Підручник з Історії України. 10 клас. Реєнт

Тема 6. Наш край у 1900—1921 рр.

§ 28. Особливості модернізації регіону та краю в 1900—1921 рр.

1. Процеси модернізації економічного і соціального життя на початку XX століття. Політичне життя. Духовне життя, звичаї, традиції, побут, повсякденність.

2. Вплив революції 1905-1907 рр. на життя краю.

3. Вплив Першої світової війни на соціальне і економічне життя.

4. Події Української революції на території краю. Ставлення населення до політичних подій.

5. Руйнація традиційного способу життя.

1. Використовуючи мали, вміщені в підручнику, з’ясуйте, до складу якого регіону входила територія (місто, село), де ви живете. Використовуючи історико-краєзнавчу літературу або матеріали, що знаходяться в краєзнавчому музеї, підготуйте розповідь про соціально-економічний розвиток вашого краю на початку XX ст. Знайдіть спільне й відмінне в господарському розвиткові вашого краю порівняно з іншими регіонами України. З’ясуйте особливості модернізаційних процесів у вашій місцевості. Укажіть на мапі торговельно-промислові центри, що зросли на початку XX ст. Назвіть галузі промисловості та сільського господарства, що розвивалися у вашому краї. Оцініть зміни, що сталися внаслідок модернізації економічного і соціального життя на початку XX ст.

Яким було суспільно-політичне життя у вашому регіоні на початку XX ст.? Чи діяли у вашому краї громадські об’єднання, організації? З’ясуйте, до якої з течій суспільно-політичного руху вони належали. Назвіть відомих вам земляків - активних учасників суспільно-політичного життя краю.

На початку XX ст. у більшості регіонів України відбувалися певні зрушення на краще в галузі культури. Тому слід систематизувати дані про розвиток освіти у вашому краї. Розкажіть про мистецькі процеси, назвіть імена ваших земляків, які зробили вагомий внесок у розвиток культури вашої місцевості. Представники яких національностей та етнічних груп проживали на ваших теренах на початку XX ст.? Чи змінився етнічний склад населення вашого краю внаслідок модернізаційних процесів на початку XX ст.? Яким чином? (Інформацію з подібних питань ви можете знайти на офіційних сайтах ваших адміністративних центрів, а також у краєзнавчому музеї.) Чи змінилися під впливом модернізаційних процесів звичаї, традиції та побут населення вашого краю? Розкрийте ці зміни.

Якщо у вашій родині збереглися фотографії початку XX ст., попрацюйте з родинними «фотоархівами». Порівняйте зовнішній вигляд ваших батьків, ваших однолітків і тих родичів чи близьких людей, які зображені на старовинних фото. Що відмінного ви помітили? Які деталі одягу, інтер’єру ви вважаєте віджилими? Чому?

2. Якщо ваш регіон був територіальною одиницею Наддніпрянської України, то, використовуючи краєзнавчий матеріал і мапу на с. 12, розкажіть про вплив революції 1905-1907 рр. на життя краю. Що ви можете розповісти про селянський та робітничий рухи на ваших теренах? Назвіть імена найвідоміших його учасників.

Що вам відомо про особливості реформи, яку ініціював П. Столипін, у вашому краї? Користуючись матеріалами з офіційних сайтів вашої області, району, матеріалами краєзнавчого музею, назвіть земляків, які переселилися внаслідок реформи на Далекий Схід, до Казахстану чи інших регіонів Російської імперії. Чи залишилися вони назавжди на новоосвоєних землях чи повернулися додому? Чому?

Визначте за допомогою мап на сс. 32 і 45 місця масового переселення мешканців України на початку XX ст. Що таке «Сірий клин», «Зелений клин»? Чи маєте ви родичів у місцевостях, позначених на цих мапах? Як вони опинилися у тих віддалених краях? Коли? Чому? Чи збереглися у вашій родині перекази про переселенців? Запишіть їх і зробіть презентацію або доповідь у класі.

3. Використовуючи історико-краєзнавчу літературу або матеріали, що знаходяться в краєзнавчому музеї, підготуйте повідомлення про вплив Першої світової війни на соціально-економічне життя вашого краю. Чи торкнулися ці події вашої місцевості? Напишіть про це письмову або підготуйте усну розповідь.

Чи були у вашій родині учасники Першої світової війни? Якщо так, то в армії якої імперії - Російської чи Австро-Угорської - вони воювали? Чи перебували вони в полоні? Які спогади залишили своїм нащадкам? Чи переповідаються ці спогади у вашій родині? Яке враження вони справили на вас? Якщо у вашій родині зберігаються фото тих часів, використайте їх під час доповіді у класі.

4. Використовуючи історико-краєзнавчу літературу, розкажіть про вплив подій Української революції на життя вашого краю. Характеризуючи діяльність політичних партій та організацій на території краю під час Української національно-демократичної революції, зверніть увагу на особливості їх суспільно-політичної програми та форми і методи їхньої діяльності. Розкриваючи це питання, варто порівняти діяльність на території рідного краю як загальноукраїнських партій, так і загальноросійських організацій. Підготуйте повідомлення про ставлення населення вашої місцевості до політичних подій упродовж 1917-1921 рр., а також складіть політичні портрети / описи видатних політичних і громадських діячів міста чи села. Чи були у вашій родині учасники тих подій? В якій армії чи у яких збройних формуваннях вони брали участь? Як характеризують їх родинні перекази? Можливо, у вашій родині приховували інформацію про цих родичів та їхню діяльність. Чому? Якою була їхня подальша доля?

5. Що вам відомо про руйнацію традиційного способу життя у вашій місцевості, що була викликана братовбивчими війнами, збройними конфліктами та частою зміною влади у ході політичної боротьби? Варто ознайомитися зі статистичними даними рівня життя населення до революційних подій, розкрити зміни, які внесла революція у свідомість різних соціальних категорій населення, у їхній побут, вияснити, як зміни режимів впливали на повсякдення життя населення. Доберіть історико-краєзнавчий матеріал, що розповідає про зміни.

Як змінився спосіб життя членів вашої родини внаслідок суспільно-політичних змін, які відбулися протягом 1900-1921 рр.? Чи змінили вони місце проживання, вид діяльності, країну? Чому? Як це позначилося на їхній подальшій долі та долях їхніх нащадків?