Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 9. Україна у світі

  • Поміркуйте, як глобалізація й національна ідентифікація визначають роль України на міжнародній арені.
  • Що таке геополітика та місце в ній нашої держави?

ГЕОПОЛІТИЧНА КАРТИНА СВІТУ. Одним з основних напрямів політичної географії є геополітика — наука, яка вивчає в єдності географічні, історичні, політичні та інші чинники, що впливають на процеси світового розвитку в глобальному й регіональному вимірах. Головним завданням геополітики є дослідження географії міжнародних відносин та балансу сил, який складається між державами-лідерами.

У 1904 р. вийшла друком праця англійського географа Гелфорда Маккіндера «Географічна вісь історії». Цей учений поділив світ на чотири великі зони: Світовий острів, Серцевинну Землю, Внутрішній півмісяць, Зовнішній півмісяць. За такого бачення світу провідна роль у геополітиці належить Східній Європі, тому вплив на цю територію має вирішальне значення.

У ХХ ст. геополітичні концепції часто відігравали негативну роль, посилюючи та виправдовуючи агресивність і войовничість окремих держав. І лише наприкінці ХХ ст. геополітика набула рис конструктивної науки. Нині вона в єдності розглядає географічні, політичні, економічні, військові, екологічні, демографічні, культурно-історичні та інші чинники. Саме вони визначають формування геополітичної доктрини кожної держави світу.

Географія на щодень

Ознаки глобалізації

• Зближення націй і держав з метою створення спільного економічного та інформаційного простору.

• Загострення конкуренції в економічній, фінансовій, технологічній, інтелектуальній сферах.

• Зближення характеру суспільних відносин у різних країнах світу.

• Виникнення необхідності спілкування зі світом.

• Зміна сутності держави, що мусить передавати частину своїх повноважень міждержавним об’єднанням (наприклад, Європейський Союз, ООН та ін.).

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ. Сучасний світ вражає рівнем взаємовпливу країн у питаннях політики, економіки, фінансів, екології, культури. Науково-технічний прогрес, удосконалення засобів зв’язку й збереження інформації відкрили можливості миттєво реагувати на події в різних куточках світу. Загальносвітові тенденції впливають на всі сфери життя в будь-якій країні чи суспільній групі. Це пов’язано з процесом глобалізації.

Глобальний процес має не лише позитивні, а й негативні риси. Дізнайтеся детальніше про них за допомогою Інтернет-ресурсів і підготуйте розповідь про вимоги антиглобалістів. Наприклад, про одну з найбільших акцій противників глобалізації, що відбулася в Австралії 2006 р. (Ключові слова для пошуку: «Акції антиглобалістів».)

Національна ідентифікація — це позиціонування громадян країни не лише як учасників світових економічних, фінансових, інформаційних і культурних процесів, а як самобутніх особистостей, із притаманними тільки їм особливостями. Національна ідентифікація спрямована передусім на збереження мови та культурних надбань нації. Більш як 50-мільйонний загал українців у сучасному світі має повне право на гідне представлення своєї мови, культурної та наукової спадщини серед інших народів світу.

Україна і світ

Українська мова у списку мов за кількістю носіїв посідає 27 місце серед понад 7300 мов світу. Ця інформація наведена в одному з найвідоміших міжнародних довідників Ethnologue: Languages of the World («Етнолог: мови світу»), виданому в 2009 р. Ознайомитися з повним списком ви, зокрема, можете на сайті Вікіпедії.

УКРАЇНА НА ТЛІ СВІТОВОЇ ГЕОПОЛІТИКИ. Поява в 1991 р. на карті світу нової великої незалежної держави України змінила реалії в Європі та світі. Геополітичне положення України сприяє розвиткові її економічних, політичних та культурних відносин з багатьма країнами (мал. 34). Геополітичні інтереси нашої країни постійно розширюються, на що змушене зважати все світове співтовариство. Посилюється економічний вплив України: вона поступово перетворюється на одного з лідерів Чорноморсько-Балтійського регіону. Дотримання такого вектору розвитку надалі є пріоритетним для нашої країни як великої європейської держави.

Мал. 34. Геополітичне положення України

ДЕРЖАВНА ТЕРИТОРІЯ УКРАЇНИ. Відповідно до норм міжнародного права, державною територією є частина земної кулі, що належить певній державі й у межах якої вона здійснює своє територіальне верховенство. Земля, її надра, атмосферне повітря, водні й інші природні ресурси, розташовані в межах території нашої держави, природні ресурси її континентального шельфу, виняткової (морської) економічної зони є об’єктами права власності українського народу. Це закріплено статтею 13 Конституції України. Основним Законом держави передбачене право народу на володіння, користування й розпорядження територією й усіма її природними ресурсами та багатствами на принципах взаємної вигоди та міжнародного права. Таким чином, територія виступає не тільки як матеріальна база й екологічне середовище існування народу, а й є основою суверенітету. Територія України окреслюється межами державного кордону.

Чи знаєте ви, що...

9 квітня 2010 р. в м. Бендери (Молдова) було встановлено пам'ятник на честь 300-річчя Конституції України, прийнятої Пилипом Орликом. Саме в Бендерах цей документ було оприлюднено 1710 р. «Пакти й конституції законів та вольностей Війська Запорозького», або Конституція Пилипа Орлика, є найдавнішим серед таких документів у Європі, вона випередила американську на 77 років.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Геополітика — це визначення впливу географічних чинників на політичну ситуацію в регіоні або світі в цілому.

2. Поява на політичній карті світу незалежної України змінила європейські та світові політичні орієнтири.

3. Відповідно до Конституції України та норм міжнародного права державна територія України є неподільною, а наша країна — суверенною.

4. Глобалізація — це загальносвітовий процес поглиблення економічних, фінансових та соціокультурних зв'язків між усіма країнами світу.

5. Національна ідентифікація — свідоме відчуття належності до певного народу, країни в умовах сучасного світу.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Назвіть основні принципи геополітики.

2. Схарактеризуйте процеси глобалізації та національної ідентифікації.

3. Які особливості геополітичного положення та інтересів нашої країни?

4. Сформулюйте основні принципи існування державної території України.

5. За допомогою картографічного матеріалу поясніть значення термінів «Світовий острів», «Серцевинна Земля», «Внутрішній півмісяць», «Зовнішній півмісяць».