Географія. Україна у світі: природа, населення. 8 клас. Топузов

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 50. Україна в урбанізованому світі ХХІ століття

  • Які українські міста є найбільшими?
  • З чим пов'язане розширення міст і приміських зон?

РОЗВИТОК УРБАНІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ. Частка міського населення в Україні почала стрімко зростати із середини ХХ ст. Удосконалювалася міська інфраструктура, поширювався міський спосіб життя. Проте в більшості міст нашої країни зберігався старий спосіб життя. Найбільш урбанізованими містами в той час в Україні були Одеса, Львів та Київ.

Чи знаєте ви, що...

Київ не завжди був найбільшим містом України. На початковій стадії урбанізаційних процесів, у 1897 р., населення Одеси становило 403,8 тис. осіб, Києва — 247,7 тис., Харкова — 173,9 тис., Львова — 160 тис., Катеринослава (тепер Дніпро) — 112,8 тис. осіб.

Вивчати урбаністичні процеси в Україні розпочав Володимир Кубійович під час дослідження міста Новий Сонч. Пізніше зростання ролі міст у нашій країні досліджували Л. Корецький, Ф. Заставний, О. Шаблій та ін.

Володимир Кубійович

Загальні риси урбанізації по-різному виявляються в регіонах України. Це передусім залежить від рівня і типу освоєння території. Для України, у якій традиційно високий рівень розвитку мають сільське й лісове господарства, характерний аграрний тип освоєння. З розвитком видобувних й обробних галузей промисловості цей тип трансформувався в більшості регіонів у аграрно-промисловий (Київська, Львівська, Полтавська, Харківська області), а в деяких — у промислово-аграрний (Донбас, Придніпров'я).

УКРАЇНА ЯК ВИСОКОУРБАНІЗОВАНА КРАЇНА. Україна належить до країн з високим рівнем урбанізації (мал. 175), адже кількість міського населення в нашій державі становить 68,7 % (2015 р.). Проте кількість і людність міст України в різних регіонах неоднакова. Це виявляється, насамперед, у різних темпах урбанізації. У регіонах з інтенсивним промисловим і транспортним будівництвом їх більше, ніж в аграрних. Розвиток промисловості — це найважливіший чинник урбанізації в сучасний період. Хоча відомо, що виникнення міст і їх розвиток тривалий час були зумовлені іншими чинниками: торгівлею, оборонними функціями та ін. У високоіндустріальних регіонах процес урбанізації виявляється у виникненні нових містечок, великих міст і поширенні міського способу життя майже на всій території регіону.

Картографічний навігатор

Мал. 175. Урбанізація населення України

  • 1. Знайдіть на карті найбільші агломерації нашої країни.
  • 2. Укажіть моноцентричні й біцентричні агломерації України.
  • 3. Спрогнозуйте зони виникнення поліцентричних агломерацій. Відповідь обґрунтуйте.

Близькість міських поселень між собою приводить до поширення несільськогосподарських видів діяльності в сільській місцевості, значна частина сільських жителів бере участь у маятникових трудових поїздках, користуючись при цьому соціальними послугами в містах. У таких регіонах значно вищий рівень благоустрою в сільській місцевості, забудова сіл має деякі риси міської, тобто міський спосіб життя поширюється й на сільську людність.

Мал. 176. Алчевсько-Кадіївська та Лисичансько-Сєвєродонецька біцентричні агломерації

Найвищий рівень урбанізації в Україні спостерігається в м. Києві, оскільки він є окремою адміністративною одиницею, у Донецькій, Луганській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Досить своєрідним є той факт, що рівень урбанізації в Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях є вищим, ніж у Львівській, Київській та Житомирській. Це пов'язано, відповідно, з більшим та меншим відтоком сільського населення в міста в середині областей. Середній рівень сільського та міського населення (50 %) має Вінницька область.

Найнижчий рівень урбанізації мають Закарпатська, Чернівецька, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська області. Усі вони розміщені в Західній Україні.

АГЛОМЕРАЦІЇ. У регіонах з густою мережею міських поселень імовірність появи великих і середніх міст зростає, тому тут формуються агломерації. В Україні є: моноцентричні (навколо міст-мільйонників і найбільших міст) та біцентричні (Донецько-Макіївська, Горлівсько-Єнакіївська, Дніпровсько-Кам'янська, Алчевсько-Кадіївська, Лисичансько-Сєвєродонецька) види агломерацій (мал. 176, 177). Поліцентрична у віддаленій перспективі може сформуватися в районі Донбасу.

Мал. 177. Київська моноцентрична агломерація

ДЕУРБАНІЗАЦІЯ. Процес урбанізації в Україні значно сповільнив свої темпи у другій половині ХХ ст., а наприкінці минулого століття він призупинився. На початку ХХІ ст. під впливом соціально-економічних умов (зниження рівня і якості життя людей, безробіття, міграції, погіршення демографічних показників та ін.) в регіонах України розпочалися процеси деурбанізації. Вони ще не позначилися на деяких показниках урбанізованості (частка міських жителів залишається стабільною в державі, а в окремих регіонах вона навіть збільшується), але вже помітні їх вияви. Основною ознакою деурбанізації є зменшення чисельності міських жителів. Це відбувається як за рахунок зменшення природного приросту міського населення, так і внаслідок посилення його міграційної активності. Чимало міських мешканців (колишніх вихідців із сіл) повертаються в села (рееміграція), впливаючи певним чином на перерозподіл населення між містом і селом.

Отже, урбанізація — це не якийсь неосяжний процес, а достатньо вивчений, з точки зору як географії, так і соціології. Демографічні процеси, у тому числі й урбаністичні, розвиваються за своїми законами та закономірностями. У багатьох країнах світу ще триває урбанізаційний бум. В Україні ці процеси стабілізувалися, як і в більшості країн Європи. Навіть намітилися деурбанізаційні тенденції, що позитивно впливає на екологію й розвиток передових технологій.

ЩОДЕННИК ДОСЛІДНИКА

1. Україна має значний рівень урбанізації — 68,7 %.

2. У нашій країні частково виявляються процеси деурбанізації та субурбанізації: створення житлових комплексів у передмістях Києва та інших великих міст; відтік частини населення з міст Донбасу в сільську місцевість тощо.

3. В Україні представлені моно- та біцентричні типи агломерації. Поліцентрична перебуває в стані формування.

ЗНАЮ, РОЗУМІЮ, ВМІЮ ПОЯСНИТИ

1. Схарактеризуйте процеси урбанізації в Україні. Зіставте їх із загальносвітовими.

2. Які вияви в нашій країні має деурбанізація?

3. Назвіть найбільші агломерації України. Спрогнозуйте їх подальший розвиток.

4. За допомогою карт шкільного атласу зіставте розміри Донецько-Макіївської та Дніпровсько-Кам'янської агломерацій.

5. На контурну карту нанесіть найбільші агломерації України.

6. Схарактеризуйте свій населений пункт із точки зору урбаністичних процесів.