Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 55. Економічно активне населення та трудові ресурси України

 • Що вам відомо про безробітних у вашій місцевості та загалом в Україні?

ЕКОНОМІЧНО АКТИВНЕ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. Кількість економічно активного населення в нашій державі становить 27,5 млн осіб (62 % населення країни). Цей показник відповідає середньосвітовим. Як ви вже знаєте, до економічно активного населення належать не лише працюючі (економічно зайняте населення), а й безробітні.

У різних регіонах України частка економічно зайнятого населення є неоднаковою. Найвищою вона є в Києві — 64 %, а найнижчою в Тернопільській області — 53 % від економічно активного населення. Це непогані показники, зважаючи на той факт, що в Україні значна кількість пенсіонерів, які не працюють. Частка економічно активного населення в сільській місцевості наближається до 50 %, а в містах перевищує 60 %.

Чи знаєте ви, що...

До останнього часу трудовими ресурсами в Україні вважалося працездатне населення віком 16-60 років (для чоловіків) і 16-55 років (для жінок). Нині, у зв'язку з європейським вибором України, відбувається перехід на міжнародні стандарти. Тож тепер трудовими ресурсами в нашій країні є працездатне населення віком від 15 до 70 років.

Мал. 190. Структура трудових ресурсів України, 2015 р.

СТРУКТУРА ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ. Структура трудових ресурсів є дуже чутливою до змін в економіці, завдяки їй можна спостерігати основні етапи її розвитку. Наприклад, у 1991-1995 рр. сукупна кількість зайнятих у промисловості та на будівництві перевищувала 32 %. У 1999 р. робітники становили 58,7 % трудових ресурсів, службовці — 26,1 %, а кількість зайнятих у сільському господарстві була 15 %. Але протягом останніх років ця структура докорінним чином змінилася. По-перше, збільшилася частка нових структурних компонентів господарства, якими є селянські фермерські господарства, особисті підсобні господарства, приватні фірми та кооперативи з виробництва товарів і послуг. Нинішній розподіл трудових ресурсів України за галузями подано на малюнку 190.

На розподіл трудових ресурсів значною мірою впливає «старіння нації», що призводить до браку робочої сили. У кризові періоди цього не відчувається, але в періоди економічного зростання країни виникає потреба в окремих фахівцях. Наприклад, брак спеціалістів окремих галузей відчувався у 2003 р., коли зростання економіки нашої країни становило 9 %.

Зміна структури трудових ресурсів, у свою чергу, викликає проблему реорганізації виробництва. Сьогодні, порівняно з минулими роками, стабільною є частка працівників охорони здоров'я, науково-освітньої та культурної сфер. Зросла частка зайнятих у торгівлі та сфері обслуговування, а також в апараті управління. Постійно збільшується кількість зайнятих в ІТ-сфері.

Трудові ресурси — важливий фактор розвитку економіки країни. Населення своєю трудовою діяльністю забезпечує виробництво матеріальних засобів свого існування та надання необхідних послуг. Кількість працездатного населення в Україні становить майже 25 млн осіб. Зайнята в суспільному виробництві частина населення є найбільш активною продуктивною силою суспільства, бо саме вона бере активну участь у створенні матеріальних цінностей. Частина матеріальних цінностей іде на споживання, а частина — на розвиток виробництва, що сприяє підняттю життєвого рівня населення.

При плануванні розвитку й розміщення виробництва та окремих галузей народного господарства практичне значення мають чисельність наявних трудових ресурсів та джерела їх поповнення. Але для ефективного функціонування народного господарства з постійним зростанням продуктивності праці недостатньо кількісного виміру трудових ресурсів. Не менш важливим є їхня якісна характеристика: рівень освіти, професійно-кваліфікаційна підготовка, фізичний стан та ін. Для функціонування різних галузей народного господарства потрібні трудові ресурси лише певної якості, у тому числі й певної статі. Існує цілий ряд галузей, де більш доцільним є використання праці чоловіків, а в інших — переважно жінок.

Чи знаєте ви, що...

Україна є цивілізованою країною Європи. Про це свідчать такі факти: високий ступінь забезпечення населення медичними працівниками, 100 % грамотність, чому сприяє обов'язкова загальна середня освіта, значна частка студентів серед молоді та безумовно ефективна робота центрів зайнятості в усіх регіонах країни. Тож усім охочим надається підтримка для здобуття освіти й отримання роботи.

ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ. Як і в більшості країн світу, в нашій країні існує проблема зайнятості населення. Найгостріше вона відчувається в сільській місцевості та малих містах. У різних регіонах країни вона має різні прояви. Проте кількість безробітних в Україні не є значною. Центри зайнятості, керуючись державними програмами, надають консультаційну та фінансову допомогу безробітним.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. В Україні економічно активне населення становить 62 %, що відповідає середньосвітовим показникам.

2. На розподіл трудових ресурсів в Україні істотно впливає старіння нації.

3. Трудові ресурси є важливим фактором розвитку економіки країни.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Назвіть регіональні особливості економічно активного населення України.

2. Як змінився підхід до визначення трудових ресурсів у нашій державі у зв'язку з переходом на міжнародні стандарти?

3. Проаналізуйте, як змінилася структура трудових ресурсів за останні два десятиліття. На вашу думку, ці зміни є позитивним чи негативним явищем для економіки? Чому?

4. Як ви вважаєте: проблема безробіття є істотним чи пересічним явищем у житті України?

5. Висловте власне судження щодо якісної оцінки трудових ресурсів в Україні. Чи відповідає вона запитам особистості, вимогам ринку праці?

Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень

1. Для демографічної ситуації в Україні характерними є:

 • А депопуляція
 • Б додатне сальдо міграцій
 • В високий рівень дитячої смертності
 • Г високий рівень народжуваності

2. Які головні причини відтоку населення з України на сучасному етапі?

 • А економічні
 • Б політичні
 • В релігійні
 • Г екологічні

3. Виберіть з переліку народів ті (три), що є корінними жителями на території України.

 • А росіяни
 • Б українці
 • В білоруси
 • Г караїми
 • Д кримські татари
 • Е греки

4. Зазначте три міста з населенням понад 1 млн осіб.

 • А Запоріжжя
 • Б Київ
 • В Одеса
 • Г Кривий Ріг
 • Д Харків
 • Е Львів

5. Як називають людей, зайнятих господарською діяльністю?

 • А трудові ресурси
 • Б економічно активне населення
 • В працездатні люди
 • Г економічно зайняте населення

6. Виберіть із зазначених міських агломерацій ті, що є біцентричними.

 • А Дніпровсько-Кам'янська
 • Б Одеська
 • В Харківська
 • Г Донецько-Макіївська
 • Д Львівська
 • Е Горлівсько-Єнакіївська

7. До якої групи міст за функціями належить Харків?

 • А багатогалузеві промислові, адміністративні й наукові центри
 • Б спеціалізовані промислові центри
 • В транспортні та транспортно-промислові центри
 • Г курортно-оздоровчі центри

8. Дайте визначення понять:

 • А природний приріст
 • Б внутрішні міграції
 • В трудові ресурси

9. Назвіть чотири області України, які мають найвищий рівень урбанізації.

10. Зазначте область України, яка має найвищий відсоток сільського населення.

11. Які національні меншини є найбільш численними в Україні? Обґрунтуйте чому.

12. Схарактеризуйте сучасний стан урбанізації в Україні. Спрогнозуйте особливості цього процесу в найближчому майбутньому.