна політична нація в горні війн і революцій

ВСТУП

1. Україна і світ у першому десятиріччі XX ст.

Спираючись на карту з підручника 9 класу «Україна на початку XX ст.», опишіть територіальні межі розселення українців як етносу. Зіставте території розселення українців початку XX ст. і сучасної України.

Відомо, що характерною рисою економічного життя провідних європейських країн на початку століття стало завершення модернізації суспільства, тоді як Російська імперія й Австро-Угорська монархія перебували ще на початку реформ.

Спираючися на свої знання з 9 класу, на основі схеми поясніть особливості процесів модернізації українських земель на початку XX ст. Користуючись картою, наведіть відомі вам приклади.

МОДЕРНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ XIX - початку XX ст.

Економічна сфера

Промисловий переворот (заміна ручної праці машинною), розвиток техніки та впровадження нових технологій у виробництво

Політична сфера

Демократизація державного управління; реальна участь населення у владних структурах та вплив народних мас на прийняття конкретних рішень

Соціальна сфера

Зростання населення, збільшення міграцій, зростання міст, урбанізація. Боротьба за економічні й соціальні права, проти станових привілеїв. Поява нових верств населення. Зміни в повсякденному житті

Культурна сфера

Поширення грамотності та розвиток світської освіти, швидке зростання наукових знань, виникнення нових наук і напрямів досліджень, нові жанри й напрями мистецтва

Як історик характеризує розвиток економіки й соціальні зміни в українських землях на початку XX ст.? Чи були такі явища, на вашу думку, характерними і для західноукраїнських земель? Чому?

З книги сучасного українського історика Тараса Гунчака «Україна: перша половина XX століття: нариси політичної історії»

Можна без перебільшення твердити, що з кінця 80-х років XIX століття економіка України розвивалася бурхливіше, ніж в інших частинах Росії... діяльність буржуазії, яка з’явилася в Україні, можна характеризувати як інтернаціональне хижацтво... Звичайно, між цією верствою були такі українці, як Євген Чикаленко та Василь Симиренко. Вони щиро й щедро допомагали українським громадським і культурним інституціям, виділяли великі кошти на видавничу діяльність. Але такі люди були винятком.

...Природно, що з розвитком індустріалізації відповідно зростає і робітничий клас... Українське робітництво, котре виходило з села і мусило звикати до міста, потрапляло під вплив загальної російської атмосфери, що твердо установилася на Україні як офіційний і міський тон життя. Таким чином робітництво українського походження відходило національно і культурно від селянської маси, намічаючи гострий розрив по лінії національних селянсько-міських взаємовідносин.

Спираючись на карту з підручника 9 класу «Україна на початку XX ст.», опишіть особливості розвитку українського суспільства на початку XX ст. Як інформація карти доповнює дослідження Тараса Гунчака?

2. XX століття в українській історії

Проаналізуйте подану таблицю періодизації української історії у XX ст. Які нові для вас поняття вона містить? Спробуйте пояснити їх своїми словами.

ПЕРІОДИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ У XX ст.

Роки

Періоди

1914-1917

Українські землі в роки Першої світової війни

1917-1921

Доба Української революції

1920-1939

Установлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

1939-1945

Україна в роки Другої світової війни

1945-1953

Україна в повоєнні роки

1953-1991

«Відлига», криза радянської системи та «перебудова» в Україні

З 1991 р.

Україна незалежна

У таблиці нижче подано основні поняття історії XX ст. Доберіть до кожного з них необхідне визначення та прокоментуйте свій вибір. Пригадайте події, явища і процеси історії України й всесвітньої, вивчені вами в минулі роки, та використайте їх як приклади для визначень.

Поняття

Визначення

Світова війна

Тип держави, яка є формою самоорганізації, самовизначення й самовираження певної нації на певній суверенній території

Політичний режим

Різка зміна соціального ладу, докорінні якісні зміни засад суспільного життя, як правило, насильницьким способом за участю великих мас людей

Національна держава

Революція, що зростає з національно-визвольного руху й спрямована на знищення іноземного панування та завоювання національної незалежності, ліквідацію національно-колоніального гніту й експлуатації, реалізацію нацією її права на самовизначення, на створення національної держави

Соціальна революція

Глобальне протиборство коаліцій держав із застосуванням засобів збройного насильства, що охоплює велику частину країн світу. Зазвичай відносять до двох світових війн XX ст.: Першої та Другої

Національно-визвольна революція

Спосіб функціонування політичної системи суспільства, визначальний характер політичного життя в країні, система прийомів, методів, способів здійснення політичної (включаючи державну) влади в суспільстві

3. Завдання і структура курсу історії України 1914-1945 рр.

Чого ви очікуєте від вивчення історії в цьому році? Чи збігається це із завданнями державної навчальної програми, наведеними нижче?

Курс історії для 10-11 класів складається з двох окремих предметів — «Історія України» й «Всесвітня історія». У 10 класі ви вивчатимете такі розділи:

Повторення. Вступ

Розділ І. Україна в роки Першої світової війни

Розділ II. Початок Української революції

Розділ III. Розгортання Української революції. Боротьба за відновлення державності

Розділ IV. Установлення й утвердження комуністичного тоталітарного режиму в Україні

Розділ V. Західноукраїнські землі в міжвоєнний період

Розділ VI. Україна в роки Другої світової війни

Метою шкільної історичної освіти відповідно до сучасної навчальної програми з історії для старшої школи є сприяти формуванню в тих, хто здобуває освіту, національно-культурної ідентичності, патріотичного світогляду, активної соціальної та громадянської позиції, почуття власної гідності в результаті осмислення соціального та морального досвіду минулих поколінь, розуміння історії і культури України в контексті історичного процесу.

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ

1. Які періоди охоплює історія України XX ст.?

2. Які з них є одночасно періодами світової історії?

3. Які з них вивчаються в 10 класі?

4. Що таке: світова війна, політичний режим, національна держава, соціальна революція, національна революція, модернізація?

5. Яким був адміністративно-територіальний устрій українських земель у складі Російської імперії й Австро-Угорської монархії?

6. Покажіть на карті № 1 (див. Альбом карт) території українських губерній, що входили до складу Російської імперії, та західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської монархії.

7. Обговоріть у загальному колі: якою є спадщина XIX ст. в українській історії? У чому її значення для сучасної людини? А для вас особисто?

8. Що спільного й що відмінного було протягом XIX — початку XX ст. в соціально-економічному розвитку українських земель у складі Російської імперії й Австро-Угорської монархії?

9. Які були спільні й відмінні риси українського й загальноєвропейського історичного розвитку протягом XX ст.?

10. Яку роль, на вашу думку, відіграє в історії людства XX століття? Поясніть.

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст