Підручник з Технології. 10 клас. Туташинський - Нова програма

III. НАВЧАЛЬНИМ МОДУЛЬ «ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

Засвоєння цього навчального модуля допоможе вам заробити кошти та залучити інвестиції на реалізацію проектів і сприятиме формуванню вашої підприємницької компетентності та фінансової грамотності.

Ви зможете розкрити свої здібності до підприємництва і розвинути їх у процесі реалізації власного бізнес-плану.

УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ ТА ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА

У процесі реалізації проектів неодмінно постає питання: де взяти гроші та інші необхідні ресурси для його реалізації?

Будь-який проект реалізувати простіше, коли є умови для його втілення (кошти, матеріали, інструменти, обладнання тощо). Такі умови можливо створити у процесі підприємницької діяльності.

Підприємницька діяльність (підприємництво) — це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Отриманий від реалізації товарів та послуг дохід надає можливість повернути витрачені на реалізацію проекту кошти, розширювати виробництво і збільшувати прибуток.

Поряд із головною метою підприємництва — отриманням прибутку в процесі підприємницької діяльності повинні досягатися також соціальні цілі: створення нових робочих місць, гідна оплата праці, сплата податків, важливість справи для людей і держави, нешкідливий вплив на екологію тощо.

Підприємництво — ризикована і відповідальна справа. Щоб бути успішним, підприємець повинен проявляти новаторські, комерційні та організаторські здібності для пошуку нових видів і методів виробництва, а також створення нових благ, якостей та сфер застосування капіталу.

Мал. 3.1. Рушійні сили підприємництва

Підприємництво в Україні та за її межами регулюється законодавством. Відповідно до Закону України «Про підприємництво» суб’єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути:

• громадяни України та інших держав, а також особи без громадянства, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності;

• юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України «Про власність»;

• об’єднання юридичних осіб, що здійснюють діяльність в Україні на умовах угоди про розподіл продукції.

Підприємництво в Україні може здійснюватися в будь-яких організаційних формах, визначених законами України, на вибір підприємця. Це може бути як власна, так і колективна господарська діяльність.

Підприємництво відображає відносини, що склалися в суспільстві, джерелом розвитку яких є внутрішні суперечності способу виробництва. А як відомо, суперечності — рушійна сила будь-якого розвитку. Суперечність між продуктивними силами і виробничими відносинами — найбільш загальна суперечність економічної системи суспільства і підприємництва, що містять у собі цілу систему суперечностей, які виникають між різними їх елементами (між виробництвом і споживанням, зростанням потреб і можливістю задоволення їх, між різними формами власності, інтересами, попитом і пропозицією, технікою і технологією, робочою силою і засобами виробництва).

Як рушійна сила підприємництва, суперечності водночас самі потребують розв’язання, оскільки, нагромаджуючись до «критичної маси», вони можуть виплеснутися у вигляді різних криз. Формою розв’язання суперечностей, як внутрішніх чинників саморозвитку економічних процесів і явиш, виступає підприємництво, яке є системним явищем і має власні внутрішні імпульси розвитку (конкуренція), систему забезпечення і відтворення (прямі зв’язки суб’єктів ділових відносин), інфраструктуру (біржі, банки, інформаційні системи, консалтингові та аудиторські компанії, навчальні заклади тощо), систему управління (менеджмент), систему вивчення контрагентів (маркетинг), систему оцінки діяльності (гроші).

Мал. 3.2. Функції підприємництва

Отже, володіючи власною внутрішньою логікою і здатністю до саморозвитку, підприємництво саме по собі стає рушійною силою розвитку людини і суспільства.

Сутність підприємництва розкривається через його основні функції (мал. 2).

Інноваційна функція підприємництва полягає в сприянні генеруванню та реалізації нових комерційних ідей, здійсненню наукових і техніко-економічних розробок, проектів, що пов’язані з господарським ризиком.

Ресурсна функція підприємництва передбачає мобілізацію на добровільних засадах матеріальних, фінансових, трудових, інформаційних, інтелектуальних та інших ресурсів.

Організаційна функція підприємництва полягає в безпосередній організації виробництва, збуту, реклами тощо, зводиться до поєднання ресурсів в оптимальних пропорціях здійснення контролю за їх виконанням.

Стимулююча функція підприємництва зводиться до формування мотиваційного механізму ефективного використання ресурсів з урахуванням досягнень науки, техніки, управління організації виробництва, а також до максимального задоволення потреб споживача.

Не слід ототожнювати поняття «підприємництво» і «підприємливість». Підприємливість — це здатність до самостійних, неординарних, нетипових дій господарюючих суб’єктів. Тому в умовах ринку практично всі люди мають бути підприємливими, але це не означає, що всі повинні і можуть бути підприємцями. Як засвідчує світовий досвід, лише п’ять-вісім відсотків населення тієї чи іншої країни є підприємцями. Не кожному вдається стати успішним підприємцем. Тому, визначивши тему свого проекту і взявшись за реалізацію підприємницької ідеї, ви повинні бути переконаними в успіху, адже підприємництво — справа ризикована.

Зменшити ризики і досягти успіху в підприємництві допоможе бізнес-план.

Бізнес-план — це документ, у якому описуються всі основні аспекти підприємницької діяльності, аналізуються проблеми, з якими може зіткнутися підприємець, та визначаються основні способи вирішення цих проблем.

У бізнес-плані зазначаються мета і завдання на найближчу і далеку перспективу, дається оцінка поточного стану проблеми, запитів та пропозицій на ринку товарів і послуг для її вирішення, вказуються сильні та слабкі сторони виробництва, інформація про клієнтів, а також зазначається, які ресурси (фінансові, матеріальні та ін.) необхідні для досягнення поставлених цілей.

Робота без бізнес-плану приводить до помилок і змушує із запізненням реагувати на події, що вже сталися, а діяльність на основі планування дозволяє передбачити витрати і реальні прибутки та інші основні результати праці.

Бізнес-план дозволяє показати вигідність проекту і залучити можливих фінансових партнерів. Він може переконати інвесторів, у тому, що ви знайшли нові можливості для започаткування прибуткової справи, розвитку виробництва, які дозволять ефективно здійснювати підприємницьку діяльність, повернути витрачені кошти і отримати прибуток. Інвестори, як правило, вкладають свої кошти лише в ті проекти, що гарантуватимуть їм максимальний прибуток у найкоротші терміни.

Обсяг і структура бізнес-плану можуть бути різними і залежать від мети його складання та виду підприємницької діяльності. Однак, як правило, у бізнес-плані передбачаються розділи, в яких розкриваються основна ідея і мета бізнесу, характеризується специфіка продукту підприємства і задоволення ним потреб ринку, дається оцінка ринку, проводяться економічні розрахунки, вказуються пропозиції щодо інвестицій, описуються перспективи розвитку підприємницької діяльності.

Таким чином, бізнес план з’являється як визначена послідовність майбутньої підприємницької діяльності. При складанні бізнес-плану дуже важливо правильно визначити тему проекту, не переоцінювати своїх реальних можливостей, передбачити та урахувати ризики і ринкове середовище, наполегливо працювати для досягнення намічених цілей.

Ключові поняття: підприємництво, бізнес-план, ринок, товар, прибуток

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ

Ринок - обмін, який здійснюється за законами товарного виробництва й обігу. Суб’єктами ринку є індивідуальні товаровиробники, фірми, сім’ї, організації, держава, а об’єктами ринку - групи товарів та послуг, технології, інформація, що мають попит.

Запити споживача - те, що споживач бажає придбати.

Товар - продукт праці, виготовлений з метою обміну або продажу, але не для особистого споживання.

Вартість - втілена й уречевлена в продукті (певній цінності) суспільна праця (час, сили, знання, досвід тощо);

Собівартість - грошовий вираз витрат на виробництво та реалізацію продукції.

Прибуток - частина вартості додаткового продукту, виражена в грошах.

Бізнес-план (англ. Business plan) - техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств у ринкових умовах, програма його діяльності, що характеризує модель підприємства в майбутньому.

Ринкова інфраструктура - сукупність (система) підприємств і організацій, які забезпечують рух товарів, послуг, грошей, цінних паперів, робочої сили тощо. До таких установ належать: біржі, банки, дилерські та брокерські контори, служби зайнятості, оптові та постачальні організації, інвестиційні та страхові компанії, аудиторські фірми тощо.

ПРАКТИЧНА РОБОТА

Складання бізнес-плану проекту «Український сувенір»

Порядок виконання роботи:

1. Використовуючи матеріали підручника, розробіть бізнес-план проекту «Український сувенір» за такою формою:

I. Резюме. У ньому стисло зазначаються основні ідеї та зміст плану. Резюме створюється в міру опрацювання плану і завершується лише після складання бізнес-плану в цілому. В резюме треба вказати: головну мету проекту, коротку характеристику підприємницького продукту, шляхи та способи досягнення поставлених цілей, терміни здійснення проекту, витрати, пов’язані з його реалізацією, очікувані результати та їх використання.

II. Аналіз стану справ у галузі підприємництва - визначення попиту, тенденцій на ринку, потенційних споживачів та конкурентів.

III. Зміст запропонованого проекту - характеристика продуктів, які виробляються, послуг, приміщення, обладнання, відомості про персонал, підприємця та його партнерів.

IV. Виробничий план - опис виробничого процесу, які операції передбачається доручити іншим виробникам, характеристика виробництва, устаткування, сировини.

V. План маркетингу - збут, ціна, реклама.

ДЛЯ НАЙДОПИТЛИВІШИХ

Міжнародними організаціями складено методики написання бізнес-планів, розроблені під егідою ЮНІДО (Організація об’єднаних націй з промислового розвитку). Методики та стандарти бізнес планування мають також такі відомі міжнародні організації як ЄБРР, СБРР, TACIS.

Міністерством економіки України затверджено методичні рекомендації з розроблення бізнес-плану підприємств. їх ви можете знайти на сайті міністерства.

Рекомендується дотримуватися наступного технології складання бізнес-плану:

1 - проаналізувати власні можливостей для реалізації нового проекту та правові аспекти майбутньої підприємницької діяльності;

2 - вибрати виріб чи послугу, які будуть результатом задуманого проекту;

3 - дослідити ринок збуту та визначити прогнозовані обсяги збуту (для першого року - щомісячно, для другого - поквартально);

4 - вибрати місце для здійснення підприємницької діяльності;

5 - розробити план виробництва;

6 - розробити план маркетингу;

7 - розробити організаційний план;

8 - проаналізувати можливі ризики;

9 - вирішити питання страхування та безпеки;

10 - вирішити питання організації бухгалтерського обліку;

11 - розробити фінансовий план;

12 - завершити складання резюме до бізнес-плану.

VI. Організаційний план - характеристика форми власності, відомості про співвиконавців проекту, визначення міри відповідальності партнерів, склад підприємства та його організаційна структура, розподіл обов’язків.

VII. Оцінка ризику та страхування - визначення слабких сторін підприємства, визначення альтернативних стратегій, форм та методів страхування.

VIII. Юридичний план - консультативні послуги, захист прав власника, інтересів підприємства.

IX. Фінансовий план - план доходів та витрат, план грошових надходжень та платежів, балансовий план, визначення самоокупності, джерел надходження та напрямів використання коштів.

X. План управління - вибір управлінської стратегії, методів управління та співпраці.

2. Проведіть дослідження та обґрунтуйте створення діючих моделей страхування чи кредитування своєї підприємницької діяльності.

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Яка головна мета підприємницької діяльності?

2. На вирішення яких проблем спрямований бізнес-план?

3. Із яких елементів (дій) складається бізнес-план?

4. Чим відрізняється підприємництво від бізнесу?

5. Чому отримання доходу не завжди гарантує отримання прибутку?

ТЕСТИ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВИВЧЕННЯ МОДУЛЯ «ОСНОВИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

1. Самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність із метою досягнення економічних та соціальних результатів та одержання прибутку - це

а) бізнес;

б) підприємництво;

в) благодійництво;

г) виробництво.

2. Продукт праці, виготовлений з метою обміну або продажу, але не для особистого споживання - це:

а) виріб;

б) послуга;

в) товар;

г) подарунок.

3. Грошовий вираз витрат на виробництво та реалізацію продукції - це:

а) ціна; б) вартість; в) собівартість; г) дохід.

4. Суб’єкти ринку - це:

а) індивідуальні товаровиробники;

б) організації;

в) держава;

г) усі відповіді правильні.

5. Грошовий вираз витрат на виробництво та реалізацію продукції - це:

а) ціна; б) вартість; в) собівартість; г) дохід.

6. Частина вартості додаткового продукту, виражена в грошах - це:

а) прибуток; б) вартість; в) собівартість; г) дохід.

7. У чому цінність бізнес-плану?

а) надає можливість визначити життєздатність підприємства в умовах конкуренції;

б) містить орієнтири, згідно з якими підприємець буде діяти на етапі становлення та розвитку підприємства і прогнозує розвиток виробництва;

в) сприяє пошуку потенційних інвесторів;

г) усі відповіді правильні.

8. Якими ознаками характеризується підприємництво:

а) це самостійна діяльність «за свій рахунок»; б) це ініціативна діяльність; в) це систематична, офіційно зареєстрована діяльність; г) усі відповіді правильні.

9. Чи може бізнес-план допомогти:

а) залучити кошти;

б) організувати виробництво;

в) реалізувати товари;

г) усі відповіді правильні.

10. Здатність до самостійних, неординарних, нетипових дій господарюючих суб’єктів - це:

а) підприємництво;

б) бізнес;

в) підприємливість;

г) торгівля.

11. Для реалізації ресурсної функції підприємництва необхідно:

а) мобілізувати на добровільних засадах матеріальні, фінансові, інтелектуальні та інші можливості;

б) взяти кредит;

в) використати усі свої кошти;

г) провести рекламу.

12. До підприємницької інфраструктури відносяться:

а) банки, біржі;

б) страхові та інвестиційні компанії;

в) венчурні фонди;

г) усі відповіді правильні.