Підручник з Історії України (рівень стандарту). 10 клас. Гісем - Нова програма

Плани-схеми для самостійної роботи з підручником і додатковою літературою

Як скласти план

1. Уважно прочитайте текст, до якого вам треба скласти план.

2. Виберіть із нього лише той матеріал, який відповідає темі плану.

3. Поділіть текст на логічно завершені частини, знайдіть у кожній із них головну думку, чітко сформулюйте та запишіть їх.

4. Дайте назви частинам тексту.

5. Перш ніж записати план у зошит, перевірте, чи всі основні ідеї тексту знайшли в ньому відображення.

Як скласти порівняльну характеристику історичних подій та процесів

1. Подумайте, за якими ознаками можна скласти уявлення про подібність і відмінність певних подій або процесів.

2. У якій послідовності краще розташувати ці ознаки? Чому?

3. Визначте спільні риси історичних подій і процесів, що порівнюються.

4. Визначте відмінності.

5. Зробіть висновки.

Як скласти історичний портрет

1. Напишіть, як відбувалося становлення особистості історичного діяча (діячки).

1) Укажіть ім'я та прізвище історичного діяча (діячки). Де й коли він (вона) народився (-лася)?

2) Де і в яких умовах він (вона) жив(-ла), зростав(-ла), виховувався(-лася)?

3) Як формувалися його (її) погляди?

2. Визначте особисті якості й риси характеру історичного діяча (діячки).

1) Як особисті якості й риси характеру діяча (діячки) впливали на його 00 діяльність?

2) Які з його (її) особистих якостей вам подобаються, а які — ні?

3. Охарактеризуйте діяльність історичного діяча (діячки).

1) Якими були основні заняття, справи його (її) життя?

2) Які успіхи й невдачі його (її) супроводжували?

3) Які верстви населення підтримували його (її) діяльність, а які — ні? Чому?

4) Хто був його (її) однодумцями, а хто — противниками? Чому?

5) Якими були наслідки його (її) діяльності: для сучасників; для нащадків?

4. Висловіть особисте ставлення до історичного діяча (діячки).

1) Які почуття викликає у вас його (її) діяльність?

2) Як ви ставитеся до засобів і методів його (її) діяльності? Обґрунтуйте свою позицію.

Як написати есе

1. Вивчіть відповідний теоретичний матеріал за темою есе.

2. Продумайте, у чому може полягати актуальність заявленої теми.

3. Складіть план у вигляді тез, сформулюйте думки та ідеї, що виникли з приводу теми.

4. Виділіть ключову тезу й визначте свою позицію щодо неї.

5. Напишіть текст есе в чорновому варіанті.

6. Проаналізуйте зміст написаного; перевірте стиль і грамотність, композиційну побудову есе; логічність і послідовність викладеного.

7. Внесіть необхідні зміни й напишіть остаточний варіант.

Як проводити дискусію

1. Необхідно критикувати ідеї, а не учасників дискусії.

2. Мета дискусії полягає не в тому, щоб визначити переможця, а в тому, щоб дійти згоди.

3. Усі учасники дискусії мають бути залучені до обговорення питань.

4. Кожний учасник дискусії має рівні права й можливість висловити свою думку.

5. Виступи відбуваються організовано за дозволом ведучого.

6. Будь-яка точка зору підлягає обговоренню.

7. Упродовж дискусії її учасники під впливом фактів і аргументів можуть змінювати свою позицію.

8. Під час дискусії необхідно підбивати проміжні й остаточні підсумки.

Як працювати з фото- та кінодокументами

1. Де, коли і ким створено джерело?

2. Складіть короткий опис зображеного.

3. Яку нову інформацію про зображену подію можна отримати за джерелом?

4. Яким є ставлення автора до зображеного? Підтвердьте свою думку фактами.

5. Позицію представника якої політичної сили відображає джерело?

6. Яким є значення джерела для розуміння змісту зображених подій?

7. Яким, на вашу думку, повинен бути вплив джерела на глядача?

Як аналізувати зміст плакатів та карикатур

1. Де, коли і ким створено наведений плакат (карикатуру)?

2. Що зображено на плакаті або карикатурі?

3. Якими художніми засобами користувався автор для впливу на глядача?

4. Яку політичну позицію відображає зміст зображеного?

5. До чого спонукає глядача зміст зображеного?

6. З якою історичною подією або процесом пов'язане зображення?

7. Яку інформації про зображену історичну подію або процес можна отримати за зображеним?

8. Чи досягнуто, на вашу думку, автором поставленої мети через зображене?

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

Зміст